VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY

Huyen Le Thuy

Địa chỉ:

Thị trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy

Điện thoại:

 (0232) 3882551

Fax:

(0232) 3883276

Email:

lethuy@quangbinh.gov.vn

Website:

lethuy.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN LỆ THỦY

 Chủ tịch UBND: Lê Văn Bảo

      Điện thoại: (0232) 3966678

      Email: baolv.lt@quangbinh.gov.vn
   

 Phó Chủ tịch UBND: Ninh Thị Hòa

      Điện thoại: (0232) 3882567

      Email: hoant.lt@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch UBND: Phan Hồng Đăng

           Điện thoại: (0232) 3882566

           Email: dangph.lt@quangbinh.gov.vn

   

 Phó Chủ tịch UBND: Lê Văn Sơn

           Điện thoại: (0232) 3964941

           Email: sonlv.lt@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Nguyễn Quang Năm

           Điện thoại: (0232) 3966676

           Email: namnq.lt@quangbinh.gov.vn
       

 Phó Chủ tịch HĐND: Võ Phương Liên

           Điện thoại: (0232) 3882562

           Email: lienvp.lt@quangbinh.gov.vn
       

 Ủy viên TT HĐND: Bùi Thị Chiến

      Điện thoại: (0232) 3964564

      Email: chienbt.lt@quangbinh.gov.vn

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

 Chánh văn phòng: Lê Hữu Bình

      Điện thoại: (0232) 3882551

      Email: binhlh.lt@quangbinh.gov.vn

           Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Ái Vy

                Điện thoại: (0232) 3882349

                Email: vynta.lt@quangbinh.gov.vn

   

           Phó Chánh văn phòng: Phan Đình Tư

                Điện thoại: (0232) 3882074

                Email: tupd.lt@quangbinh.gov.vn; tuhuyen7980@gmail.com 

 

           Phó Chánh văn phòng: Phạm Xuân Cường

                Điện thoại: (0232) 3882886

                Email: cuongpx.lt@quangbinh.gov.vn

 

 

   

   III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Bộ phận hành chính

- Điện thoại: (0232) 3882349

2. Bộ phận tổng hợp

- Điện thoại: (0232) 3962128

3. Văn thư

- Điện thoại: (0232) 3882553

4. Bộ phận Một cửa liên thông

- Điện thoại: (0232) 3883028

5. Ban tiếp công dân

- Điện thoại: (0232) 3882990


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN