VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY

Huyen Le Thuy

Địa chỉ:

 Thị trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy

Điện thoại:

 0232. 3882551

Fax:

 0232. 3883276

Email:

 lethuy@quangbinh.gov.vn

Website:

 lethuy.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN LỆ THỦY

 Chủ tịch UBND: Đặng Đại Tình

      Điện thoại: 0232. 3966678

      Email: tinhdd.lt@quangbinh.gov.vn

  

 Phó Chủ tịch UBND: Phan Hồng Đăng

           Điện thoại: 0232. 3882566

           Email: dangph.lt@quangbinh.gov.vn

    

 Phó Chủ tịch UBND: Lê Văn Sơn

           Điện thoại: 0232. 3964941

           Email: sonlv.lt@quangbinh.gov.vn

  

 Phó Chủ tịch UBND: Đặng Thị Hồng Thắm

      Điện thoại: 0232. 3882567

      Email: thamdth.lt@quangbinh.gov.vn

 

 Chủ tịch HĐND:

           Điện thoại: 0232. 3882572

           Email:
       

 Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Đình Hòa

           Điện thoại: 0232. 3882562

           Email: hoand.lt@quangbinh.gov.vn
       

 Ủy viên TT HĐND: Bùi Thị Chiến

      Điện thoại: 0232. 3964564

      Email: chienbt.lt@quangbinh.gov.vn

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

 Chánh văn phòng: Phan Đình Tư

      Điện thoại: 0232. 3882551

      Email: tupd.lt@quangbinh.gov.vn

           Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Ngọc Anh

                Điện thoại: 0232. 3882349

                Email: anhttn.lt@quangbinh.gov.vn

   

   

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Bộ phận hành chính

- Điện thoại: 0232. 3882349

2. Bộ phận tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3962128

3. Văn thư

- Điện thoại: 0232. 3882553

4. Bộ phận Một cửa liên thông

- Điện thoại: 0232. 3883028

5. Ban tiếp công dân

- Điện thoại: 0232. 3882990


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN