VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ngan hang Nha nuoc

Trụ sở: Ngân hàng Nhà nước

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3827049

- Fax: 0232. 3823177


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Đinh Quang Hiếu 
          - Điện thoại: 0232. 3822379
          - Email: hieu.dinhquang@sbv.gov.vn

Phó Giám đốc: Trương Văn Thành
          - Điện thoại: 0232. 3822207
          - Email: thanh.truongvan1@sbv.gov.vn

  

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ & Hành chính

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: 0232. 3822103

+ Bộ phận Tiền tệ - Kho quỹ: 0232. 3825726

+ Bộ phận Hành chính: 0232. 3827049

+ Bộ phận bảo vệ: 0232. 3822105

+ Văn thư: 0232. 3821715

2. Phòng Kế toán - Thanh toán

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: 0232. 3821765

+ Bộ phận Kế toán - Thanh toán: 0232. 3827419

3. Phòng Tổng hợp - Nhân sự & Kiểm soát nội bộ

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: 0232. 3827047

+ Bộ phận Tổng hợp: 0232. 3822004; 0232. 3821766

+ Bộ phận Nhân sự: 0232. 3822285

4. Phòng Thanh tra giám sát

- Điện thoại:

+ Chánh thanh tra: 0232. 3822204

+ Bộ phận Thanh tra các QTDND: 0232. 3827048

+ Bộ phận Thanh tra các NHTM: 0232. 3823933

+ Bộ phận Tổng hợp: 0232. 3859389 ; 0232. 3841756


Xem thêm:
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
[Trở về]