VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ngan hang Nha nuoc

Trụ sở: Ngân hàng Nhà nước

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3827049

- Fax: (0232) 3823177


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Đinh Quang Hiếu 
          - Điện thoại: (0232) 3822379
          - Email: hieudq_2006@yahoo.com.vn

Phó Giám đốc: Trương Văn Thành
          - Điện thoại: (0232) 3822260
          - Email: tvthanh62@gmail.com

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Hành chính - Nhân sự

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: (0232) 3822103

+ Bộ phận Hành chính: (0232) 3827049

+ Bộ phận bảo vệ: (0232) 3822105

+ Bộ phận thi đua: (0232) 3841756

2. Phòng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: (0232) 3827047

+ Bộ phận Tổng hợp: (0232) 3822004

+ Bộ phận Kiểm soát: (0232) 3821766

3. Phòng Thanh tra, giám sát ngân hàng

- Điện thoại:

+ Chánh thanh tra, giám sát: (0232) 3822204

+ Bộ phận Thanh tra các NHTM: (0232) 3827048

+ Bộ phận Thanh tra các QTDND: (0232) 3823933

+ Bộ phận Quản lý các TCTD: (0232) 3859389

4. Phòng Kế toán - Thanh toán

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: (0232) 3821765

+ Bộ phận Kế toán - Giao dịch: (0232) 3827419

5. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: (0232) 3822285

+ Bộ phận Kho quỹ: (0232) 3825726


Xem thêm:
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
[Trở về]