VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư 06/2013/TT-BNV ngày 17/07/2013 của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

[Trở về]