VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư 38/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương 
Ngày 01/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/05/2014 hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể:
Việc phân chia gói thầu trong quản lý, bảo trì công trình đường bộ phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm, quy mô tuyến đường, đảm bảo tiết kiệm chi phí và đúng với các quy định hiện hành. Giá gói thầu sản phẩm, dịch vụ công ích này do các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ tổ chức lập. Về việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ thực hiện ký hợp đồng, tổ chức giám sát, nghiệm thu và thanh toán cho nhà thầu.

Riêng trường hợp nghiệm thu, thanh toán, quyết toán sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ thực hiện theo phương thức đặt hàng, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ ngoài việc ký hợp đồng đặt hàng thực hiện việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán việc sản xuất, thì còn phải tổng hợp quyết toán ngân sách Nhà nước năm, gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam xét duyệt theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực từ 15/12/2017.

Nhấn vào đây để tải về hoặc xem chi tiết

[Trở về]