Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư 86/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý 
Ngày 03/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý. 
Theo đó, việc xác định giá khởi điểm trong trường hợp trên phải bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ để hình thành, quản lý tài sản, phù hợp với chủ trương, chính sách. Ngoài ra, giá khởi điểm này cũng phải phù hợp với mặt bằng giá trị thị trường của tài sản cùng loại hoặc tương tự tại thời điểm đó và phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức được Nhà nước ban hành.

Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là giá ban đầu thấp nhất khi thực hiện đấu giá. Giá này được xác định trên cơ sở giá cho thuê trên thị trường của tài sản cùng loại/tương tự hoặc dựa trên doanh thu, chi phí ước tính từ việc khai thác tài sản trong thời gian cho thuê nếu không có tài sản cùng loại/tương tự để so sánh.

Mỗi tài sản trong trường hợp này, phải được áp dụng ít nhất 02 phương pháp định giá, thẩm định giá trong hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Khi áp dụng nhiều phương pháp thẩm định giá, cơ quan xác định giá phải đánh giá và chỉ rõ phương pháp chính và phương pháp được sử dụng nhằm kiểm tra đối chiếu kết quả, từ đó đề xuất mức giá khởi điểm phù hợp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/01/2020.

Nhấn vào đây để tải về hoặc xem chi tiết

[Trở về]