VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện các chương trình hành động về xây dựng Đảng 
 (Quang Binh Portal) - Sáng ngày 30/10/2019, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng.
Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng hoạt động của Chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn dân cư giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động số 09-CTr/HU về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã tạo bước chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn toàn huyện.

Qua 04 năm thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU, các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, tính chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất và đoàn kết trong Đảng và xã hội. Nhiều tổ chức Đảng đã có những giải pháp cụ thể, sát thực để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn dân cư. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có chuyển biến tích cực. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhất là ở những vùng trọng yếu, những nơi có ít đảng viên; duy trì ổn định tổ chức Đảng và đảng viên.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được tăng cường, lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện...

Thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/HU về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã bám sát yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới để triển khai tương đối đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn có sự chuyển biến rõ rệt. Công tác đánh giá cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, thực chất hơn; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ được nâng lên. Đội ngũ cán bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện có những bước trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, ngày càng được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã khen thưởng cho 08 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình hành động về xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đặng Hà

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN