VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-BCĐ về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá đúng thực trạng kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, bảo đảm an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, sơ hở trong cơ chế chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN, nguy cơ lộ, mất BMNN; kịp thời có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ BMNN ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tình hình hiện nay; đảm bảo nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối tượng kiểm tra gồm: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cơ quan Huyện ủy, UBND huyện Bố Trạch, Công ty Điện lực Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông.

UBND tỉnh yêu cầu đoàn kiểm tra chủ trì công tác kiểm tra thực tế hồ sơ, các máy móc thiết bị liên quan công tác bảo vệ BMNN; tổ chức trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, ưu điểm, tồn tại; thống nhất biên bản kiểm tra; đồng thời các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra theo Kế hoạch.

Đoàn Kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra, kết quả tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh và tham mưu báo cáo Bộ Công an.

Đặng Hà

[Trở về]