VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2318/UBND-KT về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với nội dung cụ thể như sau:
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (có Chỉ thị kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương nghiên cứu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên và tình hình thực tế để triển khai thực hiện.

- Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo các hoạt động giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 khẩn trương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh kế hoạch phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch; tham mưu UBND tỉnh mở lại một số dịch vụ thiết yếu để phục vụ đời sống người lao động.

- Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và thống nhất phương án di chuyển của người lao động giữa các địa phương bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất trên cơ sở Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo các hoạt động giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 thành lập tại Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh khẩn trương thực hiện.

Nguồn: Công văn số 2318/UBND-KT ngày 18/10/2021

 

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN