VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 1843/CTTr-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình nhằm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới để tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Thực hiện công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý; hoàn thành công tác thoái vốn tại các công ty cổ phần thuộc tỉnh quản lý theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020, đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch được phê duyệt. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát diện tích đất của các doanh nghiệp thuộc phạm vi tỉnh quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành; kiểm tra, rà soát, xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản Nhà nước, dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong giai đoạn vừa qua; xử lý kịp thời đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời công khai thông tin đối với tất cả các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

UBND tỉnh cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện phải cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đặng Hà

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp