VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong khi chờ các Bộ, ngành Trung ương quy định, hướng dẫn cụ thể về vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi, để thực hiện thống nhất việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, ngày 31/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1545/UBND-NC về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi và các Điều 37, 38, 39 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng Kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác của cán bộ, công chức, viên chức và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu hàng năm, xây dựng kế hoạch và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và triển khai thực hiện trong quý I hàng năm; đồng thời báo cáo kết quả ngay về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Riêng năm 2020, việc xây dựng Kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/10/2020 và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

Minh Huyền

[Trở về]