Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy do Văn phòng Chính phủ ban hành 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử tại Công văn số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến thống nhất với các bộ, ngành, địa phương để ban hành Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy.  
Để triển khai thống nhất việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống Nhà nước của tỉnh và các cơ quan khác đóng trên địa bàn tỉnh sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH), ngày 10/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 135/UBND-KSTT về việc thực hiện danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc đã triển khai áp dụng Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy theo các danh mục ban hành kèm theo Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 2452/VPUBND-KSTT ngày 08/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. Trong đó, đối với các dự thảo, biểu mẫu điện tử gửi trên Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh, ngoài việc gửi bản điện tử có ký số phải gửi kèm theo file word hoặc file excel để tái sử dụng.

N.Q

[Trở về]