VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 trong năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1359/UBND-NC về việc thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 trong năm 2019.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tư pháp tổ chức giới thiệu, quán triệt Đề án cho công chức tham mưu thực hiện quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên trên địa bàn bằng hình thức phù hợp.

Sở Tư pháp thực hiện xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh (03 - 05 người) từ nguồn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Sở; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và luật gia, luật sư, trợ giúp viên pháp lý có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện và hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.

UBND cấp huyện thực hiện xây dựng đội ngũ tập huấn viên (04 - 08 người) từ nguồn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật và cá nhân khác có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở. Mỗi đơn vị cấp huyện lựa chọn 01 đơn vị cấp xã để thực hiện chỉ đạo điểm, trong đó ưu tiên các xã chưa đạt tiêu chí về hòa giải ở cơ sở khi đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn phối hợp với Ủy ban MTTQVN cấp xã, tổ chức thành viên tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên, vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đang, đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường trú trên địa bàn tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở; tiến hành bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những Tổ hòa giải còn thiếu hoạc có hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, đảm bảo Tổ có đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở.

Hồng Mến

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN