VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/5/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3623/VPCP-KSTT về việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, Văn phòng Chính phủ đã cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến để thực hiện hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ:ncovi.dichvucong.gov.vn).
Để triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, ngày 12/5/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 792/UBND-KSTT yêu cầu Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách đăng ký tài khoản của công chức, viên chức được phân công tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 18/5/2020 nhằm thực hiện việc phân quyền tài khoản tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó, sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc được giao xử lý hồ sơ hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 thực hiện tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia sau khi được phân quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông phân công cán bộ đầu mối đã được cấp tài khoản quản trị Hệ thống trên Cổng dịch vụ công Quốc gia căn cứ vào danh sách đăng ký tài khoản của các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện phân quyền cho công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn này.

Hồng Mến

[Trở về]