VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Để đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 687/KD-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 12/7/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2529/VPUBND-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.  
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh căn cứ các Thông tư quy định chế độ báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành của chính quyền địa phương cấp tỉnh để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo ngành, lĩnh vực được phân công trên địa bàn tỉnh nhưng chưa được quy định tại các chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan Trung ương; Dự thảo Quyết định được gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành theo hướng dẫn tại Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 09/5/2019 của Văn phòng Chính phủ. Nội dung xây dựng chế độ báo cáo định kỳ và thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo đảm bảo phù hợp với quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 11, 12 và Điều 13 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi Quyết định ban hành chế độ báo cáo định kỳ thuộc ngành, lĩnh vực có hiệu lực thi hành, các sở, ban, ngành khẩn trương tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ do UBND tỉnh ban hành để kịp thời đăng tải công khai trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương theo thời hạn quy định tại Khoản 3 Phần I Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 687/KD-UBND.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ thường xuyên hoặc yêu cầu phát sinh bất thường hàng năm của ngành, lĩnh vực được phân công quản lý để ban hành hoặc tham mưu UBND cùng cấp ban hành chế độ báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất theo thẩm quyền, thể thức và nội dung quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2019, trong đó lưu ý đến thời gian được nêu tại Kế hoạch số 687/KD-UBND để xác định cụ thể lộ trình thực hiện đối với việc xây dựng, chạy thử nghiệm và hoàn thiện, đi vào vận hành của Hệ thống; đồng thời, chủ động xây dựng đề án và giải pháp về xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh trên cơ sở nâng cấp tính năng Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và yêu cầu kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm; cách thức phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc quản lý, nghiệm thu đề án; các điều kiện đảm bảo về hạ tầng; nguồn lực thực hiện... và dự kiến thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trên cơ sở đề án xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tham mưu UBND ưu tiên bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và một số nhiệm vụ có liên quan theo yêu cầu tại Kế hoạch số 687/KD-UBND.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 cho các lớp tập huấn liên quan đến việc tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

N.Quý

[Trở về]