VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện nghiêm quy định về thu, chi, mua sắm sách, vở, đồng phục học sinh 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 1881/SGDĐT-TTr ngày 07/8/2019 về việc tiếp tục quán triệt, thực hiện quy định về thu, chi, mua sắm sách, vở, tài liệu tham khảo, đồng phục học sinh. 
Theo đó, để chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, khoản thu, chi mua sắm sách, vở, tài liệu tham khảo, đồng phục học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động GDĐT trong thời gian tới, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT, Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cấp huyện tổ chức quán triệt, thực hiện đúng văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ GDĐT, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của ngành về các khoản thu, chi trong trường học cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của đơn vị.

Riêng năm học 2019 - 2020, Sở GDĐT đã có Công văn số 1054/SGDĐT-GDTH ngày 20/5/2019 hướng dẫn sách, tài liệu cho học sinh Tiểu học, nhưng một số trường, giáo viên chưa thực hiện đúng tinh thần, yêu cầu, quy định của hướng dẫn này. Do đó, Sở GDĐT yêu cầu các trường học thông báo để học sinh, phụ huynh học sinh biết, chủ động lựa chọn chuẩn bị sách, tài liệu tham khảo, tùy theo điều kiện, nhu cầu của học sinh để mua các loại sách, tài liệu tham khảo, tuyệt đối không bắt buộc, gợi ý có tính chất bắt buộc học sinh, phụ huynh học sinh mua toàn bộ sách mới hoặc mua thêm bất kỳ loại sách giáo khoa, tài liệu tham khảo ngoài hướng dẫn của Sở.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các trường, học sinh, phụ huynh học sinh tạm dừng việc mua vở Luyện viết chữ đẹp từ lớp 2 - lớp 5 do Sở GDĐT biên soạn do Sở đang điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa, đính chính cho phù hợp. Các trường, học sinh, phụ huynh học sinh có thể mua vở Luyện viết chữ đẹp sau khi có kết luận của Sở GDĐT.

Ngoài ra, Công văn này cũng nêu cụ thể quy định về đồng phục học sinh, trang phục học sinh học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, khoản thu tiền học phí, hoạt động dạy thêm, học thêm, tiền Bảo hiểm Y tế, khoản thu theo thỏa thuận, khoản đóng góp, hỗ trợ tự nguyện của nhà tài trợ, kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh, cho Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Quy chế công khai...

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định, phê duyệt các khoản thu, chi nhất là kế hoạch vận động tài trợ đối với các trường trực thuộc, đặc biệt là việc chuẩn bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của học sinh, phụ huynh học sinh trong năm học; phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những sai phạm về các khoản thu, chi theo quy định.

Mặt khác, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần tổ chức rà soát, kiểm tra kế hoạch thu, chi của đơn vị, bảo đảm thực hiện đúng quy định, quy trình; đưa nội dung kiểm tra công tác thu, chi vào trong kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị, đảm bảo thường xuyên để kịp thời phát hiện chấn chỉnh sai phạm. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học và việc thu chi không đúng quy định của Ban Đại diện cha mẹ học sinh của đơn vị.

N.Quý

[Trở về]