VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện phân bổ chi tiết và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo đúng quy định Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 436/UBND-TH về việc phân bổ chi tiết và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện phân bổ chi tiết và Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo các chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt điều chỉnh hoặc thay thế sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 862/NQ-UTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với các dự án hoàn thành, chuyển tiếp thì thực hiện thanh toán, giải ngân căn cứ theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh hoặc thay thế đơn vị chủ đầu tư của cấp có thẩm quyền, không cần điều chỉnh hồ sơ pháp lý theo đơn vị chủ đầu tư mới.

Bên cạnh đó, kế hoạch vốn năm 2020 chỉ được bố trí thực hiện trên địa bàn xã trước khi sắp xếp, đảm bảo tuân thủ phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 và Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, đối với 03 xã (Hoàn Trạch, Quy Hóa, Sơn Trạch) được sáp nhập vào thị trấn hoặc chuyển đổi thành thị trấn, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia thị trấn có thành phần tương ứng với Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã trước đây, Trưởng ban là Chủ tịch UBND thị trấn (thay cho Chủ tịch UBND xã) để thực hiện Chương trình đến hết giai đoạn 2016 - 2020.

Mai Anh
 

[Trở về]