VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 736/KH-UBND về việc tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến do Bộ, ngành Trung ương xây dựng đã được tích hợp, đồng bộ dữ liệu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình để tổng hợp, theo dõi và đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính.
Theo đó, Kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là cung cấp tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương do Bộ, ngành Trung ương xây dựng; hoàn thiện chức năng báo cáo, thống kê, theo dõi và đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương triển khai tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến do Bộ, ngành Trung ương xây dựng với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin do một cửa điện tử tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tổ chức triển khai ứng dụng, khai thác các chức năng báo cáo, thống kê, theo dõi và đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Kế hoạch nhằm bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công của các Bộ, ngành Trung ương thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để truy xuất dữ liệu thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính và tổng hợp, theo dõi và đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, giúp cho hoạt động của cơ quan Nhà nước được minh bạch, mang tính phục vụ cao, góp phần đẩy mạnh cải cách nền hành chính Nhà nước của tỉnh.

PV Mai Anh

[Trở về]