VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục chủ động, kịp thời xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội Tin có hình
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, tăng cường chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều giải pháp đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân nên đạt được những kết quả tích cực.
Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, phát huy trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, những vụ việc tồn đọng, kéo dài. Đặc biệt, UBND tỉnh cũng đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc và tham mưu xử lý kịp thời những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bí thư Tỉnh ủy giao và những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.
Mặt khác, các ngành, địa phương chú trọng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền và sự giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh. Khi phát sinh những nội dung có đông người cùng kiến nghị, UBND tỉnh đã cử các đoàn công tác về cơ sở tổ chức đối thoại với công dân, tiếp xúc cử tri, kiểm tra đôn đốc việc giải quyết, xác minh nội dung kiến nghị, khiếu nại nhằm sớm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội trong phạm vi địa phương; chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhận thức trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng lên; công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo ngày càng được tăng cường. Thanh tra tỉnh và các cơ quan đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể. Các cơ quan hành chính Nhà nư¬¬¬¬ớc đã tiếp 546 lư¬ợt công dân (có 07 lượt đoàn đông người), so với cùng kỳ năm 2019 giảm 441 lượt (546/987 lượt); tiếp nhận 172 đơn khiếu nại, so với cùng kỳ giảm 110 đơn (172/282 đơn), qua xử lý, phân loại có 118 đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và đã giải quyết được 100/118 đơn, đạt tỷ lệ 84,7%. Mặt khác, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 402 đơn kiến nghị, phản ánh; giảm 77 đơn (402/479 đơn) so với cùng kỳ. Các cấp, các ngành đã tham mưu trả lời, giải quyết được 379/402 đơn kiến nghị, đạt tỷ lệ 94,3%. Hiện còn 23 kiến nghị đang xem xét, xử lý. Các đơn kiến nghị, phản ánh của công dân sau khi tiếp nhận đã được lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân trực tiếp xem xét, giải thích, hư¬ớng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời giao trách nhiệm cho Thủ trư¬¬ởng các cấp, các ngành giải quyết, trả lời, hướng dẫn cho công dân. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị trả lại cho người dân số tiền 50.220.000 đồng; kiến nghị xử lý hành chính 10 cá nhân...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại một số địa phương chưa nghiêm, chưa thật sự triệt để; công tác nắm tình hình một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa chính xác, chưa kịp thời, còn bị động, lúng túng trong chỉ đạo xử lý tình huống phức tạp xảy ra; chưa tập trung để giải quyết các nội dung cơ bản, nhất là cơ chế, chính sách. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân có nơi chưa nghiêm túc, chất lượng còn hạn chế…

Để tiếp tục chủ động, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc đông người, gay gắt, phức tạp; theo dõi, nắm chắc tình hình để giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội, 6 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là quy định về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; về giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường; quy định về giải quyết tranh chấp đất đai; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai ở cả ba cấp; đầu tư để hoàn thiện hồ sơ địa chính ở các cấp, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy mạnh hơn nữa việc công khai đầy đủ thông tin cho người dân, doanh nghiệp biết để giám sát và thực hiện. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp phải nghiêm túc tiếp công dân theo đúng quy định, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tăng cường tiếp xúc với công dân nhằm tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh khiếu nại, tố cáo gắn với làm tốt việc thu thập chứng cứ, tài liệu làm căn cứ cho việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Mặt khác, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình về khiếu nại, tố cáo để chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý giải quyết những vụ việc phức tạp, những đối tượng xấu gây rối an ninh trật tự; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các cơ quan truyền thông tăng thời lượng chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Những địa phương khi triển khai những dự án đầu tư phải thu hồi đất, cần dự báo tình hình phát sinh khiếu kiện có thể xảy ra; tuân thủ quy trình công khai chế độ, chính sách liên quan và có phương án thích hợp tổ chức tiếp công dân để giải thích kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện dự án…

Mai Anh

[Trở về]