VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giải quyết tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giải quyết tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trạnh của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
Theo báo cáo của Sở Tư pháp, hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2017 tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Nhờ vậy, công tác này ngày càng được đẩy mạnh, đi vào nề nếp và tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Những kết quả đạt được trong hoạt động cải cách TTHC đã và đang góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển, nổi bật là việc cải cách quá trình giải quyết TTHC được từng đơn vị, địa phương áp dụng nhiều giải pháp tích cực, đem đến những chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện giải quyết TTHC theo thời gian tại cơ sở đã cam kết rút ngắn tối thiểu 10% so với thời hạn được pháp luật quy định và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg với tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn không đáng kể, tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC ngày càng đề cao, thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa nội dung công bố TTHC được triển khai kịp thời và có chất lượng. Các sở, ban, ngành đã tích cực, chủ động trong việc chuẩn hóa nội dung công bố TTHC, kịp thời phát hiện và kiến nghị Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện việc công bố TTHC đầy đủ, chính xác theo quy định. Công tác ban hành quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Thông qua việc đánh giá tác động các quy định về TTHC, nhiều văn bản QPPL đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, trong đó có những TTHC không cần thiết đã dừng ban hành hoặc được bãi bỏ.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện cơ chế này chưa thống nhất như: Hiện nay còn có mô hình khác nhau về Trung tâm Hành chính công; quy định về Bộ phận một cửa chưa phù hợp với thực tiễn và yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 35/NQ-CP... Việc công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương khá chậm so với hiệu lực thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, việc thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo phương pháp, quy trình tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP còn rườm rà, không phù hợp với cơ chế hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, làm chậm trễ quá trình xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vướng mắc, bất cập được địa phương, cơ sở phát hiện.

06 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động cải cách về quá trình thực thi giải quyết TTHC; rút ngắn 10% thời gian hẹn trả kết quả và giải quyết TTHC so với thời hạn được pháp luật quy định; thực hiện quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; tăng cường giải pháp về minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan giải quyết TTHC; thường xuyên, liên tục chuẩn hóa kịp thời nội dung công bố TTHC nhằm công khai, minh bạch tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền; đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 trong giải quyết các TTHC. Cùng với đó, địa phương cũng sẽ thực hiện có chất lượng quy trình đánh giá tác động đối với quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL, chỉ ban hành TTHC được luật giao và đảm bảo sự cần thiết, hợp lý và hợp pháp; đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của người dân.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực cho hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC thông qua việc tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kiểm soát TTHC; tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia hoạt động giám sát về TTHC; khuyến khích người dân tham gia góp ý, hiến kế và giám sát quy định hành chính, hành vi hành chính...

Minh Huyền

[Trở về]