VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021 và các Đề án theo quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021, thời gian qua, công tác phổ biến PBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương về vị trí, vai trò của pháp luật và công tác PBGDPL, từ đó thường xuyên có sự quan tâm chỉ đạo trong việc thực hiện. Thông qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tầng lớp Nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, Nhân dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật.
Nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình; xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì đề án đã phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ đề ra; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh với 73 báo cáo viên; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; xây dựng thêm đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt về công tác tôn giáo. Các cơ quan, đơn vị địa phương cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và biên soạn, cung cấp tài liệu cho các đối tượng trong đó có đội ngũ người làm công tác PBGDPL.

Để triển khai tổ chức thi hành nghiêm chỉnh Luật PBGDPL, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 923/KH-UBND ngày 07/8/2012 về triển khai thực hiện Luật PBGDPL. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức hội nghị, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn nội dung của Luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL, văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, trong đó chú trọng đối tượng đội ngũ chủ chốt của các ngành, địa phương; đội ngũ làm công tác PBGDPL và đội ngũ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác PBGDPL.

Trong quá trình triển khai Luật PBGDPL, căn cứ vào điều kiện của từng địa phương, đơn vị, địa bàn và nhóm đối tượng, một số mô hình điểm, có hiệu quả trong công tác PBGDP đã được xây dựng như: Mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng, “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng “Gia đình văn hóa", "Khu dân cư tiên tiến"… Các mô hình đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc tuyền truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL và kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, UBND tỉnh cũng đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Nội dung, hình thức PBGDPL được đổi mới gắn với nhóm đối tượng, yếu tố vùng miền, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và yêu cầu của từng ngành, cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và đời sống của cán bộ, Nhân dân; đặc biệt là những vấn đề được người dân quan tâm để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội như tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid -19, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu bia…

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tư pháp định hướng nội dung tuyên truyền trong văn bản hướng dẫn nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm hàng tháng; cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả như: Tuyên truyền miệng, in ấn tài liệu, qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; xét xử lưu động; sinh hoạt Câu lạc bộ Pháp luật, khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở…; đồng thời chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động. Cụ thể, thông qua Cổng Thông tin điện tử Quảng Bình, Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương; việc sử dụng mạng xã hội với việc tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả qua Facbook: Phổ Biến Pháp Luật (Quảng Bình) và Fanpage: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Quảng Bình; tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tiêu biểu như thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020” với 45.442 lượt người tham gia, thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” thu hút thu hút 37.949 lượt thí sinh…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc, đó là: Công tác ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của một số đơn vị có lúc chưa kịp thời, nhận thức và ý thức trách nhiệm của một vài cơ quan, đơn vị về công tác PBGDPL chưa cao; nhận thức của một số cán bộ, Nhân dân còn hạn chế, chưa quan tâm đến giá trị của nhận thức pháp luật; người dân thường chỉ quan tâm tới pháp luật khi quy định đó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình đang bị xâm hại, hoặc cần bảo vệ... dẫn đến việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL có những thời điểm chưa thu hút được đông đảo đối tượng tham gia; một số, ngành, địa phương chưa xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đợt tuyên truyền, chưa kết hợp, lồng ghép với các chương trình, đề án và các hoạt động khác như "Ngày Pháp luật" để tuyên truyền... Mặt khác, nguồn kinh phí cấp cho PBGDPL đang còn ít so với yêu cầu, nhiệm vụ, mức chi cho hoạt động PBGDPL đã được quy định nhưng khó thực hiện vì ngân sách khó khăn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện các Đề án phối hợp đôi lúc chưa được thường xuyên, chặt chẽ, chưa thực sự chủ động trong nhiệm vụ được phân công...

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác PBGDPL, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền, hơn nữa; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp bảo đảm có chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác PBGDPL; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của cơ quan chuyên trách và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cấp, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng tuyên truyền; hình thức phổ biến phong phú, đa dạng và vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm.

Song song với việc kết hợp công tác PBGDPL với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa, truyền thống của dân tộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy thực hiện công tác PBGDPL; tăng cường tổ chức tập huấn, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền PBGDPL và trang bị đầy đủ đề cương, tài liệu pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất đầy đủ đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL, nhất là chế độ thù lao đối với đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL để kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ này thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

PV Minh Huyền

[Trở về]