VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục đẩy mạnh phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân 
(Quang Binh Portal) - Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức các cấp và sự hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQPAN), Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Quân khu nên công tác GDQPAN của tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngày càng củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 
Nét nổi bật trong năm 2018 là Hội đồng GDQPAN các cấp và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về QPAN, Luật GDQPAN năm 2013, văn bản hướng dẫn thực hiện của các cấp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác quân sự - quốc phòng nói chung và nhiệm vụ GDQPAN nói riêng. Bên cạnh đó, Hội đồng GDQPAN cấp tỉnh, cấp huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, nhất là đối tượng 2 và đối tượng 3. Riêng đối tượng 4, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với Hội đồng GDQPAN các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả, năm 2018, toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 2 vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đạt 67/66 đồng chí, bằng 101.5%; đối tượng 3 với 06 lớp gồm 517/553 đồng chí, đạt 93,5%; đối tượng 4 bồi dưỡng 159 lớp với 10.863/11.014 đồng chí, đạt 98,62%. Cùng với đó, tỉnh đã cử 18/20 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN do Trung ương tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh; mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN tại các huyện với 170 vị chức việc tham gia; 03 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 125 vị già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc...

Mặt khác, công tác giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên, người học trong các trường của cơ quan Nhà nước được chú trọng, Hội đồng GDQPAN cấp tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, chỉ đạo các trường Trung học phổ thông, Trung cấp nghề tổ chức dạy học môn GDQPAN cho học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 theo nội dung, chương trình, thời gian quy định. Các trường THPT, Trung cấp nghề cơ bản đã được bố trí đủ số lượng giáo viên bảo đảm giảng dạy môn học GDQPAN cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, các trường Cao đẳng, Đại học cũng tổ chức giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên; liên kết GDQPAN của các trường cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trường Đại học Quảng Bình để có tổ bộ môn, khoa GDQPAN và có đủ giáo viên đã qua đào tạo giáo viên GDQPAN theo quy định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 169 giáo viên tham gia giảng dạy môn học GDQPAN.

Để công tác GDQPAN đạt hiệu quả, trong năm 2018, Hội đồng GDQPAN các cấp đã tiếp nhận và cấp phát 200 khẩu súng tiểu liên AK cấp 5 hoán cải; 20 tủ súng và 17 bộ máy bắn tập MBT-03 phục vụ công tác GDQPAN cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và 09 bộ máy tính theo Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong GDQPAN trang bị cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố; phục vụ khảo sát lắp đặt hệ thống mạng thông tin theo đúng quy định.

Tuy nhiên, công tác GDQPAN năm 2018 vẫn còn những hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan có thời điểm chưa quan tâm đúng mức đến GDQPAN, vì vậy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chưa đồng bộ, thiếu cụ thể; sự phối hợp, kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ GDQPAN ở địa phương chưa thật sự chặt chẽ; việc thống kê, theo dõi kết quả bồi dưỡng đối tượng của các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng; thực hiện giảng dạy môn GDQPAN ở các trường THPT, Cao đẳng nghề và Trường Đại học thiếu chiều sâu, chất lượng, hiệu quả còn thấp…

Thời gian tới, Hội đồng GDQPAN tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả những văn bản, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND về công tác GDQPAN đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên; chủ động xây dựng kế hoạch công tác GDQPAN năm 2019 kịp thời sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng các cấp phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, nâng cao chất lượng GDQPAN cho học sinh, sinh viên trong hệ thống nhà trường; đẩy mạnh phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng...

N.Quý 

[Trở về]