VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, 15 năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Để triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, chính sách về PBGDPL, nhất là định hướng tuyên truyền, PBGDPL trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và có sự vận dụng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh nên đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PBGDPL. Bên cạnh đó, cấp ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có sự cân nhắc, tuyển chọn những người có phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tuyên truyền, giáo dục, nhiệt tình, trách nhiệm để làm báo cáo viên, tuyên truyền viên… góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho công tác PBGDPL, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PBGDPL trong từng giai đoạn.

Với việc lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp từng địa bàn, nhóm đối tượng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương và yêu cầu của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện đồng bộ, rộng khắp, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, thực sự hướng về cơ sở nhằm nâng cao trình độ nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 15 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức trên 42.383 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn văn bản pháp luật cho hơn 4.666 nghìn cán bộ, công chức, ngươi lao động, báo cáo viên…; biên soạn trên 08 triệu bộ tài liệu tuyên truyền; hưởng ứng tham gia hon 310 cuộc thi, hội thi có nội dung tuyên truyền pháp luật; tổ chức 1.645 phiên tòa xét cử lưu động… Đặc biệt, thông qua hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, xử lý vi phạm hành chính…, các cơ quan Nhà nước còn kết hợp PBGDPL nhằm giúp các đối tượng liên quan hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của quy định pháp luật để thực thi hiệu quả.

Mặt khác, các sở, ngành và địa phương cũng chú trọng thực hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp phần củng cố niềm tin pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí hơn 25.052 vụ việc cho trên 25.347 đối tượng ở các lĩnh vực dân sự, hình sự, hôn nhân - gia đình, đất đai - nhà ở, thừa kế, vay vốn… Cùng với đó, các ngành, địa phương đã duy trì hoạt động của 614 câu lạc bộ pháp luật, mô hình PBGDPL như “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Câu lạc bộ tiền hôn nhân”, “Nông dân với pháp luật”, “Không sinh con thứ 3”, “Nhóm nòng cốt”, “Điểm sáng chấp hành pháp luật”, “Khu dân cư điển hình chấp hành pháp luật”…

Đến nay, phần lớn các sở, ngành cấp tỉnh cũng đã xây dựng tủ sách pháp luật có khoảng 200 - 3.000 cuốn sách/tủ sách với 50 - 100 đầu sách, phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, 1.334 tổ hòa giải với 9.111 hòa giải viên đã thực hiện hòa giải thành công trên 80% các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác PBGDPL, nội dung, hình thức triển khai có lúc chưa thực sự hấp dẫn, chưa có điều kiện thực hiện thường xuyên, chất lượng, hiệu quả PBGDPL chưa đồng đều; chưa kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với tổ chức thi hành kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều chương trình, đề án còn dàn trải nên có một số nội dung tiến độ, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra. Năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách không đồng đều, còn hạn chế. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật có khả năng thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, nhất là với hình thức tuyên truyền miệng còn ít. Sự phối hợp giữa sở, ban, ngành trong công tác PBGDPL chưa thực sự thường xuyên, còn thiếu nhịp nhàng, có lúc chưa phát huy hết trách nhiệm và khả năng phối hợp…

Thời gian tới, để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp, bảo đảm có chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác PBGDPL; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của cơ quan chuyên trách và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cấp, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. Các sở, ngành và địa phương chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng tuyên truyền; hình thức phổ biến phong phú, đa dạng, vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, thời điểm; kết hợp công tác PBGDPL với giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Cùng với đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp sách tài liệu tuyên truyền pháp luật; phát huy vai trò định hướng công tác PBGDPL cho toàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai thực hiện công tác PBGDPL ở ngành, địa phương, đơn vị theo chương trình đề ra. Đặc biệt, các cấp, các ngành và địa phương phải xem việc triển khai nhiệm vụ PBGDPL, tìm hiểu, học tập pháp luật là một trong những tiêu chí quan trọng để xét các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể; bổ sung thêm tiêu chí đánh giá là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan, đơn vị thực hiện công tác PBGDPL.

Ngoài ra, các ngành, đơn vị và địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn, tổ chức bộ máy thực hiện công tác PBGDPL; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền PBGDPL và trang bị đầy đủ đề cương, tài liệu pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất đầy đủ đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL…

Mai Anh

 

[Trở về]