VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1131/UBND-KSTT ngày 30/6/2020 về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính (TTHC) có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để quy trình, TTHC còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền; quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ.

Mặt khác, các sở, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp, đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh đầu mối quản lý Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo quy định.

Mai Anh

 

[Trở về]