VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục duy trì thường xuyên hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương sau khi sáp nhập 
(Quang Binh Portal) - Để triển khai tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trong toàn tỉnh, ngày 07/10/2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã có Công văn số 796/SVHTT-NVVH về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. 
Theo đó, đối với việc bình xét danh hiệu văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các địa phương thực hiện theo nội dung Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh; Công văn số 95/SVHTT-NVVH ngày 15/02/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn chi tiết xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”, Thôn Văn hóa”, “Tổ dân phổ Văn hóa”...

Đặc biệt, đối với các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đa dạng hóa và duy trì thường xuyên hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn, tránh để hiện tượng Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, xã và Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố sau sáp nhập bị bỏ không hoặc sử dụng không đúng mục đích; tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng thiết chế Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, xã và Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố sau sáp nhập; sắp xếp, bố trí Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, xã và Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố sau khi sáp nhập đảm bảo phù hợp với không gian địa lý, quy mô dân số nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở; tuyệt đối không được chuyển nhượng, thanh lý, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng khi chưa có hướng dẫn của tỉnh. Đối với những địa phương đang triển khai thực hiện Tiêu chí số 06 trong xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng Nhà Văn hóa - Khu thể thao phải đáp ứng với tình hình mới của địa phương.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần triển khai bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy ước các thôn, bản, tổ dân phố sau sáp nhập để có quy ước, hương ước mới, phù hợp tập quán văn hóa của cộng đồng dân cư mới thành lập.

N.Q

[Trở về]