VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục nâng cao chất lượng của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
(Quang Binh Portal) - Trong năm 2020, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn.  
Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thành viên, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp chú trọng triển khai thực hiên công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo” thông qua các mô hình, câu lạc bộ và các phong trào của các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong toàn tỉnh. Theo đó, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp tập trung chỉ đạo các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh và thi đua làm giàu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; xây và sửa mái ấm tình thương; khai thác các nguồn vốn hỗ trợ vay kết hợp với tập huấn kiến thức quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của Nhân dân trong việc xây dựng cơ chế huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức kinh tế - xã hội, cộng đồng dân cư, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật khuyến nông, khuyến ngư, phát huy mọi nguồn lực từ mỗi hộ nông dân, tạo bước chuyển căn bản về chất trên lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn. Mặt trận các cấp cũng phối hợp tuyên truyền, vận động phát triển 736 trang trại theo hướng chất lượng và giá trị, tạo việc làm cho hơn 3.341 lao động, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững ở nông thôn; phát triển 160 hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản và 86 tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển hiệu quả. Hàng năm, toàn tỉnh có trên 3,55 vạn lao động được giải quyết việc làm, 3.500 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được trên 32 tỷ đồng; riêng Quỹ Cứu trợ và các chương trình an sinh xã hội cấp tỉnh vận động được trên 98 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân ổn định đời sống; tỷ lệ hộ nghèo 4,98%; tỷ lệ hộ cận nghèo 6,45%; bình quân mỗi năm có hơn 42.000 đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội; không còn hiện tượng dân đói, rét.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã quan tâm, vào cuộc và chú trọng triển khai với nhiều hình thức; cảnh giác trước các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Đến nay, toàn tỉnh có 100% khu dân xây dựng và tổ chức hiệu quả mô hình tự quản; duy trì và giữ vững các xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội; Có 100 ban an ninh trật tự thôn, bản, tổ dân phố; 487 đội xung kích; 4.450 tổ an ninh Nhân dân; 22 ban bảo vệ dân phố; 815 nhóm liên gia tự quản; 234 tổ “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; 221 tổ, đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với 1.323 người. Công tác xây dựng, duy trì mô hình điểm luôn được chú trọng thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã duy trì và xây dựng được 84 mô hình chỉ đạo điểm cấp tỉnh về an ninh trật tự. Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh cũng đã đưa quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào hương ước, quy ước tạo nên sự chuyển biến tích cực. Năm 2020, toàn tỉnh có 4.799/4.918 đám cưới thực hiện theo nếp sống mới, đạt tỷ lệ 97.6%; 4.442/4.512 đám tang thực hiện theo nếp sống mới, đạt tỷ lệ 98,4% (tăng 0,01% so với năm 2019).

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa cũng được các cấp, ngành chú trọng, đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ kinh doanh, hoạt động dịch vụ văn hóa vi phạm tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Cùng với nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống; việc xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh cũng được tăng cường. Hàng năm, số gia đình, tổ dân phố, thôn, cơ quan, đơn vị đạt văn hóa ngày càng tăng. Năm 2020, toàn tỉnh có 207.780/242.746 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 85,7%; 969/1.144 khu dân cư văn hóa, đạt 85% (tăng 3,4% so với năm 2019); 885/1.047 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, đạt tỷ lệ 84.5% (tăng 1.4% so với năm 2019); 110/131 xã đạt tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa; 107/131 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa; 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể nói, mặc dù năm 2020 chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lũ lụt nặng nề nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò vị trí của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chất lượng cuộc sống của các gia đình được nâng lên rõ rệt, số hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm đáng kể. Các giá trị đạo đức truyền thống, nếp sống văn hóa ngày càng được coi trọng; ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình ngày càng được nâng cao, vai trò của gia đình từng bước được khẳng định.

Tuy nhiên phong trào xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa chưa thực sự bền vững; nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình đang có biểu hiện bị chi phối bởi lối sống thực dụng, ích kỷ; tình trạng ly hôn, ly thân, bạo hành trong gia đình, trẻ em, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng. Các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, số đề, cá độ diễn biến phức tạp và khó kiềm chế...

Năm 2021, các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng của Phong trào TDĐKXDĐSVH qua việc củng cố và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gia đình văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào; tăng cường nguồn lực phát triển, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở với sự hỗ trợ của Nhà nước để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, ổn định về tổ chức và hoạt động, ưu tiên đầu tư ngân sách Nhà nước hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Mặt khác, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể cũng sẽ triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến tất cả các địa phương trong toàn tỉnh; rà soát hệ thống quy ước, hương ước trên địa bàn để hướng dẫn bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với những quy định của pháp luật; tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các thôn, xã, huyện; phấn đấu tỷ lệ hộ đạt Danh hiệu “Gia đình văn hóa” 86% - 87%; thôn, bản, khu phố đạt Danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 85% - 86,5%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 85% - 86%.

N.Q

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet