VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2018, xác định mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn đã tập trung rà soát, nắm bắt tiến độ thực hiện từng tiêu chí để đề xuất giải pháp thực hiện, chủ động huy động thêm nguồn lực, bố trí lồng ghép nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần tích cực vào kết quả chung của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 2.072 tiêu chí đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã, tăng 0,6 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017. Đến hết năm 2018, trên địa bàn có 62 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; so với toàn quốc, số tiêu chí bình quân của tỉnh cao hơn 0,6 tiêu chí/xã (Toàn quốc 14,6 tiêu chí/xã); số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh cao hơn 0,8 % (Toàn quốc 44,8%); không còn xã dưới 05 tiêu chí.

Tuy nhiên, trong 08 huyện, thị xã, thành phố còn 02 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa có số tiêu chí bình quân thấp hơn bình quân chung của tỉnh. Riêng thành phố Đồng Hới có số tiêu chí bình quân giảm, do 05 xã đã đạt chuẩn không đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí mới. Đối với 62 xã đạt chuẩn NTM có 12 xã với 18 tiêu chí chưa đáp ứng bộ tiêu chí mới, chủ yếu tập trung vào 06 tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa (05 xã), tổ chức sản xuất (05 xã), văn hóa (03 xã), hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (03 xã), thu nhập (01 xã) và hộ nghèo (01 xã).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; hiệu quả huy động sự tham gia Cuộc vận động của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ở cơ sở chưa đồng đều. Phong trào xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương có dấu hiệu chững lại. Môi trường nông thôn đang còn là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương, đặc biệt là ô nhiễm môi trường do xả rác bừa bãi, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng; các địa phương đang thiếu bãi chứa rác, phương tiện xử lý thu gom rác, nước thải. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn...

Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ đạo điểm xây dựng 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu; tăng bình quân 1,0 tiêu chí/xã và không có xã nào không tăng tiêu chí; đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; quan tâm chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM nhưng bị sụt giảm tiêu chí...

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị trong việc tổ chức thực hiện chương trình NTM; hướng dẫn, kiểm tra các xã trong việc triển khai thực hiện Chương trình, nhất là việc huy động, phân bổ, sử dụng nguồn vốn thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới; việc triển khai thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới; triển khai các danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các xã rà soát, tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, đặc biệt những tiêu chí gần đạt, tiêu chí, nội dung chưa cần hoặc cần ít ngân sách đầu tư phù hợp với điều kiện của địa phương; tiếp tục quán triệt tinh thần xây dựng NTM thực sự trở thành nơi đáng sống, chú trọng phát triển toàn diện đời sống kinh tế - tinh thần của người dân, công tác xây dựng NTM phải chắc chắn, thiết thực, không nóng vội, cầu toàn; đồng thời xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài và tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Thực hiện phương châm của Ban Chỉ đạo Trung ương “Chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, toàn tỉnh đã triển khai 11 nội dung của Chương trình theo hướng bền vững, có chất lượng và từng bước đi vào chiều sâu, trong đó chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, chú trọng những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; tập trung công trình trọng điểm, bố trí vốn sớm để các địa phương có lộ trình xây dựng phù hợp; ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn, góp phần tăng thu nhập người dân nông thôn; phát huy, nhân rộng mô hình cụm liên kết về an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để thực sự tạo ra NTM bình yên.

Cùng với đó, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM, xác định rõ tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo, nhất là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hóa và an ninh trật tự, trong đó các xã đạt chuẩn cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xã NTM nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các xã đạt chuẩn nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí mới cần khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí bị sụt giảm, chủ động huy động một số nguồn lực khác, không có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời căn cứ văn bản hướng dẫn của các sở, ngành có liên quan để xem xét tính cần thiết đối với các nội dung đề xuất, tránh đầu tư không hiệu quả, lãng phí. Các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 tập trung đảm bảo chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích; chủ động rà soát, đánh giá thực trạng; xây dựng lộ trình, kế hoạch và khẩn trương triển khai các tiêu chí chưa đạt, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành được phân công chỉ đạo để triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, đối với hạng mục có khối lượng công việc lớn, thời gian thi công dài cần khẩn trương triển khai sớm.

Ngoài ra, thông qua hình thức lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp, toàn tỉnh tăng cường hình thức xã hội hóa để thu hút đầu tư vào bảo vệ và xử lý môi trường, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hóa - thể thao; bố trí đủ nguồn vốn ngân sách còn nợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 và có giải pháp phù hợp để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản Chương trình xây dựng NTM; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản của các địa phương;điều tra và đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM...

Mai Anh

[Trở về]