VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh được tổ chức và hoạt động đáp ứng các nguyên tắc của Luật HTX năm 2012 do đó bộ máy quản lý gọn nhẹ, vốn, quỹ của HTX không ngừng được tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các HTX đã phát huy quyền tự chủ, tự quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý từng bước được đổi mới. Đặc biệt, các HTX yếu kém được củng cố, số HTX khá, giỏi tiếp tục giữ vững và phát triển. Cùng với đó, công tác phát triển HTX mới tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều ngành nghề, mô hình mới ra đời như HTX dịch vụ tổng hợp, vệ sinh môi trường, nước sạch, chăn nuôi sạch, thực phẩm sạch... đã đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.
Hiện, toàn tỉnh có 274 HTX (tăng so với thời điểm ngày 31/12/2016 là 16 HTX), trong đó thành lập mới 24 HTX, giải thể 08 HTX. Số HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 là 185/202 HTX. Đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 17 HTX chưa chuyển đổi hoặc chờ làm thủ tục giải thể, chuyển hình thức sản xuất kinh doanh. Trong năm 2017, có 124.227 thành viên tham gia 274 HTX; số lượng lao động thường xuyên là 4.200 người; số lao động thường xuyên mới 124 lao động. So với năm 2016, doanh thu bình quân của HTX đạt 1.800 triệu đồng, tăng 300 triệu đồng/HTX; lãi bình quân HTX (không tính lĩnh vực tín dụng) đạt 137 triệu đồng/năm, tăng 37 triệu đồng/năm/HTX; thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên đạt 2,7 triệu đồng/người/tháng; tăng 0,5 triệu đồng/người/tháng. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 257/274 HTX đang hoạt động ổn định, có hiệu quả theo Luật HTX năm 2012.

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được đó, trên địa bàn tỉnh vẫn còn số ít địa phương nhận thức chưa đầy đủ vị trí, vai trò và tính tất yếu khách quan của kinh tế tập thể nên chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động phát triển. Nhiều HTX khó tiếp cận được chính sách ưu đãi theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các HTX đều có quy mô nhỏ, tăng trưởng chưa ổn định, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, số lượng HTX có lãi tăng nhưng mức lãi còn ít, đóng góp vào ngân sách tỉnh còn ít và chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các HTX để sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị. Các HTX nông nghiệp chủ yếu làm dịch vụ đầu vào cho sản xuất của hộ thành viên HTX; dịch vụ đầu ra cho sản phẩm và phát triển ngành nghề còn hạn chế. Trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, đa số HTX có vốn ít, sản xuất kinh doanh còn khó khăn, hiệu quả chưa cao; cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ quản lý, trình độ công nghệ chậm đổi mới, mẫu mã sản phẩm còn đơn điệu, chưa tạo được thương hiệu cho sản phẩm truyền thống của địa phương; khó cạnh tranh được với các loại hình doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực...

Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012, các HTX trên địa bàn đề ra những giải pháp để phát triển kinh tế tập thể năm 2018, đó là: Xây dựng điển hình tiên tiến, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào trong từng ngành, từng địa phương và phạm vi toàn tỉnh; chuyển biến nhận thức, trách nhiệm đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo tham gia xây dựng phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX; phát huy vai trò của Liên minh HTX tỉnh để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX; tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tháo gỡ khó khăn cho HTX; vận động, hướng dẫn giúp đỡ cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân thành lập các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã phù hợp với địa phương, ngành nghề, nhu cầu của thị trường…

Mặt khác, các HTX cũng sẽ triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chú trọng phát triển các HTX hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề có hiệu quả, giải thể hoặc sáp nhập HTX đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động không có hiệu quả; hướng dẫn, đốc thúc việc tổ chức lại Luật HTX năm 2012; kiên quyết giải thể HTX không triển khai chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012; tạo điều kiện cho HTX, thành viên tiếp cận được nhiều nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, mở mang ngành nghề, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động.

Ngoài ra, các HTX tiếp tục thành lập HTX dịch vụ hậu cần nghề cá, HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản theo mô hình vừa sản xuất tập trung, vừa dịch vụ cho hộ gia đình, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và tiêu thụ sản phẩm cho hộ thành viên; thành lập mới HTX khai thác thủy sản từ tổ hợp tác, tổ đoàn kết khai thác trên biển. Chú trọng tuyên truyền, phát triển tổ hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản nhằm phát huy tốt lợi thế của tỉnh; củng cố, phát triển HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh; kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ tiên tiến với kỹ thuật truyền thống; phát triển HTX chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với chương trình, dự án của tỉnh nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng việc liên doanh, liên kết giữa các HTX trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đồng thời phát triển HTX thương mại dịch vụ ở cả thành thị, nông thôn và miền núi đáp ứng nhu cầu đa dạng của dân cư, giải quyết đầu vào, đầu ra cho sản xuất và phục vụ đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh...

Minh Huyền

[Trở về]