VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đưa công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở đi vào nền nếp, triển khai theo đúng nội dung cam kết về việc xây dựng, vận hành công trình biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. 
Để triển khai có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, giai đoạn 2015 - 2018, tỉnh đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản về bảo vệ môi trường liên quan đến ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành liên quan, huyện, thị xã, thành phố cũng chủ động tham mưu và nghiêm túc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, đồng thời triển khai có hiệu quả các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; chú trọng công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp năng lượng, đó là: Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam, Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn. Ngoài ra còn có Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch thuộc Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 đang triển khai thi công xây dựng; có khoảng 127 các cơ sở liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản (cát sạt lòng sông, đá vôi), chế biến làm vật liệu xây dựng (sản xuất gạch tuynel, gạch không nung, bê tông, xi măng, tấm lợp fibrocement); khoảng 10 cơ sở chế biến thực phẩm (nhà máy chế biến thủy sản, sản xuất tinh bột, dầu lạc, bánh mỳ). Nhìn chung, các cơ sở thuộc ngành công nghiệp năng lượng đều thực hiện tốt biện pháp bảo vệ môi trường, không phát sinh vấn đề môi trường nghiêm trọng. Đối với cơ sở liên quan đến hoạt động chế biến vật liệu xây dựng như: Nhà máy Xi măng sông Gianh, Nhà máy Xi măng Vạn Ninh, Nhà máy Sản xuất Clinker Văn Hóa…, đến thời điểm hiện tại đều cơ bản thực hiện đầy đủ các hồ sơ về môi trường, đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất, không để xảy ra các sự cố môi trường trong thời gian qua. Còn các cơ sở chế biến thực phẩm gồm: Nhà máy Chế biến thủy sản Surimi Quảng Bình, Nhà máy Đông lạnh thủy sản xuất khẩu sông Gianh, Nhà máy Sản xuất tinh bột... cũng đã đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất.

Những cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh tùy theo quy mô, công suất, tính chất hoạt động đều thực hiện các thủ tục về môi trường như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. Từ năm 2015 - 2018, tỉnh đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 46 dự án đầu tư, xác nhận hoàn thành 13 dự án đầu tư, kế hoạch bảo vệ môi trường 49 dự án đầu tư liên quan đến ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm. Hiện nay, các cơ sở đã cơ bản đầu tư, xây dựng công trình bảo vệ môi trường đảm bảo thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động; hàng năm đều thực hiện kiểm soát ô nhiễm các nguồn thải như hệ thống xử lý bụi, khí thải, mùi, nước thải, chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất.

Đối với những cơ sở sản xuất phát sinh nước thải, tỉnh cũng yêu cầu xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải từ quá trình sản xuất, sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại cơ sở. Toàn bộ lượng nước thải đều được xử lý đảm bảo quy chuẩn hiện hành đối với từng loại hình sản xuất trước khi thải ra môi trường. Các cơ sở chế biến thực phẩm như chế biến thủy sản, tinh bột sắn phải thực hiện việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải và vận hành thường xuyên, đảm bảo xử lý triệt để nước thải phát sinh từ công đoạn sản xuất đạt quy chuẩn môi trường hiện hành trước khi thải ra môi trường; trường hợp nước thải sản xuất chưa qua xử lý đạt quy chuẩn môi trường hiện hành thải ra môi trường sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về môi trường, nâng cao ý thức của các cơ sở đối với công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, hàng năm, các sở, ngành chức năng đã tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, đơn vị sản xuất ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, nhằm kiểm soát chặt chẽ, toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm, giai đoạn 2015 - 2018, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai 208 đợt thanh tra, kiểm soát môi trường và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 26 đơn vị, tổ chức cá nhân với tổng số tiền gần 466 triệu đồng.
Qua thanh tra cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp cơ bản chấp hành đầy đủ quy định, đã đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường, thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trong hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án, cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh còn xảy một số trường hợp sau khi dự án đã đi vào hoạt động vẫn không thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đã cam kết; một số cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải, nước thải nhưng có chỉ tiêu vẫn chưa xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung báo cáo quan trắc môi trường...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm, thời gian tới, tỉnh sẽ ban hành các văn bản, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với từng ngành cụ thể như công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm để làm cơ sở pháp lý, công cụ quản lý hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất; tiếp tục kiện toàn và tăng cường năng lực, tổ chức bộ máy quản lý môi trường các cấp chính quyền địa phương, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về môi trường từ cấp tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường tập huấn và bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cán bộ quản lý môi trường các cấp; chú trọng cơ sở vật chất, kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, việc phòng ngừa, kiểm soát các nguồn ô nhiễm; bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học và xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức đối với công tác bảo vệ môi trường cho các cấp, ngành, tổ chức Hội, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng trên địa bàn tỉnh...

N.Qúy

[Trở về]