VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, đề cao trách nhiệm, phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc KNTC của công dân, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, công dân.  
Trong 05 năm (2014 - 2018), các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 8.305 lượt công dân (có 443 đoàn đông người), trong đó ở Trụ sở tiếp công dân tỉnh 1.169 lượt; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã 7.136 lượt; tiếp nhận, xử lý 7.060 lượt đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân, cụ thể khiếu nại 2.512 lượt đơn, tố cáo 1.329 lượt đơn và phản ánh, kiến nghị 3.219 lượt đơn. Nội dung công dân KNTC và phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; tranh chấp đất đai trong nội bộ Nhân dân, giữa người dân với doanh nghiệp quản lý, sử dụng đất; việc thực hiện chính sách xã hội đối với thương binh, nghỉ hưu, người có công; làm giả giấy tờ, man khai hồ sơ để hưởng chế độ, chính sách thương binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, thanh niên xung phong; vi phạm pháp luật về quản lý đất đai; làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế - tài chính; tuyển dụng cán bộ, viên chức thiếu khách quan, minh bạch; bố trí, chuyển đổi về công tác cán bộ; vi phạm đạo đức, phẩm chất trong thi hành công vụ; tham ô, tham nhũng...

Để giải quyết kịp thời các KNTC của công dân, 05 năm qua, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, ngành, huyện, thành phố, thị xã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng đề cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền và sự giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết KNTC, tiếp công dân; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân; tích cực giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về KNTC; xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC mới phát sinh, khiếu nại phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan thực hiện đúng quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết KNTC ở những địa bàn có tình hình khiếu kiện phức tạp; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc xử lý, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung KNTC với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định pháp luật, không để phát sinh tình hình phức tạp; thể hiện tinh thần trách nhiệm, xử lý, giải quyết cơ bản đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế việc KNTC kéo dài, vượt cấp hoặc phát sinh khiếu kiện tại Tòa án.

Từ năm 2014 - 2018, các ngành, cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã giải quyết 1.893/1.954 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 96,9%, trong đó khiếu nại 1.498/1.552 đơn, đạt 96,5%; tố cáo 395/402 đơn, đạt 98,3%. Đến hết năm 2018 còn 61 đơn/61 vụ (khiếu nại 54 đơn/54 vụ, tố cáo 07 đơn/07 vụ) đang trong quá trình giải quyết, cụ thể: Cấp tỉnh 05 đơn khiếu nại/05 vụ (khiếu nại 04 đơn/4 vụ, tố cáo 01 đơn/1 vụ); cấp huyện 56 đơn/56 vụ (khiếu nại 50 đơn/50 vụ, tố cáo 6 đơn/6 vụ). Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi 1.497 triệu đồng và 62.670,9 m2 đất; trả lại công dân 3.729 triệu đồng, 1.658 m2 đất; thu hồi 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do văn bản phân chia tài sản thừa kế trái pháp luật với diện tích 855 m2; hỗ trợ 01 cơ sở kinh doanh bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển; rà soát lại 04 trường hợp bồi thường sự cố môi trường biển không đúng đối tượng với số tiền 135,5 triệu đồng; xử lý hành chính 16 tổ chức và 91 cá nhân; kỷ luật 01 cán bộ, thu hồi số tiền sai phạm 55,6 triệu đồng.

Đối với những vụ việc KNTC phản ánh kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền đều được các cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; không để tình trạng chuyển đơn lòng vòng, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến thời gian, quyền lợi của người dân. Ngoài ra, để sớm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở, UBND tỉnh cũng đã cử các đoàn công tác về cơ sở tổ chức đối thoại với công dân, tiếp xúc cử tri, kiểm tra đôn đốc việc giải quyết, xác minh nội dung kiến nghị, khiếu nại, qua đó hạn chế được việc phát sinh đơn thư KNTC và đảm bảo cho công tác giải quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Nhiều địa phương chỉ chú trọng đến việc giải quyết hết thẩm quyền mà chưa quan tâm đến giải quyết dứt điểm vụ việc. Tình trạng né tránh, đùn đẩy trong giải quyết một số vụ việc KNTC phức tạp chưa được khắc phục. Có vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm, không phù hợp với thực tế nên không chấm dứt được khiếu nại, phản ánh kiến nghị của công dân...

Dự báo tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tình trạng liên kết, kích động KNTC đông người về lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tại những địa phương có triển khai thực hiện các dự án về công nghiệp, giao thông, du lịch, xây dựng trụ sở cơ quan hành chính mới... vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Do đó, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đối thoại, hòa giải, tiếp công dân, giải quyết KNTC ngay từ cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trước dân, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư KNTC của công dân; tuyệt đối không để đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân tồn đọng, kéo dài; kiên quyết xử lý vi phạm và thông báo công khai trước Nhân dân biết; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong lĩnh vực đất đai; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư công khai minh bạch, đúng chính sách pháp luật, bảo đảm cho người bị thu hồi đất có cuộc sống ổn định, bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Đặc biệt, khi xảy ra vụ việc KNTC đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Chủ tịch UBND, Thủ trưởng các ngành tập trung đề cao trách nhiệm, sâu sát, xác minh cụ thể, quyết liệt, trực tiếp đối thoại với Nhân dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. 

N.Quý

[Trở về]