VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã dôi dư theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 546/UBND-NC về việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã dôi dư theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và thực hiện Đề án bố trí lực lượng công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã có phương án cụ thể để tiếp tục sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ và số lượng cụ thể theo quy định tại Quyết định số 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh, trong đó thực hiện các giải pháp để bố trí 94 Trưởng công an ở các xã đã bố trí lực lượng công an chính quy.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện việc chi trả lương cho trường hợp dôi dư (so với biên chế UBND tỉnh giao tại Quyết định số 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2019) cho đến hết năm 2020 để các địa phương tiến hành sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã ở địa phương cấp huyện khi còn vị trí công chức dôi dư chưa thể sắp xếp; ở xã, phường, thị trấn còn thiếu cán bộ thì xem xét, lựa chọn công chức cấp xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có năng lực để quy hoạch, thực hiện quy trình bầu giữ chức danh cán bộ cấp xã, đảm bảo lộ trình sắp xếp cán bộ, công chức theo quy định.

Từ năm 2021, toàn tỉnh thực hiện số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định hiện hành.

Hồng Mến

[Trở về]