VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an Nhân dân 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/11/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã có Công văn số 2753/HĐPH về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an Nhân dân.
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022 đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật Công an Nhân dân năm 2018, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 247-CV/TU ngày 29/10/2021 về việc tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh.

Cùng với đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản về đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; tiêu chuẩn nhập ngũ, về độ tuổi, trình độ văn hóa; thời hạn tại ngũ, quyền lợi của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân... Qua đó góp phần nâng cao nhân thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cũng yêu cầu Hội đồng Phối hợp PBGDPL từng địa phương hướng dẫn khai thác tài liệu tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật Công an Nhân dân năm 2018 đã được Sở Tư pháp đăng tải Facebook: Phổ Biến Pháp Luật (Quảng Bình) và Fanpage: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Quảng Bình; Trang Zalo Official Account: Phổ biến giáo dục pháp luật Quảng Bình.

PV Minh Huyền

[Trở về]