VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục tập trung triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao về kiểm soát thủ tục hành chính Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, trong quý I/2020, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, công việc, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh ban hành 120 văn bản triển khai, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành đã thực hiện việc đánh giá tác động, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định đối với 02 dự thảo quy phạm pháp luật có quy định 04 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai và an toàn thực phẩm, đồng thời thường xuyên chủ động cập nhật kịp thời TTHC để trình UBND tỉnh công bố, đảm bảo chuẩn hóa 100% TTHC theo hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC. Trong quý I/2020, UBND tỉnh đã ban hành 18 quyết định công bố danh mục đối với 203 TTHC, trong đó ban hành mới 120 TTHC và bãi bỏ 83 TTHC. Ngay sau khi công bố, các TTHC đã được cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa về Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. 100% cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đã niêm yết công khai dưới 02 hình thức là Bảng niêm yết và Sổ hướng dẫn TTHC.

Quý I/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 221.486 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm 94,8%, tỷ lệ hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn chiếm 4,9%... Cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã được triển khai tại 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, bao gồm 157/159 xã, phường, thị trấn; 100% đơn vị cấp huyện thực hiện một cửa liên thông hiện đại; 100% sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức xây dựng và phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt 153 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công của tỉnh tiếp tục hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Đến nay, có 12 sở, ngành thuộc UBND tỉnh đưa 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công với tổng số 1.018 TTHC.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại tất cả sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 17 quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong 05 lĩnh vực tài nguyên và môi trường, xây dựng, tư pháp, thông tin và truyền thông, ngoại vụ. Cùng với đó, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh cũng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, cung cấp thêm sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, những địa bàn còn khó khăn, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong giải quyết TTHC. Ngoài việc bố trí địa điểm cho Bưu điện tỉnh đặt quầy giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh đã xây dựng được 58 điểm phục vụ bưu chính công cộng thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; trong đó có 40 bưu cục và 18 điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Mặt khác, toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý đúng theo quy định của pháp luật 08 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Các sở, ban, ngành đã tổ chức rà soát và đề xuất đơn giản hóa 14 TTHC liên quan đến 06 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, an toàn thực phẩm và giao thông vận tải…

Có thể nói, những kết quả trên cho thấy nỗ lực trong cải cách TTHC của tỉnh đang phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực để hệ thống chính quyền ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhất vì lợi ích của Nhân dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 12/8/2019 của Chính phủ chưa kịp thời nên trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương đã gặp nhiều lúng túng. Công tác hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh ban hành chậm và còn có một số tiêu chí chưa phù hợp với thực tế nên ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, triển khai và đánh giá kết quả cải cách hành chính…

Thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương tập trung triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ được giao về kiểm soát, thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh…; kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định về TTHC, chỉ trình UBND tỉnh ban hành các TTHC theo đúng thẩm quyền được luật giao và đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân; hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh trên cơ sở nâng cấp tính năng Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Mặt khác, căn cứ vào Bộ Tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính, các cấp, các ngành và địa phương tập trung điều chỉnh, hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính, đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính của UBND tỉnh.

Mai Anh

[Trở về]