VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Quảng Bình đã thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, đồng thời triển khai nhiều giải pháp về khuyến khích phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, qua đó mang lại những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 
Để các thành phần kinh tế phát triển nhanh, tỉnh đã tạo điều kiện, môi trường cạnh tranh bình đẳng; triển khai quyết liệt việc hỗ trợ, củng cố và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Hiện nay, sau thời gian chuyển đổi, sắp xếp, toàn tỉnh có 09 doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quản lý, gồm: 04 công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; 05 công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Những doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động tập trung vào các ngành, lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; xổ số kiến thiết. Nhìn chung, doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì ổn định. Tỉnh đã tập trung đổi mới tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và tích cực tiến hành chuyển một số đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Bên cạnh đó, kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã. Phần lớn hợp tác xã nông nghiệp sau khi chuyển đổi, thành lập mới đã phát huy được vai trò quản lý, đảm nhận các dịch vụ thủy lợi, vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực vật... Tỷ lệ hợp tác xã kinh doanh có lãi ngày càng cao, thích nghi dần với cơ chế mới; một số hợp tác xã có doanh thu hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng. Các hợp tác xã phi nông nghiệp đã giải quyết việc làm với số lượng lớn ở nông thôn, là đầu mối tiêu thụ sản phẩm, nguyên liệu tại chỗ; nhiều mô hình hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại, liên kết hộ trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có hiệu quả. Các thành viên trong hợp tác xã đã tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, nâng cao thu nhập. Toàn tỉnh hiện có 282 hợp tác xã, trong đó 263/282 hợp tác xã đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã, còn 19 hợp tác xã chưa chuyển đổi hoặc chờ làm thủ tục giải thể, chuyển hình thức sản xuất kinh doanh. Công tác tuyên tuyền, vận động, hướng dẫn và chỉ đạo thành lập tổ hợp tác được đẩy mạnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 735 tổ hợp tác thành lập theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ; 84 tổ đoàn kết trên biển, góp phần hỗ trợ nhau trong sản xuất, bảo vệ tài sản, chủ quyền biển đảo.

Cùng với việc hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế, công tác đăng ký kinh doanh cũng được chú trọng cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch, công bằng, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc thành lập doanh nghiệp, xóa bỏ mọi rào cản, đảm bảo quyền tự do bình đẳng kinh doanh, quyền gia nhập thị trường của cá nhân và doanh nghiệp. Tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh, giải quyết kịp thời các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, người dân; rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết 59/71 thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hầu hết các thủ tục hành chính giảm từ 03 ngày xuống 02 ngày làm việc.

Nhờ các biện pháp đó, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đăng ký thành lập mới tăng đều hàng năm. Năm 2010, toàn tỉnh có 2.521 doanh nghiệp, đến nay tổng số doanh nghiệp đăng ký là 5.732 doanh nghiệp với số vốn 63.888 tỷ đồng. Năng lực của kinh tế tư nhân được cải thiện, cùng với các thành phần kinh tế khác đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng dịch vụ, công nghiệp; tăng số lượng công nhân và doanh nhân; tạo thêm việc làm, thu nhập cho lao động; tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Kinh tế tư nhân phát triển đã thúc đẩy các ngành nghề trong nông nghiệp, nông thôn phát triển đa dạng, từ cơ giới, chế biến nông, lâm sản, đến ngành nghề dịch vụ phục vụ sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ truyền thống, kinh tế trang trại.

Mặt khác, tỉnh cũng đã thường xuyên quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân; cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ doanh nhân bằng chương trình hành động thiết thực. Đội ngũ doanh nhân tỉnh ngày càng phát triển, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội; doanh nhân trong doanh nghiệp Nhà nước ngày một truởng thành, đáp ứng tốt hơn yêu câu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; doanh nhân trong khu vực ngoài Nhà nước ngày càng tăng, thể hiện tính năng động, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với doanh nhân; phổ biến kiến thức về kinh doanh, pháp luật và trách nhiệm xã hội cho doanh nhân; chú trọng đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân trong xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tạo thuận lợi cho doanh nhân đầu tư nghiên cứu đổi mới công nghệ.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư cũng được đổi mới theo hướng trực tiếp với các đối tác có tiềm năng trong và ngoài nước. Chính sách ưu đãi đầu tư được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với thực tế của tỉnh, đặc biệt chú trọng về chất lượng, lĩnh vực quan trọng như du lịch, dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao... do đó đã thu hút nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính, uy tín và thương hiệu đến đầu tư tại tỉnh như Tập đoàn Vingroup, FLC, Pullman, Dohwa, CP Group, xi măng Sông Gianh... Nổi bật là tỉnh đã tổ chức thành công các hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch năm 2014, 2015; nhất là hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 đã thu hút được 25 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 791,37 triệu USD.

Tuy nhiên, quy mô doanh nghiệp của tỉnh còn nhỏ, năng lực tài chính và sức cạnh tranh thấp, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa cao. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản còn ít. Kinh tế hợp tác xã phát triển chưa mạnh, phong trào khởi nghiệp còn yếu...

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, bảo đảm doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật, thời gian tới, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi về chính sách; có bước đột phá mới trong cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, đất đai, loại bỏ những khâu bất hợp lý, phiền hà; công khai, minh bạch về thủ tục hành chính và dịch vụ công; tạo bình đẳng trong tiếp cận các yếu tố đầu vào; ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực... Bên cạnh đó, tỉnh cũng thúc đẩy hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân có công nghệ hiện đại, năng lực quản trị tiên tiến, sức cạnh tranh cao; xây dựng đội ngũ dọanh nhân trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện an sinh xã hội; triển khai đúng kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước đối với các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, tuyệt đối không để làm thất thoát ngân sách; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã với nhiều hình thức đa dạng; phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế tập thể và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ, tham gia thị trường; đồng thời tập trung phát triển kinh tế trang trại bền vững, có quy mô, hiệu quả cao hơn.

N.Quý

[Trở về]