VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới 
Tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013 - 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐTW về PCTN) đã nêu rõ: Trong những năm tới, đất nước ta tiếp tục đứng trước những thời cơ, vận hội mới và khó khăn, thách thức đan xen có tác động không nhỏ đến công tác đấu tranh PCTN. Kết quả đạt được trong công tác PCTN thời gian qua là tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Tuy nhiên, công tác PCTN cũng đối mặt với nhiều thách thức từ quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. Tham nhũng vẫn diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ; các thế lực thù địch, phần tử xấu luôn tìm cách lợi dụng đấu tranh PCTN để chống phá Đảng và Nhà nước…

Trước tình hình đó, muốn đấu tranh PCTN có hiệu quả cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm quý rút ra từ thực tiễn đấu tranh PCTN thời gian qua. Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng, Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự trong đấu tranh PCTN; tập trung mọi nguồn lực kiểm soát chặt chẽ quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để PCTN. Coi PCTN là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác truyên truyền, giáo dục về PCTN, kiên trì xây dựng văn hóa về tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân;

2. Tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, PCTN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo hành lang chính trị, pháp lý hoàn chỉnh, thống nhất, đồng bộ, hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, hiệu quả, khả thi;

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới;

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hồi tham nhũng;

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;

6. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong PCTN;

7. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTN, triển khai có hiệu quả hoạt động PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước;

8. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN.

Ban Nội chính Tỉnh ủy
(Nguồn tin: Báo cáo Tổng kết BCĐ TW về PCTN)

[Trở về]