VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong giai đoạn 2021 - 2030 
(Quang Binh Portal) - Trong giai đoạn từ 2011 đến Quý I/2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh đã được chỉ đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước của tỉnh.
Trên cơ sở nhiệm vụ cải cách TTHC trong từng giai đoạn, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cải cách mới cũng như tập trung đẩy mạnh hơn vào một số nhiệm vụ như: Tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết TTHC, chỉ đạo rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn pháp luật quy định; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn; tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử, thực hiện ký số văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại tất cả cơ quan hành chính Nhà nước các cấp chính quyền địa phương; nâng cấp, hoàn thiện chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; xây dựng quy trình tin học hóa trong giải quyết TTHC và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Cùng với đó, việc công bố, công khai TTHC luôn được UBND tỉnh xác định là khâu trọng tâm để phát huy vai trò giám sát của toàn xã hội đối với TTHC. UBND tỉnh đã thường xuyên, nhanh chóng công bố TTHC, đảm bảo "đầy đủ, chính xác, kịp thời" theo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Từ năm 2011 đến Quý I/2020, UBND tỉnh đã công bố 6.830 lượt nội dung các TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Ngay sau khi được công bố, các TTHC đã được cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; được kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa về Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; đồng thời được tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tình hình giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ đã giảm hẳn so với những năm trước đây, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tận tình, chuyên nghiệp. Tính từ năm 2012 đến Quý I/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 10.294.751 hồ sơ TTHC, trong đó 10.151.922 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, chiếm 98,61%; 78.732 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn, chiếm 0,76 %; 54.219 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 0,53%. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng tăng cường trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện TTHC, kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; có Phiếu biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả; Sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả; văn bản nêu rõ lý do gửi cho đối tượng thực hiện TTHC trong trường hợp xin gia hạn thời gian giải quyết, đề nghị bổ sung, hoàn thiện hoặc từ chối giải quyết hồ sơ… Hầu hết, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều bám sát và tuân thủ đúng quy định về TTHC nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đối với việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến nay, các sở, ban, ngành, địa phương đã cơ bản kiện toàn hệ thống Bộ phận Một cửa phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương theo quy định hiện hành. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai tại 157/159 xã, phường, thị trấn (riêng 02 xã Thượng Trạch và Tân Trạch, huyện Bố Trạch chưa triển khai thực hiện vì xã miền núi đặc biệt khó khăn); 100% đơn vị cấp huyện và sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa. UBND tỉnh đã kịp thời thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh từ cuối năm 2017 nhằm mục đích xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính. Đến nay, có 12 sở, ngành đưa 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công với tổng số 1.018 TTHC. Đồng thời với việc triển khai Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cũng đã tổ chức xây dựng, phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình liên thông trong giải quyết TTHC...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại tất cả sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Các sở, ban, ngành cũng đang tập trung rà soát để xây dựng, hoàn thiện và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh giai đoạn 2019 - 2020; tổ chức xây dựng, phê duyệt quy trình chi tiết các bước thực hiện của từng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Mặt khác, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại nhiều kết quả tích cực, cung cấp thêm sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn khó khăn, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong giải quyết TTHC. Ngoài việc bố trí địa điểm đặt quầy giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh cũng xây dựng được 58 điểm phục vụ bưu chính công cộng để thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tuy nhiên, các văn bản QPPL có quy định về TTHC thường xuyên bị thay thế, sửa đổi, bổ sung. Việc gửi Quyết định công bố cho cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC và UBND cấp xã chưa kịp thời, đầy đủ, dẫn đến khó khăn trong theo dõi việc công khai và kiểm soát quá trình thực hiện theo các TTHC đã công bố. Một số văn bản QPPL của Trung ương chưa quy định, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể, rõ ràng nội dung liên quan đến TTHC nên quá trình áp dụng để giải quyết tại địa phương gặp nhiều khó khăn. Việc xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích hiệu quả chưa cao...

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC trong giai đoạn 2021 - 2030, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đảm bảo sự gắn kết giữa cải cách TTHC với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng chính quyền điện tử; kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC; đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; kịp thời công bố TTHC nhằm công khai, minh bạch tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền theo nội dung, hình thức đã được quy định; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phát huy vai trò của Bộ phận Một cửa các cấp; tăng tỷ lệ TTHC được xây dựng, hoàn thiện, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh và tỷ lệ TTHC thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết tại Bộ phận Một cửa; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tổ chức hội nghị đối thoại về cơ chế, chính sách và việc giải quyết TTHC để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức có hiệu quả hoạt động kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh...

Minh Huyền

[Trở về]