VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tiếp tục xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án; tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; đối thoại chính sách, pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Loa truyền thanh cơ sở, tờ gấp, tờ rơi, internet, facebook…; lồng ghép với phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; Ngày Pháp luật; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành, thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật…

Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý Nhà nước, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tập trung vào các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình; biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để cung cấp hoặc đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các ngành, địa phương cho cán bộ, Nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, sử dụng.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng bao gồm một số nội dung khác như xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, clip về tình hình vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm; biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật; nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến phân tích dự báo và phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật; giải pháp vận động Nhân dân chấp hành pháp luật có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm; tiếp tục phát huy vai trò của các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt, tổ tự quản, điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật cũng như thực hiện tốt hương ước, quy ước; kiểm soát, tiến tới hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội…

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; phân công trách nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn; lồng ghép thực hiện Đề án với việc thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là việc thực hiện trách nhiệm được giao theo Luật, với triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội trong Chương trình Quốc gia về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; cung cấp kịp thời cho cán bộ, Nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án. Thông qua đó nhằm đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; xây dựng, nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án.

Minh Huyền

[Trở về]