VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thực hiện vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2018, tỉnh Quảng Bình đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân tỉnh trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Xác định tầm quan trọng của Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp Hội tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân nhằm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh tăng 4.484,512 triệu đồng (12,9%) so với năm 2017, đưa tổng Quỹ lên 39.308,206 triệu đồng, trong đó cấp tỉnh tăng 2.057 triệu đồng, cấp huyện tăng 885 triệu đồng. Hội Nông dân tỉnh đã thẩm định, giải ngân 34 dự án cho 271 hộ vay với tổng số tiền 12.060 triệu đồng, cấp huyện giải ngân 1.226 triệu đồng cho 21 dự án với 35 hộ vay, cấp xã giải ngân 5.287 triệu đồng cho 890 hộ nông dân vay vốn. Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp cho hội viên nông dân đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng sản phẩm hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông thôn, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách, giúp nông dân phát triển kinh tế, thoát nghèo. Tính đến cuối năm 2018, Hội Nông dân tỉnh quản lý 896 tổ tiết kiệm và vay vốn với 32.148 hộ còn dư nợ; 17 chương trình tín dụng chính sách có dư nợ 1.167,4 tỷ đồng, tăng 74,194 tỷ đồng (6,9%). Đây là nguồn vốn chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn nhằm giúp nông dân có vốn phát triển sản, xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và dần ổn định cuộc sống vì mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội cũng đã phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp tổ chức 742 lớp với 58.475 lượt hội viên nông dân tham gia về kỹ thuật sử dụng phân bón, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp...; xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản; ứng dụng công nghệ thông tin cho nông dân tại xã, phường, thị trấn; tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông”… để trang bị cho nông dân kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, các cấp Hội cũng tích cực phối hợp với doanh nghiệp, công ty cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp... theo phương thức trả chậm giúp cho nông dân có điều kiện sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể giúp nông dân nắm bắt kịp thời thông tin về thị trường, khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất kinh, doanh, đồng thời bình chọn, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp nhằm quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng.

Với vai trò là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động hội viên nông dân phát huy nội lực tham gia tu sửa, xây dựng công trình phúc lợi xã hội, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, tuyến đường Chi hội Nông dân tự quản; tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bảo vệ môi trường nông thôn... Trong năm, toàn tỉnh đã vận động hội viên, nông dân tiếp tục đóng góp được 62.234 triệu đồng, 83.320 ngày công lao động tham gia xây dựng công trình hạ tầng nông thôn; phối hợp xây dựng mô hình điểm thực hiện Dự án “Xây dựng và thực hiện chương trình giữ gìn và phát triển làng nghề sản xuất thủ công gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và xây dựng nông thôn mới” tại làng nghề La Hà, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn… Cùng với đó, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã phối hợp tổ chức “Ngày Nông thôn mới, Đô thị văn minh”, triển khai mô hình “Vườn mẫu”, “Đường mẫu”; hưởng ứng “Tháng văn minh đô thị Đồng Hới”, xây dựng mô hình “Đường hoa ở khu dân cư”; xuống đồng diệt ốc bươu vàng, chặt cây mai dương, khơi thông cống rãnh; duy trì công trình bảo vệ môi trường trên đồng ruộng, đóng góp ngày công, xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn...

Tuy nhiên, việc tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan vẫn thực hiện chưa tốt, nhất là việc lấy ý kiến tham gia của Hội Nông dân ở một số ban, ngành. Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm hỗ trợ ngân sách địa phương bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm. Hiệu quả công tác dạy nghề, dịch vụ và tư vấn hỗ trợ nông dân còn thấp. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với nhiều sở, ngành chưa thật chặt chẽ, hiệu quả trên một số lĩnh vực chưa cao.

Năm 2019, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 61 -KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg trong cán bộ, hội viên nông dân, triển khai đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND, Hội Nông dân tỉnh nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng 03 phong trào thi đua lớn của Hội gắn với việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm do Trung ương Hội phát động, trong đó trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động hội viên, nông dân tham gia hiến kế, hiến của, hiến công, tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; nâng cao số tiêu chí nông thôn mới đạt được ở từng xã, tập trung vào tiêu chí đòi hỏi không nhiều kinh phí thực hiện.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tập trung hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và hành động; đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân kịp thời đề xuất với Đảng, chính quyền có hướng giải quyết, giúp đỡ phù hợp; làm tốt công tác tham mưu, phản biện xã hội của tổ chức Hội, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đúng người, đúng việc; chú trọng công tác phát triển hội viên; thường xuyên đổi mới phong cách của cán bộ Hội theo hướng trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân. Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, bảo đảm điều kiện về tài chính và phương tiện, vật chất để các cấp Hội tiếp tục thực hiện, nâng cao vai trò của tổ chức Hội trên những lĩnh vực hoạt động, gắn việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW, Quyết định 673/QĐ-TTg và Quyết định 1956/QĐ-TTg, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Mai Anh

[Trở về]