VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nên công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh nói chung, kiểm soát TTHC nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận.
Trong Quý III/2019, UBND tỉnh đã ban hành và giao Văn phòng UBND tỉnh ban hành 63 văn bản triển khai, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Ban hành, triển khai thực hiện Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh; xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của UBND tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 687/KD-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đã đề ra; đồng thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp của các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý theo ngành, lĩnh vực để lựa chọn, xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4…

Bên cạnh đó, việc ban hành các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015. Các sở, ban, ngành được phân công soạn thảo văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC đã tổ chức thực hiện đúng quy trình về đánh giá tác động đối với TTHC, lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát TTHC và gửi cơ quan tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành theo quy định pháp luật. Trong Quý III/2019, các sở, ban, ngành đã thực hiện việc đánh giá tác động và tổ chức lấy ý kiến, thẩm định đối với 02 dự thảo QPPL có quy định về 18 TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương và hiện đang được cơ quan soạn thảo hoàn thiện để trình UBND tỉnh ký ban hành.

Trong Quý III năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 19 quyết định công bố danh mục đối với 253 TTHC. Ngay sau khi được công bố, các TTHC đã được cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, đồng thời được kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa dữ liệu về Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Kết quả, 100% cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đã niêm yết công khai dưới 02 hình thức là Bảng niêm yết và Sổ hướng dẫn TTHC. Đặc biệt, trong Quý III/2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận 279.490 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 97,163% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, tỷ lệ hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn chiếm 2,553%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ 0,283%, chủ yếu là do nguyên nhân khách quan.

Mặt khác, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai tại 157/159 xã, phường, thị trấn (riêng 02 xã Thượng Trạch và Tân Trạch (huyện Bố Trạch) chưa triển khai thực hiện bộ phận một cửa vì xã miền núi đặc biệt khó khăn do chưa kéo được đường truyền Internet băng rộng lên đến xã); 100% đơn vị cấp huyện và sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa; tổ chức triển khai việc đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh. Tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 38 Bưu cục, 18 điểm Bưu điện văn hóa xã và 01 Bưu cục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC cho các sở, ban, ngành phát sinh nhiều hồ sơ trong năm như Sở Giao thông vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, thông tin về TTHC cũng được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã được UBND tỉnh công bố, tổ chức công khai trên mạng điện tử và niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử áp dụng tại tất cả sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã với 1.735 TTHC, cụ thể: Cấp tỉnh 1.434 thủ tục, cấp huyện 159 thủ tục và cấp xã 142 thủ tục; đồng thời kết nối liên thông, đảm bảo xuyên suốt, cung cấp đầy đủ dữ liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi giao dịch.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC; đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; rà soát đưa TTHC vào thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp; tăng dần tỷ lệ TTHC thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết tại Bộ phận Một cửa.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nâng cấp, hoàn thiện chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP; xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổ chức xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh trên cơ sở nâng cấp tính năng Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội và Hệ thống báo cáo trực tuyến đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ…

Minh Huyền

[Trở về]