VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công 
(Quang Binh Portal) - Sở Xây dựng vừa có Công văn số 33/SXD-VP về việc tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công. 
Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng việc chính thức đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến để nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến.

Định kỳ trước ngày 17 hàng tháng, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Phụ lục kèm theo Công văn số 1650/UBND-KSTT ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

N.Q

[Trở về]