VĂN BẢN MỚI

Hình thành thói quen làm việc khoa học, hiệu quả thông qua việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt...
Xem tiếp
Kiểm tra, đánh giá việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và đăng ký nhu cầu cấp mới giai đoạn 2021 - 2025 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 14/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1206/VPUBND-KSTT về việc kiểm tra, đánh...
Xem tiếp
Triển khai xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Triển khai Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 541/UBND-KSTTHC về việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai.
Xem tiếp
Tuyên Hóa công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn 
(Quang Binh Portal) - Huyện Tuyên Hóa vừa có Quyết định về việc Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Xem tiếp
Đôn đốc triển khai Hệ thống Thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 718/VPUBND-KSTT ngày 11/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện báo cáo trên Hệ thống Thông tin báo...
Xem tiếp
Họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 31/3/2021, Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình xây dựng Chính quyền điện tử và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới do...
Xem tiếp
Phấn đấu cải thiện Chỉ số PCI nằm trong nhóm khá của khu vực 
(Quang Binh Portal) - Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự tham mưu của các sở, ngành, sự chung tay của các cấp chính quyền trong tỉnh, trong những năm qua, Chỉ số Cải cách hành chính...
Xem tiếp
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 406/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia...
Xem tiếp
Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính không áp dụng tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa 
(Quang Binh portal) - Ngày 18/3/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 818/VPUBND về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) không áp dụng tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận...
Xem tiếp