VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tính đến ngày 30/9/2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch huy động vốn đạt 74.036 triệu đồng 
(Quang Binh Portal) - Quý III/2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch đã tham mưu cho Ban Đại diện thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.
Tính đến 30/9/2018, tổng dư nợ đạt 475.508 triệu đồng, tăng 35.241 triệu đồng, đạt 98.83% kế hoạch với trên 15.328 hộ còn dư nợ. Công tác huy động vốn đạt 74.036 triệu đồng, tăng so với đầu năm 15.141 triệu đồng, đạt 103,3% kế hoạch. Đối với hoạt động ủy thác từ ngân sách huyện đạt 1.582 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng so với đầu năm, đạt 100% so với kế hoạch.

Những tháng còn lại cuối năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích; đảm bảo kết hợp giải ngân trong phiên giao dịch xã hết nguồn vốn mới phân giao và vốn thu hồi; đẩy mạnh thu hồi nợ đến hạn; ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng tín dụng ở địa phương...

Hồng Mến

[Trở về]