VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT:

Thực hiện kế hoạch năm 2017 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của sự cố môi trường biển và 2 trận lũ kép năm 2016 để lại. Nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao hơn cùng kỳ. Vụ Đông Xuân được mùa toàn diện, sản lượng lương thực cao nhất từ trước đến nay, sản lượng thuỷ sản khai thác tăng cao. Hoạt động du lịch đã dần phục hồi và tăng rõ rệt. Thu ngân sách đạt khá. Giá tiêu dùng được kiểm soát tốt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ, các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tiến bộ; đã tổ chức thành công các sự kiện lớn của tỉnh: Chương trình “Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2017”, Lễ kỷ niệm “60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình”. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 6,25% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 6,5%, thực hiện cùng kỳ 5,5%).

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,5% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 3,5%, thực hiện cùng kỳ 1,2%).

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 9,5%, thực hiện cùng kỳ 9,0%).

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 6,9% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 7,5%, thực hiện cùng kỳ 6,2%).

- Sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 206.532 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ và vượt 7,2% kế hoạch vụ Đông Xuân (KH cả năm 28,4 vạn tấn).

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 7.439 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, đạt 62% KH (KH 12.000 tỷ đồng).

- Thu ngân sách trên địa bàn 1.636 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 50,3% dự toán địa phương (dự toán cả năm 3.250 tỷ đồng).

- Giải quyết việc làm cho 20.232 lao động, đạt 57,8% KH (KH cả năm 3,5 vạn lao động).

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 86,16%, vượt KH (KH đến năm 2017 đạt 84,3%).

- Số giường bệnh bình quân trên 1 vạn dân đạt 22,2 giường, đạt 100,9% KH (KH đạt 22 giường).

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở (mức độ III) đạt 56,6%, vượt KH (KH 50,9%).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển, lũ lụt năm 2016 nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Sản xuất thủy sản, kinh doanh du lịch vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 Chính phủ giao chính thức cho tỉnh cắt giảm nhiều so với thông báo dự kiến ban đầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ chưa đạt kế hoạch đề ra; nợ đọng thuế còn cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm; tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội còn xảy ra ở một số địa phương.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP):

Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng (theo giá so sánh năm 2010) tăng 6,25% so cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 4.183 tỷ đồng, tăng 6,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 5.094 tỷ đồng, tăng 6,3%; khu vực dịch vụ ước đạt 8.036 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 6 tháng tăng cao là do năm nay sản xuất nông nghiệp được mùa, khai thác thuỷ sản đã phục hồi trở lại; khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng khá nhờ hoạt động du lịch có chuyển biến tích cực kéo theo tăng trưởng của một số ngành khác. Tuy nhiên, khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng thấp nhất trong những năm gần đây do không có dự án công nghiệp lớn đi vào hoạt động, ngành xây dựng không có công trình lớn được triển khai, làm cho GRDP không đạt kế hoạch đề ra.

2. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị:

Đã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, chất lượng quy hoạch được nâng lên. 6 tháng đầu năm 2017, đã phê duyệt 99 nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết, 97 đồ án quy hoạch chi tiết. Một số nhiệm vụ, đồ án quy hoạch quan trọng được phê duyệt, triển khai[1]. Thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) và Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đẩy mạnh đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị mới (theo hình thức xã hội hóa) nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tăng thu ngân sách từ quỹ đất[2].

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng một số quy hoạch còn chậm, chất lượng quy hoạch chưa đạt yêu cầu; công tác công khai, quản lý và thực hiện quy hoạch của một số địa phương chưa đồng bộ, kịp thời.

3. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp:

Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 4.183 tỷ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ (kế hoạch cả năm 3,5%)[3]. Cụ thể:

3.1. Trồng trọt:

Đầu vụ Đông Xuân 2017 do mưa lớn làm ngập úng hơn 4.500 ha lúa[4], nhưng nhờ chỉ đạo kịp thời việc gieo cấy lại, triển khai đồng bộ các giải pháp về giống, thời vụ, tưới tiêu, biện pháp canh tác, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng giống mới vào sản xuất nên sản xuất vụ Đông Xuân được mùa. Diện tích cây hàng năm toàn tỉnh thực hiện 55.004 ha, bằng 99,2% so cùng kỳ[5]. Công tác chỉ đạo chuyển đổi đất lúa hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có thu nhập cao hơn được các địa phương quan tâm, vụ Đông Xuân chuyển đổi trên đất lúa 1.697 ha[6]. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và nông dân theo cánh đồng lớn với diện tích 7.150 ha, tăng 5,6% so cùng kỳ.

Năng suất và sản lượng lương thực vụ Đông Xuân tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra[7]. Dự ước sản lượng lương thực đạt 206.532 tấn, tăng 1,7% so vụ Đông Xuân năm trước và vượt 7,2% kế hoạch[8].

Ngành Nông nghiệp và PTNT cùng với các địa phương tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa Đông Xuân, đồng thời triển khai gieo cấy Hè Thu đảm bảo thu hoạch trước ngày 05/9 để tránh lũ; chỉ đạo rà soát diện tích có khả năng hạn, thiếu nước để chuyển đổi sang trồng các cây khác, cương quyết không để diện tích trống. Đến nay, diện tích gieo lúa Hè Thu đạt 10.500 ha, đạt 65,6% kế hoạch.

Cây lâu năm đang được các doanh nghiệp và các hộ gia đình tiếp tục chăm sóc, đầu tư cải tạo vườn tạp nhằm bố trí các loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Giá cao su đã tăng trở lại nên được tập trung khai thác[9].

3.2. Chăn nuôi:

Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chất lượng đàn. Đàn trâu, bò, gia cầm phát triển tốt, số lượng tăng so với cùng kỳ; riêng đàn lợn giảm do giá thịt lợn hơi xuống thấp, việc tái đàn sau khi xuất chuồng đạt thấp hơn so với thời gian trước đây[10].

Tiếp tục nắm bắt, theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi đối với các doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án chăn nuôi, nhất là dự án phát triển chăn nuôi bò công nghệ cao của Tập đoàn Hòa Phát[11]; Dự án chăn nuôi của Quảng Bình Milk... Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung[12]. Công tác thú y được thực hiện tốt. Tập trung kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú ý; triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng. Chú trọng và triển khai sớm công tác tiêm phòng các loại vắc xin đợt 1/2017[13].

3.3. Lâm nghiệp:

Công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, triển khai khai thác gỗ rừng trồng thực hiện theo kế hoạch[14]. Công tác trồng rừng, phục hồi vốn rừng, làm giàu rừng được chú trọng. Diện tích trồng mới năm 2017 đảm bảo mật độ, phát triển tốt và tỷ lệ cây sống đạt khá. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 6 tháng 169.600 m3, tăng 28,4% so cùng kỳ (sản lượng gỗ tăng do tăng diện tích rừng đến kỳ khai thác); sản lượng củi khai thác 105.000 ste, tăng 10,5% so cùng kỳ. Hoàn thành kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh, đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT nghiệm thu. Các địa phương đã chủ động triển khai công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép[15].

3.4. Thủy sản:

Tình hình khai thác thuỷ sản đã dần được phục hồi, ngư dân tích cực bám biển sản xuất[16]. Dự ước sản lượng thủy sản khai thác 6 tháng đạt 27.080 tấn, tăng 14,8% so cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển đánh bắt thủy hải sản của Chính phủ [17]; nhiều hộ dân đã tập trung mua sắm, sửa sang phương tiện, ngư lưới cụ, thiết bị thông tin liên lạc... nâng cao năng lực sản xuất[18]. Quảng Bình là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước hoàn thành tiến độ đóng tàu theo Nghị định 67.

Đẩy mạnh chỉ đạo, kiểm tra công tác kê khai, thẩm định, phê duyệt, chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển theo đúng quy định[19]. Tính đến ngày 04/7/2017, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phê duyệt giá trị bồi thường với tổng số tiền 2.629,4 tỷ đồng/2.732 tỷ đồng kê khai thiệt hại thực tế, đạt 96,2% số tiền kê khai thiệt hại[20]. Số tiền đã giải ngân 2.500,3 tỷ đồng/2.950 tỷ đồng Trung ương đã cấp cho địa phương. Đồng thời, tiếp tục báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết bổ sung đối tượng hỗ trợ, đền bù[21].

Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Xây dựng và ban hành lộ trình các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; quy định mức hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới[22]. Đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2017, hiện nay đã đạt bình quân 15,6 tiêu chí/xã, các xã đang tích cực triển khai các tiêu chí để phấn đấu đạt xã nông thôn mới theo kế hoạch với cam kết không phát sinh nợ đọng XDCB.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chậm, chất lượng đàn gia súc, gia cầm chưa cao; tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với giá còn thấp; sản phẩm lâm nghiệp đơn điệu, giá trị thấp; nuôi trồng thủy sản còn gặp nhiều khó khăn, sản lượng nuôi trồng giảm so cùng kỳ.

4. Sản xuất công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng. Tích cực triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tích cực chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, đặc biệt là dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch, các dự án điện pin mặt trời, dự án may xuất khẩu. Các doanh nghiệp sản xuất xi măng, clinker, dăm gỗ, áo sơ mi, đá xây dựng… duy trì tốt hoạt động sản xuất và có mức tăng trưởng khá.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): 6 tháng đầu năm ước tăng 5,4% so với cùng kỳ[23]. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010): 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5.094 tỷ đồng, tăng 6,3% so cùng kỳ[24].

Tuy vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp và giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ và chưa đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân do 6 tháng đầu năm chưa có dự án công nghiệp mới có giá trị cao đi vào hoạt động. Công tác GPMB dự án Nhiệt điện Quảng Trạch có nhiều phức tạp, các dự án điện gió, điện pin mặt trời chỉ mới bắt đầu điều tra, khảo sát. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; một số cơ sở sản xuất công nghiệp vẫn đang dừng sản xuất[25]. Tiểu thủ công nghiệp quy mô còn nhỏ, năng suất chất lượng sản phẩm thấp, sức cạnh tranh yếu.

5. Các ngành dịch vụ:

5.1. Hoạt động thương mại nội địa:

Tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Mạng lưới dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ, kịp thời. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng ước đạt 8.891 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ[26].

Công tác quản lý thị trường, giá cả được tăng cường[27]. Thực hiện tốt việc công khai, niêm yết giá tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khuyến khích sử dụng các sản phẩm sản xuất trong tỉnh.

5.2. Xuất, nhập khẩu:

Sáu tháng đầu năm 2017, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu tăng trưởng mạnh. Tổng kim ngạnh xuất nhập khẩu đạt 266 triệu USD, tăng 59,6% so cùng kỳ, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 16,8 triệu USD, tăng 6,5%, mặt hàng chủ yếu là vật liệu xây dựng và hàng nông sản; Kim ngạch nhập khẩu đạt 249 triệu USD, tăng 61,4%, mặt hàng chủ yếu là trái cây các loại và trâu bò sống.

5.3. Hoạt động du lịch:

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp tích cực để phục hồi và phát triển du lịch. Công tác xúc tiến, quảng bá và liên kết du lịch được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú theo từng phân khúc thị trường, mang lại những kết quả thiết thực, như: Tổ chức Chương trình quảng bá du lịch và xúc tiến mở đường bay Quảng Bình - Chiềng Mai, Đồng Hới - Cát Bi[28]; Chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”, Chương trình nghệ thuật “Quảng Bình trong câu hát”; Chương trình Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017; quảng bá trên các kênh truyền hình VTV, trên các website, mạng xã hội...[29]. Nhờ vậy, đã tạo hiệu ứng quảng bá sâu rộng về du lịch Quảng Bình, góp phần thu hút khách du lịch đến với Quảng Bình. Du lịch Quảng Bình đã dần phục hồi và phát triển tốt. Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng mới khai trương đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch[30].

Sáu tháng đầu năm,tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 17% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 27.000 lượt khách, tăng 20% so cùng kỳ; số lượt khách lưu trú ước đạt 315.163 lượt khách, tăng 15,3% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 10.539 lượt khách, tăng 23% so cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.630 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ[31].

5.4. Hoạt động vận tải:

Sáu tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải ước đạt 1.406 tỷ đồng, tăng 6,4% so cùng kỳ[32]; tổng số hành khách vận chuyển ước đạt 10,7 triệu hành khách, tăng 5,1% so cùng kỳ; tổng số hành khách luân chuyển ước đạt 494 triệu hk.km, tăng 5,1% so cùng kỳ; khối lượng vận chuyển ước đạt 9,9 triệu tấn, tăng 5,7% so cùng kỳ; tổng khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt 530 triệu tấn.km, tăng 4,8% so cùng kỳ.

5.5. Hoạt động dịch vụ khác:

Các loại hình dịch vụ khác như: bưu chính, viễn thông, bảo hiểm, tư vấn pháp luật,… tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Doanh thu các ngành dịch vụ 6 tháng ước đạt 465,9 tỷ đồng, tăng 6,9% so cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Quảng Bình vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, còn thiếu các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách, tỷ lệ khách lưu trú tại tỉnh còn thấp[33].

6. Tài chính – Ngân hàng:

6.1. Tài chính:

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tăng thu ngân sách. Kết quả 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.636 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán địa phương, tăng 20% so cùng kỳ[34].

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tăng cường QP-AN và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác. Tổng chi ngân sách NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 4.100 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán địa phương, tăng 5,5% so cùng kỳ.

6.2. Ngân hàng:

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát triển kinh tế địa phương. Đến cuối tháng 6/2017, tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 29.200 tỷ đồng, tăng 6,7% so đầu năm và tăng 14,2% so cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay đạt 35.770 tỷ đồng, tăng 12,9% so cùng kỳ.

Hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung vốn vay cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển, khắc phục thiên tai lũ lụt.

Tuy vậy, một số khoản thu đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ[35]; các biện pháp chống thất thu thuế đạt hiệu quả chưa cao; nợ đọng thuế còn lớn, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên tự bỏ kinh doanh, không khai báo và không nộp thuế[36].

7. Quản lý đầu tư xây dựng:

7.1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước thực hiện 7.439 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ năm trước[37], trong đó khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1.623 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 5.816 tỷ đồng, tăng 71% so cùng kỳ.

7.2. Đầu tư từ ngân sách: Công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển chặt chẽ và hiệu quả hơn. Việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình, dự án được tăng cường, đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh[38]. Đã triển khai thực hiện tốt các quy trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, kế hoạch đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư thực hiện đúng quy định. Dự ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đến 30/6/2017 đạt 46,3%.

Các dự án ODA: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ODA theo kế hoạch[39].

Các dự án NGO: Công tác vận động thu hút và tiếp nhận nguồn viện trợ NGO được triển khai tích cực. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận được 08 dự án, với tổng số vốn cam kết 24,8 tỷ đồng, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Hợp tác công - tư (PPP) đã được chú trọng; đã ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nắm bắt quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị dự án. Nhiều dự án BT đã được chỉ đạo và triển khai thực hiện trên địa bàn[40].

7.3. Đầu tư từ ngoài ngân sách: 6 tháng đầu năm đã phê duyệt chủ trương đầu tư 45 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn 1,1 ngàn tỷ đồng. Các dự án FDI tiếp tục được đầu tư và triển khai hoạt động theo tiến độ[41].

7.4. Giám sát đầu tư tiếp tục được tăng cường, việc quản lý tiến độ và chất lượng công trình được chú trọng; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đã thực hiện rà soát, thu hồi giấy chứng đầu tư, chấm dứt hoạt động 05 dự án[42].

Bên cạnh những kết quả đạt được, thủ tục đầu tư các dự án chương trình MTQG theo hướng dẫn của TW còn rườm rà, thông báo kế hoạch vốn chậm nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp; công tác thanh quyết toán vốn của các chủ đầu tư chậm so tiến độ. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện còn chưa nghiêm túc, chế độ báo cáo chưa đúng theo quy định. Một số dự án ODA gặp khó khăn về vốn đối ứng, các dự án mới còn vướng mắc thủ tục do quy định trần nợ công.

8. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư:

8.1. Công tác ngoại vụ:

Chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế. Việc quản lý đoàn vào, đoàn ra đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định[43]. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc đi công tác nước ngoài.

8.2. Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư[44], qua đó để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Đã trực tiếp làm việc với nhiều đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh[45]. Hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các dự án được cấp phép đầu tư triển khai còn chậm so dự kiến, chủ yếu là do việc thoả thuận bồi thường GPMB của các nhà đầu tư chậm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã có tiến bộ nhưng vẫn ở thứ hạng thấp...

9. Phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế:

9.1. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, chuyển đổi 4 Công ty nông, lâm trường theo đúng lộ trình, tháng 7/2017 chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần[46]. Đã hoàn thành Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

9.2. Công tác đăng ký kinh doanh: Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 370 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 1.332 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ; trong đó 100% doanh nghiệp thành lập mới thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng, đã rút ngắn 30% thời gian thực hiện của 50/79 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh (rút ngắn từ 1-2 ngày). Tính đến hết tháng 06/2017, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 5.136 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 27.126 tỷ đồng.

9.3. Kinh tế tập thể có bước phát triển, tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên, người lao động. Nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại, liên kết hộ trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn[47]. Công tác hướng dẫn và chỉ đạo thành lập các tổ hợp tác được đẩy mạnh[48].

Bên cạnh đó, quy mô doanh nghiệp của tỉnh còn nhỏ, năng lực tài chính và sức cạnh tranh thấp, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng vẫn gặp nhiều khó khăn. Kinh tế HTX phát triển chưa mạnh, chưa phát huy hết được vai trò, vị trí, hiệu quả.

10. Tài nguyên và môi trường:

Công tác quản lý tài nguyên, đất đai được tăng cường[49]. Đã tích cực, tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ giao đất, cho thuê đất của các tổ chức và doanh nghiệp; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai quyết liệt[50]. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tổ chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất.

Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình. Vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, tiếp tục triển khai xây dựng tại huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới.

Công tác quản lý khoáng sản tiếp tục được chú trọng[51]. Tập trung chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao[52]. Thực hiện quan trắc chất lượng nước biển ven bờ theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tiến hành tiêu hủy, chôn lấp 134,135 tấn hải sản tồn kho do ô nhiễm môi trường biển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số dự án phát triển quỹ đất triển khai chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc do người dân khiếu kiện; tình trạng vi phạm pháp luật đất đai như lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích và khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh; tình trạng khai thác cát sạn trái phép chưa được khắc phục triệt để.

11. Giáo dục đào tạo:

Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, lớp học; hệ thống mạng lưới trường, lớp các cấp học và trình độ đào tạo cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân[53]. Tiếp tục thực hiện ”Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiệu đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục[54]; đẩy mạnh phổ cập giáo dục các bậc học và xóa mù chữ[55]. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển GD-ĐT giai đoạn 2015-2020 và xây dựng tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh. Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và đạt nhiều giải cao[56], trong đó, em Nguyễn Thế Quỳnh tiếp tục đạt Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 18 và được chọn tham dự cuộc thi Olympic Vật lý Quốc tế 2017.

Tích cực chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia 2017[57] và công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tiếp tục đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo phù hợp nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhất là bậc học mầm non chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. Tình trạng giáo viên thừa, thiếu trong nội bộ ở từng địa phương vẫn còn. Công tác tuyển sinh tại các trường trung học chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cấp huyện gặp khó khăn, quy mô đào tạo bị thu hẹp.

12. Khoa học và công nghệ:

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được tăng cường. Hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai theo đúng kế hoạch[58]. Kết quả nhiều đề tài mang tính ứng dụng vào điều kiện thực tế ở tỉnh ngày càng cao. Công tác thông tin, phổ biến, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH và CN đã được chú trọng đúng mức. Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã đi vào chiều sâu, góp phần quản lý chất lượng sản phẩm cũng như kiểm tra chặt chẽ các phương tiện đo lường nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công tác xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực khoa học công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời thực tiễn đổi mới. Sản phẩm và việc triển khai nhân rộng các kết quả nghiên cứu KH và CN vào sản xuất và đời sống còn hạn chế. Công tác xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ còn chậm; đầu tư của xã hội cho hoạt động KH và CN còn thấp.

13. Y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh[59]. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến, nhất là ở tuyến cơ sở. Công tác chăm sóc người bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, các ứng dụng chuyên khoa được triển khai tích cực tại các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh. Các công ty dược phẩm và các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo thường xuyên cung cấp đủ thuốc có chất lượng cho người bệnh. Triển khai cấp Thẻ BHYT cho người dân bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2017-2018.

Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, đình chỉ các phòng khám tư nhân hoạt động không có giấy phép hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo mùa nên không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi. Tiếp tục triển khai tốt các dịch vụ liên quan về KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hướng dẫn và triển khai tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì công tác tập huấn, phổ biến kiến thức đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế vẫn chưa được nâng cao; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng quá tải diễn ra ở hầu hết các bệnh viện tuyến huyện (do số giường bệnh thấp, ít bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh) ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám chữa bệnh, Tai biến y khoa vẫn còn xảy ra.

14. Văn hoá, Thể thao:

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình tiếp tục được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Nổi bật là đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” với điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật “Quảng Bình trong câu hát” để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả Thủ đô cũng như cả nước. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm và chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2017)[60]. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hò khoan Lệ Thủy được xếp hạng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; hoạt động lễ hội được đổi mới cả về nội dung lẫn quy mô[61]; đời sống văn hóa cơ sở được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú tạo được không khí tươi mới, góp phần cổ vũ tinh thần nhân dân trong lao động, sản xuất[62]. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì; thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng các phong trào, đặc biệt là phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và tuyên truyền về Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Phong trào thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh, đã tổ chức tốt ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân năm 2017[63], nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức hội thao và các giải thể thao[64]. Đăng cai tổ chức thành công 2 giải thi đấu quốc gia: Tour I giải Bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2017 và Giải Bơi - Lặn vô địch các nhóm tuổi trẻ toàn quốc năm 2017. Thông qua các giải nhằm tuyên truyền quảng bá về văn hóa, mảnh đất, con người Quảng Bình, tạo sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng điểm đến thu hút khách du lịch.

Tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao các cấp, tiến tới tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh, đã tổ chức thi đấu thành công chung kết môn Bóng đá nam cấp tỉnh[65]. Các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh đã dành được nhiều huy chương danh giá mang vinh dự về cho quê hương Quảng Bình[66].

Tuy vậy, một số địa phương chưa phát huy các thiết chế văn hóa; công tác quản lý nhà nước tại một số di tích lịch sử văn hóa còn hạn chế; nhiều di tích lịch sử, văn hóa được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia chưa được tu bổ kịp thời.

15. Thông tin và truyền thông:

Hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin truyền thông... được đẩy mạnh; quản lý hoạt động báo chí và thông tin trên mạng tiếp tục được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại được đảm bảo để phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp. Hạ tầng bưu chính viễn thông, phát thanh truyền hình được trang bị hiện đại và đồng bộ từ thành thị đến nông thôn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước. Tổ chức tốt Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và giá trị pháp lý” năm 2017 tại Quảng Bình; Liên hoan thông tin lưu động tuyên truyền về nông thôn mới năm 2017. Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2020[67].

Bên cạnh đó, việc quản lý thông tin trên báo điện tử còn gặp nhiều khó khăn; công tác phát triển hạ tầng viễn thông đến vùng sâu vùng xa chưa kịp thời; việc đầu tư cho triển khai ứng dụng CNTT chưa đồng bộ.

16. Lao động, Thương binh và Xã hội:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020[68]. Chú trọng đào tạo nghề, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, tăng cường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn,... Dự ước 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh giảm 2.386 hộ nghèo, đưa hộ nghèo từ 12% đầu năm xuống còn 11%; giải quyết việc làm cho 20.232 lao động, đạt 57,8% kế hoạch[69].

Công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm[70]. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em[71], thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Tổ chức tiếp nhận 20 đối tượng tâm thần từ Trung tâm BTXH Huế về nuôi dưỡng và chăm sóc tại Trung tâm chăm sóc và PHCN cho người tâm thần của tỉnh.

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng đạt kết quả tốt[72]. Tổ chức tốt lễ đón nhận, an táng 26 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.

Tuy vậy, việc giải quyết các chính sách cho người có công còn một số vướng mắc do nhiều hồ sơ không thống nhất thông tin. Các chương trình hỗ trợ hộ nghèo tại một số địa phương triển khai chưa kịp thời. Trình độ ngoại ngữ, tay nghề của người lao động còn thấp so yêu cầu. Việc phối hợp giữa các cấp, ngành về lĩnh vực người có công, an sinh xã hội chưa chặt chẽ, tích cực...

17. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo:

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thông qua việc triển khai các chương trình, dự án[73]. Sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc được quan tâm và có bước cải thiện; chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin phục vụ đồng bào dân tộc ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi có nhiều khởi sắc.

Công tác QLNN về tôn giáo được chú trọng. Tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đúng quy định. Phần lớn các chức sắc, chức việc, giáo dân, tín đồ phật tử tuân thủ quy định của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở các địa phương. Đã tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác tôn giáo[74].

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất vùng đồng bào dân tộc còn chậm phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo cao. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở một số địa phương vẫn còn chưa chủ động, công tác theo dõi, kiểm tra giám sát chưa thường xuyên dẫn đến tình trạng một số vụ việc vi phạm kéo dài, gây mất ổn định trật tự xã hội.

18. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

18.1. Tổ chức bộ máy:

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, đã tập trung chỉ đạo xây dựng củng cố và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở. Đã quyết định giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc năm 2017[75]; phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính của các cơ quan, đơn vị[76]; quyết định thành lập các Ban chỉ đạo, kiện toàn, thay đổi các Ban quản lý, Hội đồng trong toàn tỉnh[77]; quyết định phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng tinh giản biên chế đợt 1/2017; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Chỉ thị số 02-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

18.2. Công tác CCHC và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tốt, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được đẩy mạnh triển khai. Đã quyết định và công bố xếp hạng chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017 của tỉnh; Kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Tiếp tục triển khai xây dựng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

18.3. Công tác thi đua khen thưởng:

Quyết định tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong năm 2016[78]; ban hành Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình;

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp nhiều khó khăn; tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước chưa đạt yêu cầu về tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả (cơ cấu bên trong còn nhiều đầu mối); công tác cải cách hành chính ở địa phương chưa đạt yêu cầu.

19. Công tác thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng:

19.1. Công tác tư pháp:

Công tác thẩm định, góp ý, rà soát kiểm tra và tự kiểm tra văn bản QPPL được triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời, có chất lượng[79]. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện bài bản, ngày càng nề nếp[80]. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa[81]. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế, xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về luật sư, giám định, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, công chứng, chứng thực, đấu giá tiếp tục được triển khai thực hiện có nền nếp[82]. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp tiếp tục được triển khai kịp thời[83]; các TTHC trong lĩnh vực tư pháp được minh bạch, công khai, bước đầu thực hiện có hiệu quả việc rút ngắn 10% thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật.

19.2. Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Công tác thanh tra tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi và nộp ngân sách theo quy định[84]. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; không ngừng nâng cao chất lượng xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo kịp thời, đúng thẩm quyền, thời gian quy định. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là việc quản lý tài chính, tài sản công. Việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan nhà nước, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật triển khai chưa nhiều, ở cơ sở còn lúng túng. Một số địa phương chỉ đạo, điều hành công tác giải quyết khiếu nai, tố cáo chưa quyết liệt; đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều, giải quyết một số vụ việc chưa dứt điểm, kéo dài, vẫn còn tình trạng tái khiếu, tái tố. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân chuyển biến chưa mạnh.

20. Quốc phòng, an ninh:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Công tác quân sự - quốc phòng được chú trọng đẩy mạnh toàn diện, duy trì nghiêm các trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2017 an toàn, đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu và chất lượng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng chương trình, thời gian quy định. Tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, giải quyết các vấn đề liên quan về biên giới.

Thường xuyên nắm bắt tình hình, tổ chức nhiều đợt truy quét, trấn áp tội phạm có hiệu quả. Đã tổ chức lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm: ma túy, mại dâm, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng... Tích cực triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh[85].

Bên cạnh những kết quả đạt được, do gặp một số vướng mắc trong việc chi trả đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển, một số người dân bị kích động, xúi giục nên tập trung đông người kéo đến trụ sở chính quyền các cấp, chặn quốc lộ 1A để gây áp lực, gây khó khăn trong việc đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các địa bàn của huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn,...

21. Công tác chỉ đạo, điều hành QLNN của chính quyền các cấp:

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện mục tiêu và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Quan tâm chỉ đạo các biện pháp khắc phục kịp thời, ổn định đời sống nhân dân sau sự cố môi trường biển, thực hiện tốt công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại. Tập trung chỉ đạo những lĩnh vực trọng tâm, các dự án, công trình trọng điểm; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; làm việc với các doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn; gặp mặt các nhà đầu tư trong và ngoài nước; chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các ngành, lĩnh vực mà một số chỉ tiêu đạt thấp; chú trọng hơn trong chỉ đạo trên các lĩnh vực: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, quản lý thị trường, giá cả, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với sản xuất và đời sống... Tập trung chỉ đạo giải quyết tích cực các vấn đề nổi cộm, các đơn thư khiếu nại tố cáo. Tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Tóm lại, mặc dù một số chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp, một số lĩnh vực phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, ngoài lý do khách quan, có một phần là do trách nhiệm, năng lực điều hành của các cấp, các ngành có mặt còn hạn chế, việc chỉ đạo, điều hành ở một số khâu, một số việc có lúc thiếu chủ động, kịp thời. Nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm là một sự nỗ lực lớn, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.


[1] Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn; Quy hoạch phân khu phía Nam xã Bảo Ninh; Quy hoạch vùng liên huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy; Quy hoạch phân khu Đô thị - Du lịch Phong Nha; Thiết kế đô thị tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tuyến đường Phạm Văn Đồng, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500; Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035; Quy hoạch xây dựng vùng ven biển các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đến năm 2030...

[2] Khu Nhà ở Thương mại Shophouse, Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn Vincom Đồng Hới của Tập đoàn VinGroup đã cơ bản hoàn thành. Đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án; Tổ chức lập hồ sơ mời sơ tuyển và tổ chức đăng tải thông báo mời sơ tuyển trên Báo VN new 09 dự án như: Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc kênh Phóng Thủy, phường Đồng Phú, Đồng Hới; Dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông đường Phùng Hưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới; Dự án Khu nhà ở thương mại tại Trung tâm hành chính phường Đức Ninh Đông; Dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông sông Lệ Kỳ, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới;...

[3] Trong đó: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2.989,5 tỷ đồng, tăng 4,3%; giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 273,2 tỷ đồng, tăng 12,3%; giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 919,7 tỷ đồng, tăng 12,2% SCK

[4] Trong đó có gần 1.000 ha lúa bị chết với hơn 70% phải gieo cấy lại; khi lúa làm đồng, xảy ra đợt dịch rầy nâu với gần 1.000 ha bị nhiễm...

[5] Trong đó: Cây lúa thực hiện 30.046 ha, bằng 99,9%; cây ngô 3.960,2 ha, giảm 0,5%; cây sắn 6.341,4 ha, giảm 8,2%; diện tích cây khoai lang 2.843 ha, giảm 2,5%; diện tích cây rau các loại 4.358,4 ha, tăng 4,6%; diện tích cây đậu các loại 602,3 ha, tăng 1,1%; cây lạc 4.230,4 ha, giảm 0,5% so với cùng kỳ.

[6] Trong đó: Chuyển đổi cây trồng cạn: 165,7ha, đạt 57,4%KH, bằng 72,6%CK. Các cây trồng có diện tích tương đối lớn như ngô 96,25ha, lạc 31,5ha, rau 14,5ha, khoai lang 10,5ha,…các cây trồng chuyển đổi có lãi 9-25 triệu đồng/ha, cao gấp 1-3 lần so với trồng lúa.

[7] Năng suất cây lúa bình quân 61,27 tạ/ha, tăng 1,8%; cây ngô 55,73 tạ/ha, tăng 3%, cây lạc 22,26 tạ/ha, tăng 2,9%; cây khoai lang 75,9 tạ/ha, tăng 1,6%; cây rau các loại 114,8 tạ/ha, tăng 9,5%.

[8] Trong đó: Sản lượng thóc 184.079,3 tấn, tăng 1,7% so năm trước và vượt 7,6% kế hoạch; sản lượng lương thực khác 22.453,0 tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ và vượt 3,9% kế hoạch.

[9] Diện tích cây lâu năm thực hiện 23.840,4 ha, tăng 3,5% so cùng kỳ. Sản lượng cao su khai thác 6 tháng đạt 2.970 tấn, tăng 9,3%; hồ tiêu 420 tấn, tăng 9,0% so cùng kỳ.

[10] Tổng đàn gia súc, gia cầm: Trâu 37.098 con, tăng 2,4%; bò 103.294 con, tăng 6,8%; lợn 344.601 con, giảm 6% so cùng kỳ; gia cầm 3,25 triệu con, tăng 20,3% so cùng kỳ.

[11] Đã hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản giai đoạn 1, đảm bảo nuôi 10.000 con bò thịt/lứa theo kế hoạch; khai hoang 508,2ha đất làm đồng cỏ.

[12] Tại thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, Bố Trạch…

[13] Kết quả tiêm vắc xin đợt I: LMLM: 28.200/100.000 liều, đạt 28,20%KH; THT trâu, bò: 70.325/80.000 liều, đạt 87,9%KH; DT lợn: 141.130/159.000 liều, đạt 88,7%KH; Cúm gia cầm: 754.500/1.000.000 liều, đạt 75,4%KH; Dại chó: 28.320/50.000 liều, đạt 56,64%KH.

[14] Dự ước 6 tháng đầu, diện tích rừng được chăm sóc 15.800 ha, tăng 9,0% so cùng kỳ. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 160.000 ha, tăng 39,1% so cùng kỳ. Diện tích khoanh nuôi tái sinh 2.800 ha, tăng 5,3% so cùng kỳ. Số lượng cây trồng phân tán 6 tháng thực hiện 2.494 ngàn cây, tăng 3,9% so cùng kỳ. Ngoài ra, một số đơn vị, địa phương triển khai trồng rừng tập trung, chủ yếu là rừng sản xuất 816 ha, tăng 32,0% so cùng kỳ.

[15] Tính đến 31/5/2017, đã phát hiện và lập biên bản xử lý 459 vụ vi phạm lâm luật (06 vụ ngoại tỉnh), giảm 71 vụ so cùng kỳ; tịch thu 459.367 m3 gỗ các lọai, thu nộp NSNN: 3,7 tỷ đồng.

[16] Chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích ngư dân đẩy mạnh khai thác vùng khơi, vùng biển xa thông qua việc cấp xác nhận nguồn gốc, chất lượng khai thác xa bờ và vùng biển an toàn cho tàu cá; cấp xác nhận thu mua hải sản xa bờ cho các cơ sở thu mua. Tổng sản lượng hải sản thực hiện 30.489 tấn, tăng 12,4% so cùng kỳ, trong đó: khai thác tăng 14,8%, nuôi trồng giảm 3,1%.

[17] Về thực hiện QĐ 48/2010/QĐ-TTg: đã hỗ trợ 111,03 tỷ đồng. Lũy kế từ khi thực hiện đến nay đã có 1.040 tàu cá được lắp đặt đài tàu, 1.030 tàu đã tham gia khai thác vùng biển xa, đã thẩm định 825 tỷ đồng, giải ngân 670 tỷ đồng. Về NĐ 67/2014/NĐ-CP: Tổng số 90 tàu đã được phê duyệt (86 tàu đóng mới, 04 tàu nâng cấp). Có 84 tàu đã hoàn thành đưa vào sản xuất (30 vỏ thép, 50 vỏ gỗ, 01 vỏ composite và 03 tàu nâng cấp); 02 tàu vỏ gỗ đang đóng; 04 tàu chưa triển khai (03 vỏ thép, 01 tàu nâng cấp). Đã phê duyệt 04 đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ một lần sau đầu tư theo Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg để thay thế cho 04 chỉ tiêu theo NĐ67.

[18] 6 tháng đầu năm có 32 tàu cá đóng mới, 125 tàu cá cải hoán (hầu hết các tàu đóng mới, cải hoán có công suất từ 500CV trở lên). Đến nay, số tàu khai thác có động cơ 5.087 chiếc, công suất 656.202 CV, tăng 25% so cùng kỳ năm trước; trong đó tàu có công suất 20CV trở lên 1.745 chiếc, tăng 8,6%.

[19] tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, số 309/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thực hiện

[20] Tổng số thiệt hại kê khai ban đầu là 3.124,8 tỷ đồng (sau khi rà soát thực tế để phê duyệt số tiền thiệt hại là 2.732 tỷ đồng.

[21] tiền thuế và thiệt hại của chủ cơ sở kinh doanh thiệt hại du lịch, thương mại ven biển; tiền điện, tiền thuế và thiệt hại về thủy sản lưu kho của các cơ sở thu mua, kinh doanh du lịch; những người đóng thuyền bơ, nan...

[22] Năm 2017 có 9 xã; năm 2018 có 9 xã; năm 2019 có 10 xã và năm 2020 có 10 xã

[23] trong đó: ngành khai khoáng tăng 6,1%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,4%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 3,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,5%.

[24] trong đó: kinh tế nhà nước 382,5 tỷ đồng, tăng 6,1%; kinh tế ngoài nhà nước 4.703,6 tỷ đồng, tăng 6,3%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7,8 tỷ đồng, tăng 15,4%.

[25] xi măng Áng Sơn 1, xi măng Thanh Trường, Nhà máy cao lanh Quảng Bình

[26] trong đó: doanh thu kinh tế cá thể 5.137,8 tỷ đồng, tăng 8,8% so cùng kỳ; doanh thu kinh tế nhà nước 410,5 tỷ đồng, tăng 22,1%; doanh thu kinh tế tư nhân 3.337,3 tỷ đồng, tăng 9,3% so cùng kỳ

[27] Lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện 521 lượt kiểm tra, phát hiện 381 vụ vi phạm, đã xử lý 398 hành vi vi phạm. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán và trị giá hàng tịch thu tiêu hủy 4.980 triệu đồng. Đã nộp ngân sách nhà nước 2.569 triệu đồng. Đang tạm giữ 15 vụ chờ xử lý, trị giá hàng tạm giữ ước tính 2.118 triệu đồng.

[28] Tổ chức chương trình khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình (famtrip) cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Chiềng Mai; cho 45 doanh nghiệp du lịch đến từ Quảng Ninh, Hài Dương, Thái Bình, Nam Định... Phối hợp với Tổng cục Du lịch để thực hiện quảng bá du lịch Quảng Bình tại gian hàng chung của du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế Thái Lan,…

[29] Và trên website du lịch Quảng Bình bằng tiếng Anh; Quảng bá du lịch thông qua bộ phim Kong: Skull Island; Phối hợp, tạo điều kiện để các đoàn làm phim thực hiện các cảnh quay về mảnh đất, con người Quảng Bình;…

[30] 6 tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đáp ứng thêm trên 1.000 phòng phục vụ khách lưu trú, trong đó đưa vào sử dụng 5 khách sạn 3 sao trở lên với số lượng trên 500 phòng, 3 nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch với gền 2.000 chỗ ngồi.

[31] Hệ số lưu trú ước đạt: 1,1 ngày/khách. Công suất sử dụng phòng ước đạt: 47,4%. Doanh thu lưu trú ước đạt 55,5 tỷ đồng, tăng 19,1% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 856,6 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ.

[32] Trong đó, doanh thu vận tải hành khách 271,1 tỷ đồng, tăng 5,5%; doanh thu vận tải hàng hóa 1.059,7 tỷ đồng, tăng 6,7%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 75,6 tỷ đồng, tăng 5,9%

[33] đạt 21% trên tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình

[34] Trong đó, thu nội địa 1.568 tỷ đồng, đạt 49,7% DTĐP, tăng 20,2% SCK; thu thuế xuất nhập khẩu 68,2 tỷ đồng, đạt 64,9% DTĐP, tăng 10% so cùng kỳ. Một số khoản thu đạt khá cao so cùng kỳ như: Thu ngoài quốc doanh 492 tỷ đồng, đạt 85,6% so dự toán tỉnh giao, tăng 96,6% so cùng kỳ; Thu phí và lệ phí 75,8 tỷ đồng, đạt 54,5% so dự toán tỉnh giao, tăng 97,9% so cùng kỳ; Thu tiền thuê đất 64 tỷ đồng, đạt 85,9% so dự toán tỉnh giao, tăng 51% so cùng kỳ; Thu chuyển nhượng tài sản nộp vào NSNN 259 tỷ đồng.

[35] như thuế bảo vệ môi trường, Thu từ DNNN Trung ương, DNNN địa phương, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, Thu tiền sử đụng đất;...

[36] Tính đến ngày 30/4/2017 tổng nợ thuế toàn tỉnh là 324 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm 31/12/2016. UBND tỉnh đã làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế lớn, qua làm việc các doanh nghiệp cam kết trả nợ hơn 70 tỷ trong năm 2017, phần còn lại nộp năm 2018.

[37] Khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 1.623,3 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn ngân sách trung ương quản lý ước thực hiện 423,6 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý ước thực hiện 1.199,7 tỷ đồng.

[38] Cầu Nhật Lệ 2, Trung tâm văn hóa tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy, Trụ sở Thành ủy, UBND thành phố, các công trình huyện lỵ mới Quảng Trạch, các dự án quan trọng khác cũng đang tích cực triển khai thực hiện dự án.

[39] Tập trung thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của các dự án ODA. Đối với các dự án khởi công mới và đang vận động: Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8) Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dự liệu đất đai” vay vốn WB: Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải tiểu dự án Thành phố Đồng Hới: Dự án phát triển hạ tầng, môi trường đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới: Dự án hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị; Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (vốn WB); Chương trình hỗ trợ hai chương trình mục tiêu quốc gia (vốn WB).

[40] Dự án đầu tư xây dựng Quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh theo hình thức BT; Dự án Xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc khu công viên Cầu Rào theo hình thức BT và một số dự án BT khác đang triển khai công tác chuẩn bị.

[41] Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã mua lại 100% cổ phần tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam, hiện đang làm thủ tục góp 2.130 tỷ đồng đầu tư vào Công ty TNHH 1TV Xi măng Sông Gianh. Dự án nhà máy điện mặt trời công suất 49,5 MW thuộc Tổ hợp nhà máy điện năng lượng mặt trời và điện sinh khối Biomas tại Lệ Thủy của Công ty Năng lượng xanh Dohwa (Hàn Quốc). Dự án Khai thác, chế biến Kaolin (công ty Kaolin Quảng Bình Bohemia); Dự án Trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm và trại sản xuất giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh (công ty chăn nuôi CP Việt Nam); Dự án Phát triển hệ thống logistic khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (công ty Linfox Transport Quảng Bình);...

[42] Dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng suối nước nóng Bang của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương; Dự án Xây dựng Nhà máy gạch Tuynen của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Long; Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hoài Thu của DNTN Thương mại và dịch vụ Hoài Thu; Dự án xây dựng khách sạn, siêu thị H&C của Công ty TNHH XDTH Hoàng Hà; Dự án khai thác và chế biến quặng sâu titan của Công ty TNHH Xây dựng Thanh Bình

[43] Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết thủ tục cho 45 đoàn ra với 150 lượt người xuất cảnh ra các nước với mục đích tham dự hội đàm, quy tập hài cốt liệt sĩ, học tập kinh nghiệm, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và đã có 63 đoàn vào với 268 lượt khách nước ngoài đến thăm, tham dự hội thảo, hoạt động báo chí, khảo sát thực địa, nghiên cứu khoa học, thực hiện dự án, thăm trẻ bảo trợ, thăm và làm việc với các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

[44] Các cấp, các ngành theo phân công đã tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Cụ thể: Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: Đã cơ bản hoàn thành phần nền đường cấp phối tuyến đường ngoài hàng rào khu vực dự án nối xã Gia Ninh đi xã Hải Ninh; Sở Xây dựng đang phối hợp hướng dẫn Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ Dự án có liên quan, trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng cho dự án theo quy định; Dự án Trung tâm thương mại Vincom: đang thi công phần mái khối Shophouse, Khối trung tâm thương mại, khách sạn đã thi công xong phần hầm B1, hiện đang đào đất để thi công hầm B2; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I: Hoàn thành bàn giao mặt bằng từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam; thực hiện quyết toán và hoàn trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự án và đã khởi công hạ tầng dự án trong tháng 4/2017, dự kiến sẽ khởi công dự án vào tháng 12 năm 2017; Dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào: Hiện nay vẫn đang chờ phía Lào thẩm định và ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Dự án Nhà máy May S&D giai đoạn 2 và Dự án nhà máy Nhôm của Công ty TNHH New Asia: Đã hoàn thành đưa vào sản xuất.

[45] Làm việc với Công ty Năng lượng tái tạo Orange Renewable (Singapore) về đầu tư các dự án năng lượng tái tạo; Làm việc với đoàn doanh nghiệp tỉnh Hyogo về đầu tư dự án nuôi bò Kobe; Làm việc với đoàn công tác nước Cộng hòa Hungary về tình hình thực hiện giai đoạn II của dự án Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch; Làm việc với Công ty Cổ phần Bình Hà về dự án nuôi bò công nghiệp tại Phong Nha; Làm việc với Tập đoàn Dohwa - Hàn Quốc, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Bộ Công Thương để xúc tiến triển khai dự án điện mặt trời

[46] UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sắp xếp, chuyển đổi 4 Công ty nông, lâm trường, trong đó cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHHMTV Lệ Ninh – Quảng Bình; duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại và Công ty TNHH MTV LCN Bắc QuảngBình. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hoá và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trình UBND tỉnh có ý kiến chấp thuận cho người đại diện phần vốn nhà nước tại 2 công ty có ý kiến và biểu quyết tại Đại hội cổ đông lần đầu về Điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh.

[47] Tính đến nay, có 126 HTX nông lâm nghiệp, thủy sản, tổng số 68.918 thành viên, bình quân 546 thành viên/HTX, tổng số lao động thường xuyên 1.992 người, bình quân 15 lao động/HTX, doanh thu 105 tỷ đồng.

[48] Toàn tỉnh có 733 tổ thành lập theo NĐ 151m tăng 110 tổ hợp tác so với năm 2016

[49] UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và phê duyệt bổ sung danh mục dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; hoàn thành thống kê đất đai năm 2016. Tiếp tục hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) theo ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[50] Đến ngày 17/5/2017, tiếp nhận và xử lý 165 hồ sơ, trong đó: 18 hồ sơ giao đất (61,43 ha); 37 hồ sơ cho thuê đất (110,0 ha); 13 hồ sơ thu hồi đất (12,62 ha); 05 hồ sơ chuyển hình thức thuê đất; 92 hồ sơ thẩm định dự án đầu tư; 18 hồ sơ định giá đất; 04 hồ sơ giải phóng mặt bằng (22.332,7 m2). Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 535.137 giấy chứng nhận QSD đất với diện tích 593.365,85 ha/617.253,28 ha, đạt 96,13%.

[51] Đã ban hành 24 quyết định và giấy phép về khoáng sản, gồm: 02 giấy phép khai thác, 03 giấy phép chuyển nhượng, 05 giấy phép thăm dò, 04 quyết định phê duyệt trữ lượng, 01 quyết định đóng cửa mỏ, 04 quyết định cho phép tận thu khoáng sản trong khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình, 05 quyết định tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

[52] Như: Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu sông Dinh, Nhà máy chế biến tinh bột Long Giang, Nhà máy nhôm thanh định hình New Asia, Nhà máy chế biến thủy sản Surimi,...

[53] Toàn tỉnh có 619 trường và cơ sở giáo dục, bao gồm: 179 trường và cơ sở giáo dục mầm non, 210 trường tiểu học, 18 trường Tiểu học và THCS, 148 trường THCS, 6 trường THCS&THPT, 27 trường THPT, 1 trung tâm GDTX tỉnh, 8 trung tâm GD-DN huyện, thị xã, TP, 16 trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học và trung tâm ngoại ngữ - tin học, 1 trường Đại học, 3 trường TCCN và 2 trường trung cấp nghề.

[54] Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn: giáo viên mầm non đạt chuẩn 100% (trên chuẩn 59,1%); giáo viên tiểu học đạt chuẩn 100% (trên chuẩn 89,9%); giáo viên THCS đạt chuẩn 98,9% (trên chuẩn 73,47%); giáo viên THPT đạt chuẩn 100% (trên chuẩn 9,47%); giáo viên GDTX đạt chuẩn 100% (trên chuẩn 6,67%); giáo viên TCCN và dạy nghề đạt chuẩn 100% (trên chuẩn 27,94%); giảng viên Đại học đạt chuẩn 100% (trên chuẩn 35%).

[55] Có 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2; 154/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS; 156/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

[56] Toàn tỉnh có 36/58 học sinh dự thi đạt giải Quốc gia các bộ môn văn hóa lớp 12 (28 giải chính thức và 8 giải khuyến khích); Thi giải toán trên máy cầm tay cấp Quốc gia có 04/10 thí sinh đạt giải; Thi giải toán qua mạng Internet cấp Quốc gia đạt 45/212 thí sinh đạt giải;...

[57] Toàn tỉnh, có 424 phòng thi/29 địa điểm thi, đặt tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh, với 9.933 thí sinh/36 đơn vị đăng ký dự thi.

[58] Tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh 03 đề tài KH&CN; Tổ chức Hội đồng khoa học xét duyệt trình Bộ Khoa học và Công nghệ 02 nhiệm vụ KH&CN; Tổ chức chuyển giao quyền sử dụng 16 kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho 22 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

[59] Xây dựng Kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS, Thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện...

[60] trưng bày sách, ảnh, tư liệu về Bác Hồ; xuất bản báo, tạp chí, phim tài liệu số đặc biệt; tuyên truyền cổ động trực quan; Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Quảng Bình ơn Bác” của 8 huyện, thành phố, thị xã…

[61] Lễ hội Rằm tháng Ba, huyện Minh Hóa; Lễ hội Đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, huyện Quảng Trạch; Lễ hội Đập trống của người Ma Koong, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch; Lễ hội Danh thắng Thần Đinh, huyện Quảng Ninh; Lễ hội Chùa Hoàng Phục, huyện Lệ Thủy...

[62] Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào năm mới 2017, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động; 127 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2017 huyện Minh Hóa, Tuần Văn hóa - Du lịch thành phố Đồng Hới và các hội thi, hội diễn...

[63] có 146/159 xã, phường và 02 đơn vị tổ chức, thu hút gần 80 ngàn người tham gia

[64] Giải Vật Dân tộc lần thứ III năm 2017 của thị xã Ba Đồn; giải Quần vợt năm 2017 và giải Bóng chuyền năm 2017 của Công an tỉnh; Hội thao của Đảng ủy KCCQ tỉnh; Hội thao khu vực IV của Ngân hàng Viettinbank…

[65] Đến nay, đã có 02 đơn vị tổ chức khai mạc Đại hội TDTT cấp ngành; 8/8 huyện, thành phố, thị xã tổ chức thi đấu các môn và 04 địa phương (huyện Lệ Thủy, huyện Bố Trạch, Thị xã Ba Đồn và Thành phố Đồng Hới) đã tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện; 159/159 xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức khai mạc và thi đấu các giải trong chương trình Đại hội TDTT lần thứ VIII.

[66] 6 tháng đầu năm, đoạt 80 huy chương các loại, đạt 53% kế hoạch năm (có 25 HCV, 18 HCB và 37 HCĐ). Trong đó, tại giải Bơi và giải Lặn vô địch quốc gia, các vận động viên Quảng Bình đã xuất sắc lập 6 kỷ lục và tại giải Vô địch Bơi và Lặn các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2017 các vận động viên QB đã phá 07 kỷ lục lứa tuổi.

[67] giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

[68] Tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thực hiện công tác cho các xã nghèo trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 và giao chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2017. Hướng dẫn các địa phương quy trình rà soát, cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có người hưởng chính sách bảo trợ xã hội; rà soát, thống kê hộ nghèo ở nhà tạm, nhà dột nát để hỗ trợ

[69] Trong đó, có 1.725 lao động được tuyển dụng làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 57,5% kế hoạch; giải quyết việc làm thông qua vay vốn từ Quỹ Quốc gia là 2.167 người.

[70] Đã thực hiện phân bổ 2.458 tấn gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và trong kỳ giáp hạt; Hướng dẫn và tổ chức tặng 43.061 suất quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố với tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng.

[71] Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức Diễn đàn trẻ em; cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi kịp thời...

[72] 6 tháng đầu năm, đã giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 81 trường hợp, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng 233 trường hợp; giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 2.299 trường hợp; giải quyết 4.139 trường hợp liên quan đến hồ sơ người có công với cách mạng. Xây dựng kế hoạch điều dường cho 10.765 đối tượng trong năm 2017; Tổ chức đưa 60 đối tượng người có công với cách mạng đi điều dưỡng tại tỉnh Quảng Ngãi.

[73] Như: giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc ổn định sản xuất và đời sống, thực hiện hỗ trợ tín dụng cho đồng bào dân tộc phát triển sản xuất lâm nghiệp, chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ, định canh định cư, hỗ trợ các xã biên giới, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số...

[74] Chấp thuận việc thành lập và tổ chức đại hội Giáo hội Phật giáo huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Lệ Thủy; công nhận chùa Kim Nại (huyện Quảng Ninh) là cơ sở tôn giáo.

[75] 1.921 biên chế công chức; số lượng người làm việc: 23.071; hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP: 624.

[76] Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Thanh tra tỉnh; Sở Xây dựng; Sở lao động – Thương binh và xã hội; Sở Giao thông vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường;

[77]Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh; BCĐ khu vực phòng thủ huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn năm 2017; Ban chỉ đạo trong diễn tập phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đồng Hới năm 2017; thành lập BTC địa phương cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017; BTC các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017…;

- Quyết định thay đổi, kiện toàn: Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Cha lo; Hội đồng Giám định y khoa tỉnh; Quyết định kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ; Hội đồng Khoa học, sáng kiến xét tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Chiến sỹ thi đua toàn quốc...

[78] 83 Tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 89 tập thể, 250 cá nhân; Cờ thi đua của UBND tỉnh: 41 tập thể; chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 118 cá nhân; khen chuyên đề: 31 tập thể, 26 cá nhân.

[79] Trong 6 tháng đầu năm, đã góp ý, thẩm định 57 văn bản QPPL và cá biệt của Trung ương và địa phương; tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền 79 văn bản; rà soát 165 văn bản QPPL.

[80] Trong 6 tháng đầu năm đã công bố 749 TTHC, đến nay, tổng số TTHC được công bố đang có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh là 1.891 TTHC.

[81] Đã tổ chức và phối hợp tổ chức 08 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật với gần 1000 lượt người tham gia; in ấn, xuất bản, phát hành 19.800 tài liệu, bản tin tư pháp;mua và cấp phát 3.242 cuốn sách pháp luật; thực hiện trợ giúp pháp lý 188 vụ việc cho 188 đối tượng, tổ chức.

[82] 6 tháng đầu năm 2017, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 14.102 việc làm công chứng, chứng thực, tổng số phí thu được là 3,38 tỷ đồng. TTDV bán đấu giá tài sản đã ký kết 38 Hợp đồng, tổ chức 84 cuộc bán đấu giá, tổng giá trị tài sản bán được là 50.671.671.043 đồng. Toàn tỉnh xảy ra 16.810 vụ vi phạm pháp luật hành chính, đã xử phạt 14.768 vụ/16.986 đối tượng vi phạm, giảm 1.884 vụ/1.552 đối tượng SCK.

[83] Đã tiếp nhận và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 3.141 trường hợp.

[84] Đã triển khai thực hiện 168 cuộc thanh tra, trong đó gồm: 44 cuộc thanh tra hành chính, 124 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 14.209 triệu đồng, kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính 3.541 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi 2.287 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 1.259 triệu đồng), kiến nghị điều chỉnh, giảm trừ và kiến nghị khác 10.668 triệu đồng. Số tiền đã thu hồi 2.641 triệu đồng đạt tỷ lệ (74,6%).

[85] Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, đến ngày 15/5/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm 56 người chết, 81 người bị thương, tăng 1 vụ, tăng 7 người chết, giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016, trong đó đường bộ 104 vụ, đường sắt 03 vụ, đường thủy không xảy ra tai nạn. Bộ Công an đã đưa vào sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình. Trong đó, Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình đã lắp đặt 19 hệ thống giám sát xử lý vi phạm, gồm có 07 camera quan sát, 07 camera giám sát và 05 hệ thống đo tốc độ ngày, đêm.

Đ.C

Nguồn: Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 05/7/2017

[Trở về]