VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm là một sự nỗ lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT:

Tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng xác định năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018 để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Với việc thực hiện sớm và đồng bộ các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội quý 6 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trường kinh tế duy trì tăng trưởng khá; sản xuất vụ Đông Xuân được mùa toàn diện; sản lượng thuỷ sản khai thác tăng cao; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, giá tiêu dùng được kiểm soát tốt; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ, các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư; lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 6,29% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 7,0%, thực hiện cùng kỳ 6,25%). 

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,3% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 4,0%, thực hiện cùng kỳ 6,5%).

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,9% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 8,5%, thực hiện cùng kỳ 6,3%).

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 6,8% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 7,5%, thực hiện cùng kỳ 6,9%).

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 8.246 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, đạt 45,8% KH (KH 18.000 tỷ đồng).

- Thu ngân sách trên địa bàn 1.803 tỷ đồng, đạt 51,53% dự toán địa phương (dự toán cả năm 3.500 tỷ đồng).

- Giải quyết việc làm cho 19.080 lao động, đạt 53% KH (KH cả năm 3,5 – 3,6 vạn lao động).

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 88,05% (KH đến năm 2018 đạt 88,6%).

- Số giường bệnh bình quân trên 1 vạn dân đạt 36,3 giường (KH đạt 36 giường).

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở (mức độ III) đạt 67,92% (KH 69,2%).

Tuy nhiên, Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt chưa cao so kế hoạch cả năm đề ra; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm; tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội còn xảy ra ở một số địa phương.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP):

Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng (theo giá so sánh năm 2010) đạt 11.222 tỷ đồng, tăng 6,29% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2.170 tỷ đồng, tăng 4,21%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 2.614 tỷ đồng, tăng 7,07%; khu vực dịch vụ ước đạt 6.103 tỷ đồng, tăng 6,74%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 335 tỷ đồng, tăng 5,76% so với cùng kỳ năm 2017.

Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 6 tháng tăng cao là do năm nay sản xuất nông nghiệp được mùa, khai thác thuỷ sản tăng trưởng mạnh; khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng khá nhờ hoạt động du lịch có sự tăng trưởng tốt kéo theo tăng trưởng của một số ngành khác. Tuy nhiên, khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng thấp do không có dự án công nghiệp lớn đi vào hoạt động, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) không đạt kế hoạch đề ra.

2. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị:

Đã hoàn thành giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, chất lượng quy hoạch được nâng lên. Sáu tháng đầu năm 2018, đã phê duyệt 08 nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết, 23 đồ án quy hoạch chi tiết. Một số nhiệm vụ, đồ án quy hoạch quan trọng được phê duyệt, triển khai[1]. Tập trung chỉ đạo hoàn thành và tổ chức công bố Chương trình phát triển đô thị thành phố Đồng Hới, thị trấn Kiến Giang và thị trấn Hoàn Lão mở rộng. Đẩy mạnh đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị mới (theo hình thức xã hội hóa) nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tăng thu ngân sách từ quỹ đất[2].

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng một số quy hoạch còn chậm, chất lượng quy hoạch chưa đạt yêu cầu; công tác công khai, quản lý và thực hiện quy hoạch của một số địa phương chưa đồng bộ, kịp thời.

3. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp:

Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 4.321 tỷ đồng, tăng 4,3% so cùng kỳ (kế hoạch cả năm 4%)[3]. Kết quả cụ thể như sau:

3.1. Trồng trọt:

Đầu vụ Đông Xuân 2018 gặp khó khăn do thời tiết, nhưng nhờ chỉ đạo kịp thời việc gieo cấy lại, triển khai đồng bộ các giải pháp về giống, thời vụ, tưới tiêu, biện pháp canh tác, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng giống mới vào sản xuất nên sản xuất vụ Đông Xuân tiếp tục được mùa. Diện tích cây hàng năm toàn tỉnh thực hiện 54.612 ha, bằng 99% so cùng kỳ[4]. Công tác chỉ đạo chuyển đổi đất lúa hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có thu nhập cao hơn được các địa phương quan tâm, vụ Đông Xuân chuyển đổi trên đất lúa 2010 ha[5]. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và nông dân theo cánh đồng lớn với diện tích 6.266 ha, đạt 42,7% kế hoạch các địa phương, đơn vị đăng ký, tăng 5,6% so cùng kỳ.

Năng suất và sản lượng lương thực vụ Đông Xuân tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra[6]. Dự ước sản lượng lương thực đạt 207.152 tấn, tăng 0,2% so vụ Đông Xuân năm trước và vượt 7,5% kế hoạch[7].

Dự báo thời tiết vụ Hè Thu năm 2018 diễn biến bất thường, có thể xảy ra nắng nóng và lũ sớm; UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và PTNT cùng với các địa phương tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa Đông Xuân đến đâu triển khai gieo cấy Hè Thu đến đó, đảm bảo thu hoạch trước ngày 05/9 để tránh lũ, đồng thời rà soát diện tích có khả năng hạn, thiếu nước để chuyển đổi sang trồng các cây khác, cương quyết không để diện tích trống. Đến nay, diện tích gieo lúa Hè Thu đạt 9.500 ha, đạt 62% kế hoạch.

Cây lâu năm đang được các doanh nghiệp và các hộ gia đình tiếp tục chăm sóc, đầu tư cải tạo vườn tạp nhằm bố trí các loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Giá cao su đã tăng trở lại nên được tập trung khai thác[8].

3.2. Chăn nuôi:

Những tháng đầu năm 2018, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ít xảy ra. Theo đó, chăn nuôi của các địa phương phát triển ổn định[9]. Đặc biệt chăn nuôi theo hướng tập trung (trang trại, gia trại) có xu hướng tăng khá. Điểm đáng mừng đối với người sản xuất chăn nuôi, từ giữa tháng 4 đến nay, giá thịt hơn liên tục tăng, vượt mốc 50.000 đồng/kg thịt hơi[10].

Tiếp tục nắm bắt, theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi đối với các doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án chăn nuôi. Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung. Công tác thú y được thực hiện tốt. Tập trung kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và tăng cường hoạt động của các Trạm kiểm dịch động vật, Đội kiểm tra liên ngành[11].

3.3. Lâm nghiệp:

 Công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, triển khai khai thác gỗ rừng trồng thực hiện theo kế hoạch[12]. Công tác trồng rừng, phục hồi vốn rừng, làm giàu rừng được chú trọng. Diện tích trồng mới năm 2018 đảm bảo mật độ, phát triển tốt và tỷ lệ cây sống đạt khá. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 6 tháng 168.750 m3, tăng 14,9% so cùng kỳ.

Các địa phương đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép[13].

3.4. Thủy sản:

Thời tiết những tháng đầu năm thuận lợi cho nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản; đồng thời nhờ triển khai tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước[14] và nhận tiền đền bù sự cố môi trường biển, nhiều ngư dân đã mạnh dạn đóng mới tàu có công suất lớn để chuyển đổi sang khai thác xa bờ, làm tăng năng lực đánh bắt và hiệu quả khai thác nên sản lượng thủy sản tăng khá so cùng kỳ. Dự ước sản lượng thủy sản khai thác 6 tháng đạt 34.145 tấn, tăng 12,0% so cùng kỳ.

- Khai thác: Ước tính 6 tháng đầu năm sản lượng khai thác đạt 30.553 tấn, tăng 12,8% so cùng kỳ[15].

- Nuôi trồng: Ước tính 6 tháng đầu năm 2018 sản lượng nuôi trồng thu hoạch 3.593 tấn, tăng 5,4% so cùng kỳ[16].

Về bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển: Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại trên địa bàn cơ bản hoàn thành, đã phê duyệt 2.671,2 tỷ đồng, giải ngân chi trả tiền 2.663,3 tỷ đồng.

Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Xây dựng trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương, bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Đối với các xã phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2018, hiện nay đã đạt bình quân 15,6 tiêu chí/xã; các xã đang tích cực triển khai các nội dung, phấn đấu đạt xã nông thôn mới theo kế hoạch với cam kết, không phát sinh nợ đọng XDCB.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chậm; tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất còn ít; chất lượng đàn gia súc, gia cầm chưa cao; chất lượng và giá trị gia tăng trong nông nghiệp còn thấp; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp còn hạn chế; sản phẩm lâm nghiệp đơn điệu, giá trị thấp.

4. Sản xuất công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn duy trì tăng trưởng. Các doanh nghiệp sản xuất xi măng, clinker, dăm gỗ, áo sơ mi, gạch xây dựng… duy trì tốt hoạt động sản xuất và có mức tăng trưởng khá. Tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển, nhiều cơ sở may xuất khẩu (Bố Trạch, Lệ Thủy, Đồng Hới...), sửa chữa và gia công cơ khí, kính cường lực, mộc mỹ nghệ... mới đi vào sản xuất đã giải quyết nhiều việc làm, tạo thu nhập cho người lao động.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): 6 tháng đầu năm ước tăng 5,7% so với cùng kỳ, trong đó: ngành khai khoáng tăng 6,1%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,8%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 4,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,5%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010): 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5.538 tỷ đồng, tăng 6,9% so cùng kỳ[17]. Chia theo ngành kinh tế: ngành khai khoáng đạt 190 tỷ đồng, tăng 7%; công nghiệp chế biến, chế tạo 5.214 tỷ đồng, tăng 6,9%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt 84 tỷ đồng, tăng 5,0%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 51 tỷ đồng, tăng 6,6%[18].

Tuy vậy, Công nghiệp có tăng trưởng nhưng chưa vững chắc, chỉ số sản xuất công nghiệp và giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ. Chưa  dự án công nghiệp mới có giá trị cao đi vào hoạt động. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn (xi măng, bia, chế biến cao su, gạch không nung...); một số cơ sở sản xuất công nghiệp lớn vẫn đang dừng sản xuất. Tiểu thủ công nghiệp mặc dù có tăng trưởng nhưng quy mô còn nhỏ, năng suất chất lượng sản phẩm thấp, sức cạnh tranh yếu, sản xuất hàng lưu niệm chưa phát triển.

5. Các ngành dịch vụ:

5.1. Hoạt động thương mại:

Tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Mạng lưới dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ, kịp thời. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng ước đạt 9.829 tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ[19]

Công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại được tăng cường[20]. Thực hiện tốt việc công khai, niêm yết giá tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khuyến khích sử dụng các sản phẩm sản xuất trong tỉnh.

5.2.  Hoạt động du lịch:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá và xúc tiến du lịch với phương thức đa dạng, nội dung phong phú trên phạm vi rộng từ tỉnh đến quốc gia, khu vực và quốc tế[21]. Các đường bay trong nước hiện có phát huy hiệu quả, thực hiện các hoạt động liên kết, phát triển đường bay Đồng Hới - Chiang Mai. Tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch; phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch; khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, các dự án phát triển du lịch[22]. Các thế mạnh du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch cộng đồng của tỉnh được khai thác tốt, mang lại hiệu quả…[23] Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, hướng dẫn, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh du lịch đảm bảo việc đón và phục vụ du khách tốt nhất.

Sáu tháng đầu năm, tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 1,83 triệu lượt, tăng 16,3% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 85.000 lượt khách, tăng 22,8% so cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

5.3.  Hoạt động vận tải:

Sáu tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải ước đạt 1.634 tỷ đồng, tăng 7,1% so cùng kỳ[24]; tổng số hành khách vận chuyển ước đạt 12,4 triệu hành khách, tăng 7,4% so cùng kỳ; tổng số hành khách luân chuyển ước đạt 557 triệu hk.km, tăng 7,2% so cùng kỳ; khối lượng vận chuyển ước đạt 12,7 triệu tấn, tăng 6,7% so cùng kỳ; tổng khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt 610 triệu tấn.km, tăng 6,8% so cùng kỳ.

5.4.  Hoạt động dịch vụ khác:

Các loại hình dịch vụ khác như: tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, bảo hiểm, khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật,… tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Doanh thu các ngành dịch vụ 6 tháng ước đạt 515 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Quảng Bình còn thiếu các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách, hệ số khách lưu trú tại tỉnh còn thấp (bình quân 1,2 ngày/khách).

6. Tài chính – Ngân hàng:

6.1. Tài chính:

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời, đúng tiến độ. Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện 1.803 tỷ đồng, đạt 51,53% dự toán địa phương giao, tăng 5,94% so cùng kỳ[25]. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/5/2018 về tăng cường công tác thu chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác. Tổng chi NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 5.070 tỷ đồng, bằng 48,54% dự toán địa phương giao, tăng 23,65% so cùng kỳ,

6.2. Ngân hàng:

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát triển kinh tế địa phương. Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 6 ước đạt 35.380 tỷ đồng, tăng 9,1% so đầu năm và tăng 19,7% so cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay cuối tháng 6 ước đạt 43.725 tỷ đồng, tăng 9,8% so đầu năm và tăng 22,3% so cùng kỳ.

Hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung vốn vay cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển, khắc phục thiên tai lũ lụt. Tập trung huy động vốn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trên địa bàn.

Tuy vậy, một số khoản thu chưa đạt tiến độ theo kế hoạch[26]; các biện pháp chống thất thu thuế đạt hiệu quả chưa cao; nợ đọng thuế còn lớn, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên tự bỏ kinh doanh, không khai báo và không nộp thuế[27].

7. Quản lý đầu tư xây dựng:

7.1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước tính thực hiện 8.246 tỷ đồng, tăng 10,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh ước tính thực hiện 1.642 tỷ đồng[28], tăng 1,8% so cùng kỳ; Nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 6.604 tỷ đồng, tăng 13,5% so cùng kỳ.

7.2. Đầu tư từ ngân sách: UBND tỉnh giao vốn sớm ngay từ đầu năm, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành, các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình, dự án được tăng cường, đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh[29], khánh thành đưa vào sử dụng Trung tâm văn hóa tỉnh. Công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đã triển khai thực hiện tốt các quy trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, kế hoạch đấu thầu theo quy định của Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư thực hiện đúng quy định. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2018 dự ước đến ngày 30/6/2018 đạt 38,5% kế hoạch.

Các dự án ODA: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ODA theo kế hoạch[30].

Các dự án NGO: Công tác vận động thu hút và tiếp nhận nguồn viện trợ NGO được triển khai tích cực. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận được 06 dự án, với tổng số vốn 950 ngàn USD, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Hợp tác công - tư (PPP): Tiếp tục được chú trọng, các dự án BT được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Có 02 dự án đã phê duyệt kết quả đấu thầu và đàm phán ký kết hợp hợp đồng[31]; 03 dự án đang lập đề xuất dự dự án[32]; 04 dự án nhà đầu tư đang quan tâm nghiên cứu đề xuất dự án.

7.3. Đầu tư từ ngoài ngân sách: 6 tháng đầu năm đã phê duyệt chủ trương đầu tư 41 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn 9.470 tỷ đồng. Ban hành quy định suất đầu tư đối với các dự án nhà đầu tư tại khu vực Phong Nha và các trục đường chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2018. Các dự án FDI tiếp tục được đầu tư và triển khai hoạt động theo tiến độ, 6 tháng cấp mới chủ trương đầu tư cho 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư hơn 13 triệu USD[33].

7.4. Giám sát đầu tư tiếp tục được tăng cường, việc quản lý tiến độ và chất lượng công trình được chú trọng; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 6 tháng đầu năm, đã triển khai kế hoạch giám sát đầu tư 30 dự án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thủ tục đầu tư các dự án chương trình MTQG theo hướng dẫn của TW còn rườm rà, thông báo kế hoạch vốn chậm nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư một số chủ đầu tư thực hiện còn chưa nghiêm túc, chế độ báo cáo chưa đúng theo quy định. Một số dự án ODA gặp khó khăn về vốn đối ứng, các dự án mới còn vướng mắc thủ tục do quy định trần nợ công.

8. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư:

8.1.  Công tác ngoại vụ:

Chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế. Việc quản lý đoàn vào, đoàn ra đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định[34]. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn công tác, phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh.

8.2.  Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.  Tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư[35], qua đó vừa để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, nhưng đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Dự án Trung tâm thương mại Vincom đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và tổ chức khai trương vào ngày 19/5/2018. Hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh. Tiếp và làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh[36]. Tích cực chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 dự kiến tổ chức ngày 22/7/2018[37]. Sơ bộ tổng hợp tổng mức đầu tư các dự án đầu tư vào Quảng Bình từ 100 tỷ đồng trở lên khoảng 100.000 tỷ đồng, tương đương 4,5 tỷ USD; trong đó, dự án trao giấy chứng nhận đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,7 tỷ USD.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các dự án được cấp phép đầu tư triển khai còn chậm so dự kiến. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đang ở thứ hạng thấp...

9. Phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế:

9.1.  Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Có 03 Doanh nghiệp đã phê duyệt giá khởi điểm (giá sàn) đối với phần vốn nhà nước thoái vốn theo Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020[38]. Các doanh nghiệp có vốn nhà nước đã xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết định 707/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt[39].

Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan rà soát để hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2020, trong đó có sắp xếp cổ phần hóa một số đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, đã thông qua Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ.

9.2.  Công tác đăng ký kinh doanh: Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 342 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 4.987 tỷ đồng ( tăng 270% so với cùng kỳ); Có 140 doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động; Có 65 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tính đến hết tháng 06 năm 2018, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 5.366 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 52.085,33 tỷ đồng.

9.3.  Kinh tế tập thể có bước phát triển, tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại, liên kết hộ trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn[40]. Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và chỉ đạo thành lập các tổ hợp tác được đẩy mạnh[41].

Bên cạnh đó, quy mô doanh nghiệp của tỉnh còn nhỏ, năng lực tài chính và sức cạnh tranh thấp, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng vẫn gặp nhiều khó khăn. Kinh tế HTX phát triển chưa mạnh, chưa phát huy hết được vai trò, vị trí, hiệu quả.

10. Tài nguyên và môi trường:

Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và môi trường được tăng cường[42]. Đã tích cực, tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ giao đất, cho thuê đất của các tổ chức và doanh nghiệp; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai quyết liệt[43]. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh[44]. Đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tổ chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất.

Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình. Vận hành thử cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bố Trạch; tiếp tục vận hành, cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu đất đai của huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn; hoàn thành việc xây dựng Quy chế quản lý, khai thác sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Bình, thường xuyên thực hiện cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật; ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ cuối giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường được tăng cường, triển khai quyết kiệt vào các lĩnh vực khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi tập trung[45].

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số dự án phát triển quỹ đất triển khai chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án gặp khó khăn,vướng mắc do người dân khiếu kiện; một số địa bàn vẫn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác không đúng vị trí, quy mô, ô nhiễm môi trường.

11. Giáo dục đào tạo:

Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp học, trang thiết bị phục vụ dạy học, thư viện các trường học đã được cải thiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hoá[46]; thực hiện lồng ghép xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới và trường học thân thiện[47]; hệ thống mạng lưới trường, lớp các cấp học và trình độ đào tạo cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân[48]. Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, tự đánh giá và đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục được triển khai theo đúng kế hoạch, có hiệu quả và nền nếp[49]. Thực hiện tốt quyền chủ động của cơ sở trong phân cấp quản lý giáo dục và phối hợp quản lý trong hệ thống giáo dục. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên được chú trọng, đẩy mạnh phổ cập giáo dục các bậc học và xóa mù chữ[50].

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục và đào tạo; sắp xếp lại quy mô trường, lớp một cách hợp lý. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, việc tổ chức các lớp chọn trong trường học; khắc phục tình trạng lạm thu các khoản đóng góp trái quy định. Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và đạt nhiều giải cao[51]. Tích cực chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019. Đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tiếp tục đa dạng hóa các ngành nghề, các loại hình đào tạo phù hợp nhu cầu thực tế, công tác quản lý chất lượng được chú trọng và chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, công tác tuyển sinh tại các Trung tâm GD-DN cấp huyện, việc liên kết đào tạo đại học, cao đẳng còn hạn chế; cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ giáo dục trẻ mầm non, đổi mới giáo dục phổ thông chưa đáp ứng đầy đủ; vẫn còn tình trạng quá tải về số lượng trẻ/nhóm, lớp ở cấp học mầm non.

12.  Khoa học và công nghệ:

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được tăng cường. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học, công nghệ cấp tỉnh và cấp Quốc gia, các mô hình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết với doanh nghiệp theo đúng kế hoạch. Nghiên cứu đề xuất Bộ KH&CN về các dự án KH&CN thuộc chương trình Nông thôn và miền núi thực hiện trên địa bàn tỉnh. Công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN vào đời sống sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp như: nhân giống dạng dịch thể trong sản xuất nấm dược liệu, Linh chi, nấm Sò…vào các hộ dân trồng nấm với mục tiêu nhân rộng mô hình đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định đo lường, thử nghiệm chất lượng[52]. Công tác thống kê, thông tin, truyền thông và phổ biến các kết quả KH&CN được chú trọng đúng mức, đáp ứng nhu cầu xã hội. Hỗ trợ công tác quảng bá và xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực khoa học công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời thực tiễn đổi mới. Công tác xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ còn chậm; đầu tư của xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ còn thấp.

13. Y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo mùa, chú trọng phòng chống dịch cúm, tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết và các dịch bệnh nguy hiểm khác[53]. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến, công tác tiếp đón, theo dõi chăm sóc ngư­ời bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Chỉ đạo và kiểm tra các Công ty dược phẩm và các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo thường xuyên đủ thuốc có chất lượng cho người bệnh. Hoàn thiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho các cá nhân và cơ sở.

Tiếp tục duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi; thực hiện các hoạt động về tư vấn, hướng dẫn các hành vi an toàn phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS nhằm hạn chế sự lây nhiễm từ các nhóm nguy cơ cao ra cộng đồng; triển khai tốt các dịch vụ liên quan về KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Công tác ATVS thực phẩm được tăng cường và chú trọng triển khai thực hiện. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm[54].

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế vẫn chưa được nâng cao; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu;...

14.  Văn hoá, Thể thao:

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình tiếp tục được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước[55]. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức và quy mô, cách thức tổ chức đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách[56]. Đời sống văn hóa cơ sở được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú tạo được không khí tươi mới, góp phần cổ vũ tinh thần nhân dân trong lao động, sản xuất[57].

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động vinh danh Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh[58]. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Phong trào thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh, đã tổ chức thành công ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân năm 2018[59]; tiếp tục tổ chức thành công các giải trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2018[60]; các cơ quan, đơn vị, đã tổ chức nhiều hội thao, các giải thi đấu tạo không khí sôi nổi, vui tươi, lành mạnh góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cho người lao động[61]. Đăng cai tổ chức thành công giải thi đấu quốc gia: Tour I giải Bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018. Các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh đã dành được nhiều huy chương danh giá mang vinh dự về cho quê hương Quảng Bình[62].

Bên cạnh đó, công tác đào tạo vận động viên của một số môn còn thiếu tính kế cận giữa các lứa tuổi, dẫn tới nguy cơ thiếu hụt vận động viên mũi nhọn trong thời gian tới; công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình có lúc vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên;…

15. Thông tin và truyền thông:

Hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin truyền thông... được đẩy mạnh; quản lý hoạt động báo chí, xuất bản được tăng cường; chất lượng giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, họp báo, gặp mặt báo chí hàng quý được nâng cao; công tác theo dõi thông tin xấu, độc trên báo chí, trên mạng Internet và xử lý thông tin báo nêu được đẩy mạnh. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 với nhiều nội dung phong phú nhằm khơi dậy, thúc đẩy phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, trở thành một nét đẹp trong đời sống xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Triển khai có hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, cung cấp thông tin kịp thời đăng phát trên Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông, mạng lưới phát thanh - truyền hình không ngừng được đầu tư, nâng cấp mở rộng về khu vực nông thôn, miền núi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; hạ tầng, dịch vụ viễn thông được tăng cường quản lý, việc chỉnh trang cáp thông tin được triển khai thực hiện. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được đảm bảo; các dịch vụ công mức độ 3 và 4 được tăng cường triển khai; nghiên cứu, triển khai thử nghiệm công nghệ Apps về theo dõi văn bản đi, đến của Hệ thống QLVB&ĐH, Công nghệ Apps về nhận tin tức liên quan đến tỉnh Quảng Bình trên điện thoại thông minh; tiếp tục triển khai hệ thống một cửa đến cấp huyện, cấp xã; xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình. Công tác thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, việc quản lý thông tin trên báo điện tử, theo dõi thông tin xấu, độc trên mạng còn gặp nhiều khó khăn. Xếp hạng chỉ số ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính của tỉnh Quảng Bình còn thấp, ảnh hưởng đến thứ hạng của tỉnh về chỉ số CCHC.

16. Lao động, Thương binh và Xã hội:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020[63]. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, tăng cường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn[64]; hướng dẫn các địa phương triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và hỗ trợ đào tạo cho lao động bị ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường biển[65]. Thẩm định, hoàn thiện thủ tục trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. Dự ước 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,68%, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,8%; giải quyết việc làm cho 19.080 lao động, đạt 53% kế hoạch[66].

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng đạt kết quả tốt[67]. Tổ chức Lễ đón nhận, an táng 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc. Công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm[68]. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em[69]. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được triển khai tích cực[70].

Tuy vậy, các chương trình hỗ trợ hộ nghèo tại một số địa phương triển khai chưa kịp thời. Việc phối hợp giữa các cấp, ngành về lĩnh vực người có công, an sinh xã hội chưa chặt chẽ, tích cực...

17.  Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo:

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thông qua việc triển khai các chương trình, dự án, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi[71]. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa vùng dân tộc và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi có nhiều khởi sắc.

Công tác QLNN về tôn giáo được chú trọng, tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đúng quy định[72]. Phần lớn các chức sắc, chức việc, giáo dân, tín đồ phật tử tuân thủ quy định của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở các địa phương. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành cấp tỉnh tăng cường xử lý đối với hoạt động trái phép của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất ở một số địa bàn đồng bào dân tộc vẫn chậm phát triển; tình trạng thiếu đất sản xuất, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra; tỷ lệ hộ nghèo cao và nguy cơ tái nghèo lớn; công tác giảm nghèo chưa bền vững. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở một số địa phương vẫn còn chưa chủ động, công tác theo dõi, kiểm tra giám sát chưa thường xuyên dẫn đến tình trạng một số vụ việc vi phạm kéo dài khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.

18.  Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

18.1. Tổ chức bộ máy:

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, đã tập trung chỉ đạo xây dựng củng cố và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở. Đã quyết định giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc năm 2018[73]; phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các đơn vị[74]; quyết định thành lập BQL dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh; quyết định phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng tinh giản biên chế đợt 1/2018[75]. Thực hiện điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định[76].

18.2. Công tác CCHC và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tốt, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Đã ban hành các quyết định, kế hoạch về công tác CCHC năm 2018; Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyển CCHC năm 2018. Mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch.

18.3. Công tác thi đua khen thưởng:

Quyết định tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác và hoạt động thi đua yêu nước[77]. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (01/7/1989 - 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019).

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; Việc thực hiện tinh giản số lượng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước theo Nghị định 108 của Chính phủ còn ít; công tác cải cách hành chính ở địa phương hiệu quả chưa cao.

19. Công tác thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng:

19.1. Công tác tư pháp:

Công tác thẩm định, góp ý, rà soát, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản QPPL được triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời, có chất lượng[78]. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương[79]. Các hình thức tuyên truyền phổ biến ngày càng đa dạng, phong phú và hướng về cơ sở, các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục được tăng cường, quan tâm đến cơ sở, đến các vùng sâu, vùng xa[80]. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế, xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về luật sư, giám định, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, công chứng, đấu giá tiếp tục được triển khai thực hiện có nền nếp[81]. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng trình tự, thủ tục[82]; các TTHC trong lĩnh vực tư pháp được minh bạch, công khai, bước đầu thực hiện có hiệu quả việc rút ngắn 10% thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật; tiếp tục ứng dụng quy trình ISO và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, trong quản lý, điều hành và thực hiện.

19.2.  Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Công tác thanh tra tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông chất lượng an toàn thực phẩm sản xuất,… qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi và nộp ngân sách theo quy định[83]. Công tác tiếp công dân được các cấp, các ngành của Tỉnh coi trọng hơn và duy trì thường xuyên, đúng quy định; các đơn vị đã quan tâm kiện toàn, bố trí, bổ sung cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân; chú ý đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân theo khả năng hiện có. Qua công tác tiếp công dân đã giải thích, hướng dẫn, giải quyết kịp thời nhiều kiến nghị, thắc mắc của công dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết những nổi cộm, bức xúc, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài lên trung ương. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chỉ đạo tập trung và quyết liệt hơn trước; quá trình giải quyết cơ bản đảm bảo trình tự quy định của pháp luật; UBND tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là việc quản lý tài chính, tài sản công. Việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan nhà nước; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật triển khai chưa nhiều, ở cơ sở còn lúng túng. Một số địa phương chỉ đạo, điều hành công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa quyết liệt. Chính sách cho công tác hòa giải và hòa giải viên còn khó khăn, nhiều địa phương chưa thực hiện.

20. Quốc phòng, an ninh:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Công tác quân sự - quốc phòng được chú trọng đẩy mạnh toàn diện, duy trì nghiêm các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt ở vùng biên giới. Đã tổ chức lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm: ma túy, mại dâm, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng...  Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2018 an toàn, đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu và chất lượng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng chương trình, thời gian quy định. Tích cực triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh[84].

21. Công tác chỉ đạo, điều hành QLNN của chính quyền các cấp:

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện mục tiêu và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo những lĩnh vực trọng tâm, các dự án, công trình trọng điểm; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; làm việc với các doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn; gặp mặt các nhà đầu tư trong và ngoài nước; chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các ngành, lĩnh vực mà một số chỉ tiêu đạt thấp; chú trọng chỉ đạo trên các lĩnh vực, trong đó tập trung chỉ đạo các lĩnh vực trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, quản lý thị trường, giá cả, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với sản xuất và đời sống... Tập trung chỉ đạo giải quyết tích cực các vấn đề nổi cộm, các đơn thư khiếu nại tố cáo. Tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Tóm lại, mặc dù một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt so với kế hoạch, một số lĩnh vực phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhưng những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm là một sự nỗ lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.


[1] Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới; Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết phường Hải Thành; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh, Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp cửa ngõ phía Tây Khu công nghiệp Hòn La; điều chỉnh quy hoạch phân khu phía Nam xã Bảo Ninh; Quy hoạch chi tiết hệ thống Zipline đa phương thức dài nhất thế giới và tổ hợp các sản phẩm du lịch đẳng cấp Quốc tế; Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xã Phong Thuỷ, Liên Thuỷ thuộc đô thị Kiến Giang; điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC, tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thuỷ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

[2] Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án: Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh, Khu đô thị mới Phú Hải, dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc Trần Quang Khải, Khu nhà ở thương mại Đức Ninh Đông. Đến nay, đã có 16 dự án lựa chọn xong nhà đầu tư, ký kết hợp đồng thực hiện dự án và đang triển khai thực hiện dự án; 03 dự án đang trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư; 07 dự án đã sơ tuyển xong nhà đầu tư và đang trong giai đoạn đấu thầu/chỉ định thầu nhà đầu tư; 03 dự án đang sơ tuyển và 04 dự án đang lập quy hoạch chi tiết, chuẩn bị tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư.

[3] Trong đó: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3.029,0 tỷ đồng, tăng 1,9%; giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 282,7 tỷ đồng, tăng 13,0%; giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 1.008,9 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

[4] Trong đó: Diện tích cây lúa thực hiện 29.873,4 ha, giảm 0,5%, Cây ngô và cây lương thực có hạt khác 3.955,1 ha, giảm 4,1%; cây lấy củ có chất bột 9.189,9 ha, giảm 4,7%; cây mía 165,8 ha, tăng 34,1%; cây thuốc lá, thuốc lào 3,8 ha, tăng 26,7%; cây lấy sợi 3,2 ha, giảm 37,0%; cây có hạt chứa dầu 4.049,4 ha, giảm 9,6%; cây rau, đậu, hoa cây cảnh 5.218,6 ha, tăng 2,7%; cây gia vị, dược liệu hàng năm 581,2 ha, tăng 32,4%; cây hàng năm khác 1.571,9 ha, tăng 30,6% so với cùng kỳ.

[5] Trong đó: Chuyển đổi cây trồng cạn: 188,1ha, bằng 113,5% CK (Lệ Thủy 21,8 ha, Quảng Ninh 20 ha, Bố Trạch 38 ha, Quảng Trạch 93,7ha, Ba Đồn 14,6 ha); các cây trồng có diện tích tương đối lớn như: Lạc 49,8 ha, sen 45,5 ha, dưa hấu 34 ha, khoai lang 21 ha, rau 19,6ha, ngô 15,2ha …lãi 15-32 triệu đồng/ha, cao gấp 3-8 lần so với trồng lúa; Lúa cá: 1.821,6 ha, tăng 5,2% CK (Lệ Thủy 1.133,6 ha, Quảng Ninh 670ha, Bố Trạch 12 ha, Ba Đồn 6 ha).

[6] Năng suất cây lúa bình quân 61,79 tạ/ha, tăng 0,6%; cây ngô 55,54 tạ/ha, tăng 5,2%, cây lạc 22,55 tạ/ha, tăng 0,2%; cây khoai lang 77,3 tạ/ha, tăng 0,1%; cây rau các loại 115,8 tạ/ha, tăng 1,5%.

[7] Trong đó: Sản lượng thóc 184.587,3 tấn, tăng 0,1% so với vụ Đông Xuân năm trước, đạt 107,9% so với kế hoạch; sản lượng lương thực khác 22.564,7 tấn, tăng 1,3% so với vụ Đông Xuân năm trước.

[8] Mủ cao su 3.517,2 tấn, tăng 4,0%; hồ tiêu 545,5 tấn, tăng 8,0%; chuối 7.605,3 tấn, tăng 4,2%; dứa 925,5 tấn, tăng 23,4%; mít 956 tấn, giảm 25,3%; nhãn 165,6 tấn, tăng 25,5%; vải 273,1 tấn, tăng 1,8%; xoài 326 tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

[9] Ước tính sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2018: Thịt trâu hơi xuất chuồng 1.282 tấn, tăng 9,6%; thịt bò hơi xuất chuồng 3.484 tấn, tăng 21,4%; thịt lợn hơi xuất chuồng 25.987 tấn, tăng 4,0%; thịt gia cầm hơi xuất chuồng là 5.734 tấn, tăng 19,7% so cùng kỳ.

[10] Tổng đàn gia súc, gia cầm: Trâu 36.252 con, giảm 2,3%; bò 105.337 con, tăng 2%; lợn 312.547 con, giảm 9,3% so cùng kỳ; gia cầm 3,24 triệu con, tăng 6,2% so cùng kỳ.

[11] Kết quả tiêm vắc xin đợt I:  LMLM: 54.600 liều, đạt 60,67%KH, tăng 48,35%CK; THT trâu, bò 71.100 liều, đạt 83,65%KH, tăng 1%CK; DT lợn, tam liên 97.252 liều, đạt 60,78%KH, giảm 31,09%CK; Cúm gia cầm 394.000 liều, đạt 23,18%KH, giảm 47,7%CK; Dại chó 25.850 liều, đạt 43%KH, giảm 8,72%CK.

[12] Các địa phương, đơn vị đang triển khai khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng với diện tích 352.777 ha; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 3.450 ha; chăm sóc rừng trồng lần 1 năm 2018: 11.486 ha/18.122 ha, đạt 63% kế hoạch năm; chuẩn bị trên 30 triệu cây giống các loại để trồng rừng, đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã trồng 3.757 ha.

[13] Đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 333 vụ, trong đó có 24 vụ vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác rừng trái phép; mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép 100 vụ...,thu giữ 334,47 m3 gỗ trái phép, 01 ô-tô; 02 xe gắn máy, 07 cưa xăng....

[14] Đã thực hiện hỗ trợ 83,4 tỷ đồng theo QĐ 48. Lũy kế từ khi thực hiện đến nay đã có 1.178 tàu cá được lắp đặt đài tàu, 1.159 tàu đã tham gia khai thác vùng biển xa, đã thẩm định 1.162,8 tỷ đồng, giải ngân 1.069,5 tỷ đồng.

[15] Sản lượng khai thác chia theo nhóm sản phẩm: Cá các loại 26.069 tấn, tăng 11,8%; tôm các loại 604 tấn, tăng 7,3%; thủy sản khác 3.880 tấn, tăng 21,2%.

[16] Trong đó: Cá các loại 2.194 tấn, tăng 8,1%; tôm các loại 1.235 tấn, tăng 1,1%; thủy sản khác 164 tấn, tăng 3,8%.

[17] Trong đó: kinh tế nhà nước 508 tỷ đồng, tăng 8,5%; kinh tế ngoài nhà nước 3.940 tỷ đồng, tăng 1,0%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.090 tỷ đồng, tăng 34,3%.

[18] Ước sản lượng 6 tháng của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Dăm gỗ 6 tháng đạt 175.475 tấn, tăng 12,7%; áo sơ mi 6.256 nghìn cái, tăng 12,3%; clinker 1.657 nghìn tấn, tăng 8,9%; xi măng 1.657 tấn, tăng 4,2%; đá xây dựng 1.429.734 m3 tăng 6,2%; gạch xây dựng bằng đất nung 123.961 nghìn viên, tăng 5,3%; cao lanh 31.658 tấn, tăng 4,9%; phân bón NPK 17.723 tấn, tăng 4,9%; điện thương phẩm 383 triệu Kwh, tăng 3,8%; nước máy 4.011ngàn m3, tăng 4,3%...

[19] Trong đó: Doanh thu kinh tế Nhà nước ước đạt 543 tỷ đồng, tăng 32,2%; doanh thu kinh tế cá thể ước tính đạt 5.674 tỷ đồng, tăng 9,9%; kinh tế tư nhân ước tính đạt 3.606 tỷ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ.

[20] Lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện 427 lượt kiểm tra, xử lý 263 hành vi vi phạm. Trong đó, phạt tiền 277 hành vi, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 38 hành vi vi phạm. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán và trị giá hàng tịch thu tiêu hủy 5.540 triệu đồng. Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính 1.523 triệu đồng, tiền bán hàng tịch thu 1.175 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu chưa bán ước tính 1.793 triệu đồng, trị giá hàng hóa xử lý tịch thu tiêu hủy, buộc tiêu hủy tại chổ 1.049 triệu đồng. Đã nộp ngân sách nhà nước 2.626 triệu đồng.

[21] Tổ chức Hội nghị kết nối du lịch Quảng Bình - Nakon Phanom (Thái Lan). Tham gia chương trình giới thiệu, quảng bá du lịch các tỉnh Bắc miền Trung tại Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) và Udonthani (Thái Lan).

[22] Về lưu trú du lịch: đến nay, toàn ngành có 297 cơ sở lưu trú du lịch trong đó có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, 6 khách sạn 3 sao, 30 khách sạn 2 sao, 32 khách sạn 1 sao, với khoảng 5.100 buồng, khoảng 10.000 giường. Về lữ hành: toàn tỉnh hiện có 40 đơn vị lữ hành đăng ký hoạt động, trong đó có 14 đơn vị lữ hành quốc tế và 26 đơn vị lữ hành nội địa.

[23] Đã tổ chức thành công Lễ hội Chùa Hoàng Phúc; Hội thi Cá trắm và đua thuyền sông Son; xây dựng cung đường bích họa ở làng biển Cảnh Dương; tổ chức Lễ hội cầu ngư ở Cảnh Dương;… thu hút đông đảo du khách.

[24] Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách ước tính đạt 313 tỷ đồng, tăng 7,2%; doanh thu vận tải hàng hóa ước tính đạt 1.122 tỷ đồng, tăng 7,2%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tính đạt 199 tỷ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ.

[25]Trong đó: Thu nội địa 1.723  tỷ đồng, đạt 51,15% dự toán địa phương, tăng 5,46% SCK; thu thuế xuất nhập khẩu 80 tỷ đồng, đạt 61,54% dự toán địa phương, tăng 17,65% SCK.

[26] Trong đó: Thu từ DNNN Trung ương đạt 43%, thu từ DNNN địa phương 32,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 44.4%; thu phí, lệ phí đạt 47,3%; thu cấp quyền sử dụng đất đạt 45,5% dự toán địa phương giao.

[27] Ước tính đến 30/6/2018, tổng nợ thuế toàn tỉnh là 370 tỷ đồng, tăng 1,1% so với thời điểm 31/12/2017, chiếm 10,9% dự toán thu ngân sách nội địa giao năm 2018, trong đó: Nợ khó thu (không có khả năng thu) của các đơn vị giải thể, phá sản, bỏ địa điểm kinh doanh là 148 tỷ đồng, chiếm 40% ; Nợ có khả năng thu là 222 tỷ đồng, chiếm 60%.

[28] Trong đó, vốn ngân sách Trung ương quản lý ước tính thực hiện 490 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý ước tính thực hiện 1.152 tỷ đồng.

[29]  Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, Trụ sở Thành ủy, UBND thành phố, các công trình  huyện lỵ mới Quảng Trạch, các dự án quan trọng khác cũng đang tích cực triển khai thực hiện dự án.

[30] Tập trung thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của các Dự án; Chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban QLDA ODA rà soát, cập nhật số liệu về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[31] Xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc khu Công viên Cầu Rào; Chợ thủy sản cầu tàu phường Quảng Phúc huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình.

[32] Trung tâm thể dục thể thao huyện Lệ Thủy; Tuyến đường 27m từ đường Tây Hồ đi đường Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 565); Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tả ngạn sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

[33] Dự án Hệ thống thu hồi nhiệt thải phát điện của Công ty cổ phần xi măng Sông Gianh với vốn đầu tư 10,67 triệu USD; Dự án LOTTECINEMA Đồng Hới với vốn đầu tư 2,4 triệu USD.

[34] Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết thủ tục cho 32 đoàn ra với 357 lượt người xuất cảnh ra các nước với mục đích tham dự hội nghị, hội thảo, tham dự hội chợ, học tập kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư, đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và đã có 39 đoàn vào với 350 lượt khách nước ngoài đến thăm, tham dự hội thảo, hội nghị, hoạt động báo chí, khảo sát thực địa, nghiên cứu khoa học, hoạt động dự án và làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

[35] Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: Các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn FLC triển khai thực hiện Dự án theo phân công nhiệm vụ được giao;Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I: Đến nay đã hoàn thành hồ sơ pháp lý về phê duyệt FS, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ban quản lý Nhiệt điện 2 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục san gạt mặt bằng và đang tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng do một số hộ dân chưa di dời, tái lấn chiếm đất để canh tác và chăn nuôi; Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II: EVN đã phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và đơn vị tư vấn đang chuẩn bị tiến hành công tác khảo sát; Dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa, đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch điện lực của tỉnh, hiện nay đang hoàn tất công tác đền bù GPMB, thỏa thuận hướng tuyến đường dây đấu nối từ nhà máy đến TBA 110kV Cam Liên; Dự án điện mặt trời của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đang trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt bổ sung Quy hoạch; Dự án điện gió của Công ty B&T đã hoàn chỉnh hồ sơ dự án để Báo cáo xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy trước lúc trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt; Công ty TNHH Trường Xuân, Công ty UPC (điện gió) đang lắp đặt thiết bị và khảo sát lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư; Dự án điện rác Biogas của Công ty TNHH phát triển dự án Việt Nam đã Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch của tỉnh.

[36] Làm việc với nhà đầu tư Đài Loan về đầu tư xây dựng nhà máy thép hợp kim; Làm việc với đoàn công tác của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam; tổ chức tọa đàm phát triển du lịch Quảng Bình cho thị trường các nước ASEAN và gặp gỡ 100 doanh nghiệp du lịch Malaysia; Làm việc với Công ty Vietravel khảo sát để hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Làm việc với Đoàn Hiệp hội doanh nghiệp và một số tổ chức Nhật Bản; Đại diện Tài chính doanh nghiệp Đan Mạch...

[37] Xây dựng phim “Quảng Bình – Điểm đến đầu tư hấp dẫn”; chuẩn bị các Tài liệu XTĐT; Tổ chức Hội nghị XTĐT tại Philippin từ 08/6 đến 12/06/2018; Tổ chức Hội nghị Mini tại Hà Nội ngày 15/6; Tổ chức Hội nghị XTĐT tại Singapore từ 05/7 đến 08/7/2018;…

[38] Công ty Cổ phần Quản lý, Bảo trì đường thủy nội địa Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh; Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 11/4/2018; Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 11/4/2018

[39] UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án cơ cấu lại của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thuỷ lợi.

[40] Tính đến nay, toàn tỉnh có 154 HTX nông lâm nghiệp, thủy sản hoạt động theo Luật HTX 2012, tăng 11 HTX so với năm 2017; tổng số lao động làm việc thường xuyên 2.097 người, bình quân 13,6 lao động/HTX; doanh thu 128.975 triệu đồng, bình quân 1.023 triệu đồng/HTX..

[41] Toàn tỉnh có 798 tổ thành lập theo NĐ 151 (gồm 677 THT nông, lâm nghiệp; 113 THT khai thác hải sản trên biển; 08 THT nuôi trồng và chế biến thủy sản); có 86 tổ đoàn kết, với 477 tàu khai thác thủy sản có công suất trên 20cv.

[42] Tiếp tục hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành thống kê đất đai cấp xã năm 2017.

[43] Tiếp nhận và xử lý 198 hồ sơ, trong đó: 32 hồ sơ giao đất (87,0 ha); 30 hồ sơ cho thuê đất (26,92 ha); 06 hồ sơ thu hồi đất (15,35 ha); 07 hồ sơ định giá đất và 07 hồ sơ giải phóng mặt bằng (835.633,5m2).Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 539.218 giấy chứng nhận QSD đất với diện tích 593.363,8 ha/ 617.251,43 ha, đạt 96,13%.

[44] Dự án của Tập đoàn FLC, Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch...

[45] Đã ban hành 15 giấy phép, quyết định hoạt động khoáng sản, trong đó: 06 giấy phép khai thác khoáng sản, 05 giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình, 01 giấy phép tham dò cát làm vật liệu xây dựng thông thường; 01 quyết định cho phép trả lại giấp phép khai thác đá; 01 quyết định thu hồi giấy phép; 01 quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ.

[46] Tỷ lệ phòng học vă hóa được kiên cố hóa toàn Ngành đạt 76,45%; tỷ lệ kiên cố hóa phòng học bộ môn đạt 82,3%; 100% các trường phổ thông có thư viện.

[47] Năm học 2017-2018, đã tổ chức kiểm tra công nhận mới 30 trường, đưa tổng số trường mầm non, phổ thông được công nhận đạt chuẩn Quốc gia lên 350/590 trường, đạt tỷ lệ 59,3%.

[48] Toàn tỉnh có 617 trường và cơ sở giáo dục, bao gồm: 182 trường và cơ sở giáo dục mầm non, 210 trường tiểu học, 19 trường Tiểu học và THCS, 147 trường THCS, 6 trường THCS&THPT, 27 trường THPT, 1 trung tâm GDTX tỉnh, 8 trung tâm GD-DN huyện, thị xã, TP, 17 trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học và trung tâm ngoại ngữ - tin học, 159 trung tâm học tập cộng đồng.

[49] Đã có 177/177 trường MN hoàn thành công tác tự đánh giá theo quy trình rút gọn; có 399/410 trường, cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên hoàn thành báo cáo tự đánh giá, đạt 97,3%. Toàn tỉnh đã tiến hành đánh giá ngoài và công nhận 140 trường, cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng.

[50] Có 150/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3; 108/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3; 157/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

[51] Toàn tỉnh có 38/60 học sinh dự thi đạt giải Quốc gia các bộ môn văn hóa lớp 12, có 03 học sinh được Bộ GD&ĐT chọn vào đội dự tuyển Olympic Toán Quốc tế.

[52] 6 tháng đầu năm 2018, đã kiểm định được 5.889 phương tiện đo lường và thử nghiệm được 6.292 mẫu sản phẩm, hàng hóa các loại.

[53] Tính đến 31/5/2018 số ca sốt xuất huyết 32, tay chân miệng 3 ca, thuỷ đậu 40 ca, viêm não mô cầu 1 ca. Các dịch bệnh khác không biến động lớn so với cùng kỳ năm 2017.

[54] Số ca lẻ tẻ: 147 ca, không có tử vong xảy ra.

[55] Tiêu biểu, đã tổ chức thành công Lễ khai trương các hoạt động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Đàn và Hát dân ca tỉnh Quảng Bình năm 2018; Giải đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ. Tổ chức trưng bày 2 chuyên đề tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh: Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý ; Thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên Quảng Bình; Đoàn nghệ thuật truyền thống xây dựng mới 02 chương trình biểu diễn chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc của tỉnh. Năm đội chiếu bóng miền núi thực hiện 392 buổi chiếu phục vụ khoảng 70 ngàn lượt người xem; …

[56] Lễ hội Rằm tháng Ba, huyện Minh Hóa; Lễ hội Đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, huyện Quảng Trạch; Lễ hội Đập trống của người Ma Koong, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch; Lễ hội Danh thắng Thần Đinh, huyện Quảng Ninh; Lễ hội Chùa Hoàng Phục, huyện Lệ Thủy...

[57] Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào năm mới 2018, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động; 128 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và Tuần Văn hóa - Du lịch thành phố Đồng Hới, Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa 2018,...

[58] Trong đó, thực hiện hồ sơ khoa học và đề nghị thẩm định, xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt (Đồi Cha Quang; Cổng Trời; Ngầm Cà Roòng);…

[59] Có 8/8 địa phương cấp huyện, 147/159 xã, phường tổ chức, thu hút khoảng 82 ngàn người tham gia.

[60] Giải Kéo co, giải Bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018

[61] giải Bóng chuyền nam thanh niên năm 2018; Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIV; …

[62] 6 tháng đầu năm, các đội tuyển tập huấn và tham gia thi đấu 8 giải trong nước đạt 71 huy chương các loại, trong đó có 27 HCV, 22 HCB, 22 HCĐ. Trong đó, tại giải Bơi và giải Lặn vô địch quốc gia, các vận động viên Quảng Bình đã lập 3 kỷ lục quốc gia.

[63] Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về giảm nghèo; Ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017; Quyết định giao chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho các địa phương;

[64] Có 1.650 lao động được tuyển dụng đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 55% KH năm). Có hơn 1.600 lao động vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm. Hỗ trợ Tập đoàn FLC tổ chức tuyển dụng lao động tại các địa bàn Hải Ninh, Gia Ninh, Hồng Thủy và một số địa bàn khác; kết quả có 606 người đăng ký và tuyển chọn được 288 lao động.

[65] Kết quả tuyển sinh 6 tháng đầu năm 2018: 7.045 người (đạt 46,96% KH năm 2018)

[66] Trong đó: số người được tạo việc làm là 10.108 người (đạt 53,2% KH năm), số lao động thiếu việc làm được tạo thêm việc làm là 8.972 người (đạt 52,8% KH năm).

[67] 6 tháng đầu năm, đã giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 467 trường hợp, trợ cấp 1 lần 2.725 trường hợp, ưu đãi giáo dục - đào tạo 19 trường hợp. Điều dưỡng tập trung được 10 đợt với 915 người có công và thân nhân tham gia.

[68] Đã thực hiện phân bổ 2.702 tấn gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt; chỉ đạo các địa phương trao Thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho 64 cụ tròn 100 tuổi và chúc thọ 825 cụ tròn 90 tuổi, 64 cụ tròn 100 tuổi với tổng kinh phí 378 triệu đồng;…

[69] Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; Hướng dẫn các địa phương thu thập thông tin trẻ em trong gia đình, cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trẻ em mới;…

[70] Duy trì 02 điểm tư vấn điều trị nghiện ma túy (phường Đồng Sơn, và Thị trấn Nông trường Lệ Ninh). Ban hành 05 Quyết định miễn 100% mức đóng góp tiền ăn, tiền thuốc; 36 Quyết định giảm 50% tiền ăn, tiền thuốc cho những người cai nghiện chữa trị tại Cơ sở Cai nghiện;…

[71] Như: chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ, chính sách đối với người có uy tín, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng khó khăn,...

[72] Chấp thuận việc đề nghị tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2018 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Chấp thuận việc “Tam bộ nhất bái” qua địa phận Quảng Bình; Chủ trương xây dựng chủa Kim Nại (Quảng Ninh). Hướng dẫn một số công tác đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

[73] 1.886 biên chế công chức; số lượng người làm việc: 22.391; hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP: 616.

[74] Trường Đại học Quảng Bình; Trường Cao đẳng kỹ thuật Công – Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình; Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình; Văn phòng BQL Vườn Quốc gia PNKB; Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình.

[75] Phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế bổ sung đợt 1/2018 với 9 trường hợp; tổng hợp tinh giản biên chế đợt 2 với 62 đối tượng.

[76] Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 29 cán bộ; thông báo nghỉ hưu 02 trường hợp, quyết định nghỉ hưu 03 trường hợp diên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quyết định cử cán bộ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh;…

[77] Khen thường xuyên: Tập thể lao động xuất sắc 322 tập thể; Đơn vị quyết thắng 29 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh 74 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 219 tập thể và 499 cá nhân; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 422 cá nhân. Khen đột xuất: Bằng khen cho 04 cá nhân.

[78] Trong 6 tháng đầu năm, đã thẩm định, góp ý 45 văn bản QPPL và cá biệt của Trung ương và địa phương, tăng 2,27% so với cùng kỳ; tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền 23 văn bản; rà soát 138 văn bản QPPL.

[79] Tổ chức 13 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hội nghị tổng kết với hơn 1.500 lượt người tham gia; in ấn, xuất bản, phát hành 28.560  tài liệu, bản tin tư pháp.

[80] thực hiện trợ giúp pháp lý 107 vụ việc cho 107 đối tượng, tổ chức.

[81] 6 tháng đầu năm, đã thực hiện 15.014 việc làm công chứng, tăng 15,3% so cùng kỳ, tổng số phí thu được hơn 5,9 tỷ đồng, tăng 45,2% so cùng kỳ; đã ký kết 56 Hợp đồng bán đấu giá tài sản, tổ chức 417 cuộc bán đấu giá, tổng giá trị tài sản bán được hơn 137 tỷ đồng, tăng 13 %  so cùng kỳ.

[82] 06 tháng đầu năm 2018, đã cấp phiếu lý lịch tư pháp cho  3.917 trường hợp, tăng 24,7% so cùng kỳ.

[83] Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 151 cuộc thanh tra và kiểm tra chuyên ngành; phát hiện sai phạm 18.774 triệu đồng, kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính 12.460 triệu đồng. Số tiền đã thu về cho ngân sách nhà nước 10.433 triệu đồng; Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục nhiều sơ hở trong công tác quản lý, điều hành của một số địa phương, đơn vị.

[84] Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, đến ngày 15/5/2018, toàn tỉnh đã xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm 46 người chết, 57 người bị thương, giảm 20 vụ, giảm 5 người chết, giảm 24 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017, trong đó đường bộ 81 vụ, đường sắt 01 vụ, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Nguồn: Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 25/6/2018

[Trở về]