VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tỉnh Quảng Bình được bổ sung hơn 23,5 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 được tiếp tục triển khai giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Cụ thể: Kinh phí bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương là 59,525 tỷ đồng; bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là 940,475 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Quảng Bình được bổ sung hơn 23,5 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triến nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu đề xuất, báo cáo, bảo đảm theo đúng quy định.

PV: NQ

[Trở về]