VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Tỉnh ủy Quảng Bình tăng cường công tác rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng 
Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng có những bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành.
 Ở tỉnh ta, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp tuy chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 219-CV/TW ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 722-CV/TU ngày 09/7/2019 về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. Theo đó Công văn số 722-CV/TU ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu yêu cầu:

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng rà soát và đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng để kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, bảo đảm những người trực tiếp làm việc này phải thực sự liêm chính, trong sạch, biết gương mẫu, giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất cứ sức ép nào, bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2- Cấp ủy đảng các cấp, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, chú trọng về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả Công văn số 1047/UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

3- Ban Nội chính phối hợp Ủy ban kiểm tra tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào chương trình công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là công tác quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng; việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng; rà soát lại việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, các cuộc thanh tra quá thời hạn mà chưa có kết luận hoặc kết luận chưa phù hợp với nội dung sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định.

4- Cấp ủy Đảng các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức nhằm thực hiện được mục tiêu “chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”.

5- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và người dân trong việc giám sát các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc tổ chức thực hiện Công văn này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương theo quy định.

Như vậy, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 722-CV/TU để chỉ đạo công tác rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng chống tham nhũng góp phần chấn chỉnh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật trong quá trình hoạt động thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta.

Ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]