VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay 
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 09/6/2020 gửi các Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các Doanh nghiệp có vốn nhà nước yêu cầu tiến hành tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng để đánh giá khách quan, toàn diện công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; những kết quả đạt được trong công tác PCTN, gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Từ đó phân tích, đánh giá, rút ra những vấn đề mang tính lý luận và những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác PCTN ở địa phương; qua tổng kết làm rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới; tiến hành xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN.

Ngày 18/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết số 426-BC/TU, báo cáo chỉ ra trong những năm qua, công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được quan tâm chú trọng, với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm cao của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự cố gắng của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông và nhất là vai trò quan trọng của quần chúng, nhân dân, công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Cán bộ, công chức cơ bản có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

So với trước khi có Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, công tác PCTN đã có bước tiến quan trọng. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế. Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao hơn trong công tác PCTN trong thời gian tới. Tuy nhiên, công tác PCTN chưa đạt yêu cầu và mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi. Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng các chủ trương của Đảng, của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và quy định của pháp luật về PCTN. Các cấp, các ngành đã tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, đặc biệt là việc đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính để phòng ngừa tham nhũng. Qua hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của cơ quan Nhà nước và hoạt động của các cơ quan tố tụng, các vụ việc tham nhũng đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, có tác dụng răn đe và giáo dục, phòng ngừa chung, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Vai trò của các cơ quan chức năng như: Thanh tra, Kiểm tra, Điều tra, Truy tố, Xét xử tiếp tục được phát huy; đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, các vụ án, vụ việc về tham nhũng đều được xử lý nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe góp phần ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức nên còn có trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự; Số vụ việc tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế được phát hiện còn ít, chưa tương xứng, chưa phản ánh đúng thực trạng hiện nay. Việc phát hiện tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế qua công tác tự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán còn yếu; Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp về PCTN, lãng phí chưa thường xuyên. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác PCTN, lãng phí còn hạn chế; Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy chế văn hóa công sở... có đơn vị còn hình thức, chưa giám sát được việc thực hiện.

Báo cáo đồng thời cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề lý luận đặt ra trong công tác phòng, chống tham nhũng, đó là:

Một là, nắm vững và vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp các quan điểm, chủ trương, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và các quy định của Luật PCTN vào tình hình cụ thể của ngành, địa phương; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả trong từng giai đoạn cụ thể; có sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng giai đoạn và đề ra nhiệm vụ tiếp theo.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời đề cao vai trò nòng cốt của cơ quan chuyên trách về PCTN; tạo sự đồng thuận và quan tâm ủng hộ của toàn xã hội, nhất là quần chúng nhân dân, các cơ quan báo chí trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về PCTN.

Ba là, trong lãnh đạo,chỉ đạo công tác PCTN phải nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết, kiên trì; chú trọng thực hiện trước hết công tác phòng ngừa, coi việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là nhiệm vụ, biện pháp quan trọng hàng đầu, quyết định hiệu quả công tác PCTN. Thực hiện tốt việc dự báo, nắm tình hình để chủ động và kịp thời có biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực hiện.

Bốn là, tạo sự thống nhất trong nhận định, đánh giá tình hình tham nhũng, đánh giá kết quả công tác PCTN và các chủ trương, giải pháp về PCTN; có chế tài xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu, người có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp PCTN trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý.

Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới:

1. Về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác PCTN

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Kết luận số 10-KL/W ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 2044/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch số 769/KH-UBND ngày 07/5/2020 triển khai chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN tỉnh Quảng Bình.

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đúng yêu cầu, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác PCTN.

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng; đôn đốc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCTN theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp, nhất là ngành Thanh tra, Kiểm tra Đảng, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để chủ động phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng theo đúng pháp luật.

2. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1.Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, hàng năm; căn cứ Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh duyệt, Thanh tra tỉnh đã biên soạn tài liệu, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có chuyên đề về kê khai tài sản, thu nhập.

Việc công khai được thực hiện bằng các hình thức, như: Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; Phát hành ấn phẩm; Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; Tổ chức họp báo; Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và có thể thực hiện thêm các hình thức phù hợp khác.

2.2. Thực hiện Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên nhất là nười đứng đầu, cán bộ chủ chốt như: Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt; Quy định số 55- QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên”; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 03/03/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các Chỉ thị, Quy định có liên quan…

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, sai phạm với phương châm: Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ càng giữ chức vụ cao càng phải gương mẫu.

2.3. Thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ; các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên.

Thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin kết nối mạng trong các cơ quan công vụ. Tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp thông tin về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn từ khi được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm đến 5 năm sau khi người có chức vụ, quyền hạn nghỉ hưu phục vụ cho quá trình kiểm tra giám sát việc thu nhập, kê khai tài sản.

2.4. Tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn về thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập. Kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai trách nhiệm giải trình việc tăng giảm tài sản, những khoản chi tiêu giao dịch có giá trị lớn. Xử lý nghiêm đối với người kê khai không trung thực. Chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện các quy định, hướng dẫn để tiến tới việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Thực hiện công khai tài sản, thu nhập để thuận tiện cho việc giám sát của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Kiên quyết xử lý tài sản, thu nhập được kê khai không trung thực. Kiểm tra, giám sát từ phía các tổ chức xã hội và người dân. Mở rộng thu thập thông tin về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, thông qua phản ánh, tố cáo của người dân. Nâng cao vai trò của xã hội trong việc thực hiện giám sát, phát hiện tài sản và các khoản thu nhập bất hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn. Thực hiện tốt năm yêu cầu trong Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập.

3. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng

- Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các cơ quan nội chính trong công tác đấu tranh PCTN. Các cơ quan chức năng như Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tăng cường phối hợp trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ.

- Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử án hình sự nói chung và án tham nhũng nói riêng đảm bảo khách quan, trung thực và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm.

- Tích cực xác minh, kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong toả tài khoản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]