VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức dạy học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải gắn với đào tạo nghề cho người học Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1095/UBND-KGVX ngày 25/6/2020 về việc tổ chức tuyển sinh lớp 10 giáo dục thường xuyên tại các trung tâm giáo dục - dạy nghề.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyển sinh lớp 10 giáo dục thường xuyên tại các trung tâm giáo dục - dạy nghề huyện, thị xã, thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các trung tâm giáo dục - dạy nghề trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp học nghề sơ cấp, trung cấp, cao đẳng kết hợp với học văn hóa; Trường Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thị xã, thành phố để tổ chức các lớp dạy nghề đáp ứng nhu cầu người học và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Ngoài ra, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trung tâm giáo dục - dạy nghề trên địa bàn căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học để xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 giáo dục thường xuyên kết hợp với kế hoạch dạy nghề trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt...

Minh Huyền

[Trở về]