VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1460/KH-UBND về việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V.
Đây là dịp để đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong những năm tới, đồng thời biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, tuyên dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các ngành, các cấp, lĩnh vực, tổ chức kinh tế và các tầng lớp Nhân dân… Thông qua việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm tiếp theo; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Để tổ chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, các cấp, ngành, đơn vị địa phương cần phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, dân cư gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đối với của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng…

Đặng Hà

[Trở về]