VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/8/2021, Sở Tư pháp đã có Công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.
Cụ thể, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg bằng hình thức phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc trách nhiệm và phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tăng cường thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về vị trí, vai trò của việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm nguồn lực, điều kiện cần thiết triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

PV Hồng Mến

[Trở về]