VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2176/UBND-KSTTHC về việc tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh căn cứ vào Tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, phân công cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp cơ quan giải quyết các TTHC, đảm bảo đạt mục tiêu phân cấp ít nhất 20% TTHC. Phạm vi rà soát các TTHC theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ những TTHC ngành dọc, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã); cấp tỉnh, cấp huyện trên cơ sở các TTHC đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDL) về TTHC và đã được tích hợp vào phần mềm rà soát TTHC. Việc rà soát, đánh giá được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo theo nguyên tắc TTHC của ngành nào công bố thì ngành đó thực hiện rà soát, đánh giá, tránh trường hợp 01 TTHC được nhiều đơn vị cùng rà soát.

Ngoài ra, các sở, ngành tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp cơ quan giải quyết các TTHC theo ngành, lĩnh vực gửi Văn phòng UBND tỉnh trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/10/2021; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện rà soát, đánh giá TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; gửi danh sách và liên hệ trực tiếp Văn phòng UBND tỉnh; kết hợp nghiên cứu kết quả rà soát của UBND cấp huyện đề xuất để hoàn thiện biểu mẫu rà soát và các phương án đề xuất phân cấp trên Hệ thống, gửi Văn phòng UBND cấp tỉnh trên Hệ thống; kịp thời phản ánh đến Văn phòng UBND tỉnh để cập nhật lên CSDL Quốc gia TTHC đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ công khai nhưng chưa được địa phương hóa hoặc TTHC công bố, công khai chưa đầy đủ, chưa chính xác trên CSDL Quốc gia do phát hiện trong quá trình rà soát.

UBND thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Lệ Thủy căn cứ vào tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, phân công cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp cơ quan giải quyết TTHC đảm bảo đạt mục tiêu phân cấp ít nhất 20% TTHC; phạm vi rà soát TTHC theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện (trừ những TTHC ngành dọc, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã) trên cơ sở các TTHC đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp cơ quan giải quyết các TTHC theo ngành, lĩnh vực gửi các sở, ban, ngành chuyên môn và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/10/2021.

Văn phòng UBND tỉnh phân quyền tài khoản rà soát, đánh giá TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính Phủ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành; hướng dẫn, đôn đốc sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh rà soát TTHC bằng các biểu mẫu điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; rà soát độc lập; kiểm soát chất lượng và hoàn thiện biểu mẫu rà soát của các sở, ban, ngành, phương án đề xuất phân cấp cơ quan giải quyết TTHC theo ngành, lĩnh vực; tổng hợp Báo cáo, trình UBND tỉnh duyệt, gửi Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trên Hệ thống trước ngày 15/11/2021, bảo đảm chất lượng và đạt mục tiêu phân cấp ít nhất 20% TTHC.

PV Hồng Mến

[Trở về]